Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်သးစၢ်ကမံးတံာ်

ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်သးစၢ်ကမံးတံာ်

166
0
Photo: KNP

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်အံၤ လၢကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ သးစၢ်ဂ့ၢ်၀ီကမံးတံာ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပၣ်တံၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် မါကၠီၤည့ စံး၀ဲဒၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ဒၣ်၀ဲအပူၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပၣ်တံၣ်သးစၢ်ကမံးတံာ်တဖၣ်အဂီၢ် ဖဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢ၀ံၤအလီၢ်ခံ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲ ပၣ်တံၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ပာ်လီၤ၀ဲခါဆူညါပၣ်တံၣ်တၢ်မၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအံၤ သးစၢ်တဖၣ်ဆီၣ်ထွဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ၀ဲပၣ်တံၣ်တဖၣ် အဂံၢ်အဘါဂ့ၤန့ၢ်ဒံး ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢဒံးလီၤႉ လၢခံစ့ၢ်ကီးန့ၣ် ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်ပသးနံၣ်အသိး သးၦၢ်ထီၣ်လံႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ပတိာ်ပာ်လၢကဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲသးစၢ်တဖၣ်ဒီး လၢကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်သးစၢ်ကမံးတံာ်တဖၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် မါကၠီၤည့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပၣ်တံၣ်သးစၢ်ကမံးတံာ်မ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် ကဆဲးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ပၣ်တံၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးသးစၢ်ကမံးတံာ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအနုာ်လီၤတပြၢတၢ်လၢ မၠီမၠးကီၢ်ဆၣ်ႇ ကီၢ်ခီဒိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် နီၣ်ဂံၢ်=၂ ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ်(KNP) ကညီသးစၢ် စးဆွဲမဲၣ်အံၤစံး၀ဲလၢ “ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်အံၤဂ့ၤ၀ဲလီၤႉ ဆၢမုၢ်လၢ်လၢသး စၢ်တဖၣ်ကဟဲပၣ်ဃုာ်၀ဲလီၤႉ ယတနၢၤတၢ်ဃုထၢဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ယတၢ်ဖးန့ၢ်၀ဲဃု ကထိယဲၢ်ကယၤဘျဲၣ်ညါလီၤႉ ပၣ်တံၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ယၤလီၤႉ ဒ်သးစၢ်တဂၤအသိး ကဆဲးမၤတၢ်လၢပၣ်တံၣ်လီၤႉ တကပၤစ့ၢ်ကီး တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတၢ်မၤစ့ၢ်ကီးကဆဲးမၤ၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တၢ်ဃုထၢအံၤအခါ ဘၣ်ဆှူကွံာ်၀ဲဒၣ်ခီဖျိလၢ ပၣ်တံၣ်ဖးဒိၣ်အါ၀ဲဒီး ဂံၢ်ဘါတအိၣ်၀ဲဘၣ်ႇ လၢကဟးကရၢကရိတၢ်အဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ဖဲအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီအပူၤ ကညီကလုာ်တဖၣ် အိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီး ၀့ၢ်လၢကညီၦၤနီၢ်ဂံၢ်တဖၣ်အါန့ၣ်အိၣ်၀ဲစှၤအဃိ လၢကညီတၢ်ဖးတဖၣ်ကမၤနၢၤတၢ်လီၤလီၤဆီဆီအဂီၢ် တညီ၀ဲဘၣ်ဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ်အဃိန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ပၣ်တံၣ်အံၤ ပထံၣ်ဘၣ်လၢန့ၢ်တၢ်ဖးအါန့ၢ်ဒံး ၂၀၁၅ တၢ်ဃုဒံးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပၣ်တံၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ်အံၤ ဖဲ၂၀၁၄ နံၣ်အခါ ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဖိလၢအအိၣ် ဖဲအ့ၣ်ယၣ်၀ တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤတဖၣ် စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဖဲ ၂၀၁၅ နံၣ်ဒီး ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ် နုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဘၣ်ဆၣ် မၤနၢၤတၢ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ