Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ် နီၣ်ဂံၢ် ၉ အံၤ NLD မၤနၢၤ၀ဲ KNDP တၢ်ဖးထဲ ၅ ဖျၢၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ဒီတဘ့ၣ်...

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ် နီၣ်ဂံၢ် ၉ အံၤ NLD မၤနၢၤ၀ဲ KNDP တၢ်ဖးထဲ ၅ ဖျၢၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ဖးအစၢအံၤ ကက့ၤသမံသမိးအီၤအဂီၢ် KNDP ဃ့ထီၣ်၀ဲ

415
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤနီၣ်ဂံၢ် ၉ အပူၤ NLD ခၢၣ်စး နါမိမိထွ့ အတၢ်ဖးအနီၣ်ဂံၢ်အါဒီးမၤနၢၤ၀ဲဒၣ် KNDP ခၢၣ်စး စီၤမၠ့ၣ်ဟၤ ထဲလၢတၢ်ဖးယဲၢ်ဖျၢၣ်လီၤဒီး ကီၢ်ဆၣ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ဖးအစၢအဖီခိၣ် ကက့ၤသမံသမိးအီၤအဂီၢ် KNDP ဃ့ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဖးက၀ီၤ၀ဲန့ၣ် ခၢၣ်စး ၄ ဂၤ နုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်ဒီး NLD ခၢၣ်စး နါမိမိထွ့ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၂၀ႇ၁၄၆ ဖျၢၣ်ႇ ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်(KNDP)ခၢၣ်စး စီၤမၠ့ၣ်ဟၤ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၂၀ႇ၁၄၁ ဖျၢၣ်ႇ USDP ခၢၣ်စး အူထိထိအူ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၁၃ႇ၀၉၁ ဖျၢၣ်ႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးပၣ်တံၣ် ခၢၣ်စး အူမၠၣ်ကၠီၤ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၆၆၃ ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ဖးအစၢအသိး ပတြီာ်ခၢၣ်စးတဂၤစုာ်စုာ် ဆဲးလီၤ၀ဲစုမုၢ်ကျၢၢ် လံာ်အဒိ ၁၉ ၀ံၤ၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးစရီခဲလၢာ်န့ၣ် ကက့ၤသမံသမိးကဒါအဂီၢ် ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢခီၣ်မံရှၢၣ်အအိၣ်လီၤႉ KNDP အံၤ ဆှူ၀ဲဘၣ်ဆၣ် ဆှူ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤလီၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးတဲယဲလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် KNDP ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်လီၤ မါအီၤပၠံၤစိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၂)အံၤ NLD စီၤခၠ့ၣ်ခ့ၤ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၂၀ႇ၄၉၉ ဖျၢၣ်ႇ KNDP မါအီၤပၠံၤစိ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၁၉ႇ၁၂၉ ဖျၢၣ်ႇ USDP စီၤစိ၀့ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၁၃ႇ၀၇၆ ဖျၢၣ်ႇ ၦၤလၢနုာ်လီၤဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤ စီၤကၠီၤလွ့ၤအူ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၁ႇ၇၉၇ ဖျၢၣ်ႇ UBP အူအီၤကိၤ၀့ န့ၢ်၀ဲတၢ်ဖး ၆၉၈ ဖျၢၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ တၢ်ဖးအစၢ လံာ်အဒိ ၁၉ အပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဖးအစၢတဖၣ်တခီန့ၣ် ပထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲ လံာ်အဒိ ၁၉ န့ၣ်လီၤႉ ဒ်အ၀ဲန့ၣ်အသိးလီၤ ဟဲကွၢ်န့ၢ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူစီၣ်ညိၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒူသ၀ီလၢအိၣ်လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤတဖၣ် ၦၤလၢဟဲထၢနုာ်တၢ်ဖးတဖၣ် ခီဖျိလၢတသ့ၣ်ညါ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအကျိၤအကျဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်အဃိ ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဖးဟးဂီၤ၀ဲအါအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအအိၣ်ခိးကွၢ်တၢ်ဃုထၢတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ႇ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၁)ဒီး ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၈)တဖၣ်အံၤ NLD ပတြီာ်ခၢၣ်စးတဖၣ် အတၢ်ဖးနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်ဒီးမၤနၢၤ၀ဲတၢ်ဖးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်အရူၢ်အဒ့ တၢ်ဖးအစၢ လံာ်အဒိ ၁၉ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ