Home တၢ်ကစီၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲ

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲ

103
0
Photo: Dawna Aung Toe

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတလါအံၤအတီၢ်ပူၤ Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲ အါထီၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ ၦၤလၢအဘျးစဲဒီးၦၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ် ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ ဒ်ကညီကီၢ်စဲၣ် ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစရီအသိး ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ပူၤ တကီၢ်ခါ တၢ်ဆါဟံၣ်အပူၤ ၦၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်လၢအကူဆါယါဘျါအသးအိၣ်၀ဲ၂၉ ဂၤအသိး ကီးတရံးကမျၢၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၇ ဂၤႇ ကၠိၤဒိတဲၣ်နဲၤတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၀ ဂၤႇ ကီၣ်ဘ့တဲၣ်နဲၤတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၁ ဂၤဒီး ကလံၤထံး ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံတဲၣ်နဲၤတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် ၁ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိၤဒိ၀့ၢ်ဒီး ကီၣ်ဘ့တဲၣ်နဲၤတဖၣ်အပူၤ ၦၤလၢအဘျးစဲဒီးၦၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဆဲးကျိးဃုသ့ၣ်ညါမၤဖျါထီၣ်၀ဲဒီး ၦၤလၢအဘျးစဲဒီးၦၤတၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်တဖၣ် တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်ပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ Quarantine Center လၢတၢ်အိးထီၣ်၀ဲလၢကၠိအံၤအသိး ၦၤလၢတၢ်တြီ၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢဟံၣ်ပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ် ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤမူဒါခိၣ် ဒီၣ်ကထၢၣ် ကၠီၤထဲၣ်အူ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤလၢအဘျးစဲဒီးၦၤဘၣ် covid တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်တြီဃာ်၀ဲဒၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်တြီဃာ်၀ံၤဘျီန့ၣ် ဒ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲအသိး သၢသီတသီတနံၤန့ၣ် တၢ်သမံသမိး၀ဲဒၣ်အစၢလီၤႉ ခဲၤအံၤ ၦၤလၢအဘျးစဲဒီးၦၤဘၣ်တၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢကၠိ Quarantine Center အလီၢ်လီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ဘၣ်က့ၤကွၢ်ကဒါလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်တပၤန့ၣ် တချုးဒံးလၢခိ၀ံၣ်ကဲထီၣ်ဒံးဘၣ်အခါစ့ၢ်ကီးန့ၣ် အဂံၢ်အဘါစှၤ၀ဲလီၤႉ ခဲအံၤစ့ၢ်ကီးဂံၢ်ဘါအ၀ဲန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒီၣ်ကထၢၣ် ကၠီၤထဲၣ်အူ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၣ်ဘ့တဲၣ်နဲၤအပူၤ ကီၣ်ဘ့ႇ ကီၣ်ပီၣ်ႇ မ့ယွၤ ဒီး ဖယါကၠံသ၀ီ လီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤန့ၣ် ၦၤလၢအဘျးစဲဒီးၦၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်၀ဲအဃိ ဒူသ၀ီဖဲန့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်အိးထီၣ်၀ဲ Quarantine Center အပူၤ ၦၤအဂၤ ၁၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်နုာ်လီၤလၢတၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်လီၢ်အသိးႇ ကၠိၤဒိအပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အါထီၣ်၀ဲအဃိ ကၠိၤဒိ၀့ၢ် Quarantine Center အပူၤ ၦၤအဂၤ ၅၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်နုာ်လီၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ Quarantine လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံး Volunteer ကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံး၀ဲလၢ “လၢကၠိၤဒိန့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်တၢ်ဆါ ဃၢ်အိၣ်တဘျီဃီန့ၣ် လူၤဃု၀ဲၦၤလၢအဘျးစဲဒီးၦၤဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်လီၤႉ တနီၤန့ၣ်နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ Quarantine လီၤႉ တနီၤန့ၣ်တနုာ်လီၤဘၣ်ႉ တနုာ်လီၤဘၣ်အဃိ ဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဆါဘၣ်ကူ ဘၣ်ဂာ်ကဟဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ လၢကီၣ်ဘ့တခီန့ၣ် ၦၤလၢအဘျးစဲဒီးၦၤဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ် အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢနုာ်လီၤအိၣ်၀ဲလၢ Quarantine လီၤႉ ကၠိၤဒိပူၤ ၦၤလၢတၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်တဖၣ်အကျါန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤအိၣ်ခိးတၢ်ဖးလီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတနီၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ ၁၈ သီ တုၤလၢ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤ ဒ်ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါစရီအသိး ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢတၢ်ဆါအံၤ ၦၤဆါပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၅၄၆ ဂၤန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါတၢ်ဆါဟံၣ်အပူၤ ၦၤဆါလၢအဘၣ်ကူဆါယါဘျါအသးအိၣ်၀ဲ ၁၂၀ ဂၤအသိး ၦၤလၢတၢ်ဆါလီၤမၢ်ဒီးဆံၣ်လီၤဘၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်အိၣ်၀ဲ ၃၈၆ ဂၤဒီး ၦၤသံအိၣ်၀ဲ ၄ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ