Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ် NLD ဆှၢထီၣ်လံာ်အဖီခိၣ် သဂၢၢ်အီၤလၢတၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးအဂ့ၢ် ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်စံး၀ဲ

ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ် NLD ဆှၢထီၣ်လံာ်အဖီခိၣ် သဂၢၢ်အီၤလၢတၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးအဂ့ၢ် ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်စံး၀ဲ

161
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢ(NLD) ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူကလုာ်ဒူၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်အအိၣ် လၢအဘၣ်ထဲဒွီး“ခါဆူညါကီၢ်ပယီၤအဂီၢ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကွၢ်စိ”အံၤန့ၣ် သဂၢၢ်အီၤလၢ တၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်ကဘၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲအဃိ NLD ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်အံၤအဖီခိၣ် သူၣ်ခုသးခုသဂၢၢ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ် -KNP နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ မါမ့ယဲထွ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပ၀ဲဒၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်တပၤန့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်ပလီၢ်သးဖးဒိၣ်ဒီး ကရ့လိာ်သးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ ခဲလၢာ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်တီလိၤ၀ဲဲလီၤႉ အကပၤဒီးအကပၤန့ၣ် တၢ်ဖီၣ်ဃံးလိာ်သးတဘၣ်အိၣ်ဘၣ်ႉ ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဖျိဖျိဖျါဖျါလီၤႉ ကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လီၤႉ တၢ်မၤအကျိၤအကျဲတခီန့ၣ် ကဘၣ်လဲၤ၀ဲတပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၂ သီ မုၢ်နၤခီ ဒ် NLD ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်အသိး ခါဆူညါ ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ် ကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် NLD တၢ်ပညိၣ်လၢကဆဲးဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးလိာ်၀ဲအသးဒီးကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်တဖၣ် အတၢ်ပညိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ(NLD)အံၤ ခါဆူညါလၢကဟဲန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်အတၢ်ပာ်သးတဖၣ်အံၤ ကပာ်ကဲကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤ၀ဲအမဲာ်ညါ ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ် စၢဖှိၣ်လၢ(NLD)ကမၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်၀ဲအံၤ မုၢ်လၢ်အီၤလၢ ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဆဲးပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တချုးဒံးလၢ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဒံးဘၣ်န့ၣ် NLD အံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအိၣ်လၢကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်တဖၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးတ့ၢ်ပာ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် တကီၢ်ခါ ဖဲလၢအမၤနၢၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢအဆၢကတီၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်တဖၣ် ကနုာ်လီၤပာ်ဖှိၣ်ပၣ်ဃုာ်အဂီၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်အံၤန့ၣ် ကဘၣ်သဂၢၢ်အီၤ လၢတၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးဖးဒိၣ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖျိၤ–စှီၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် စီၤကၠံၤလ့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် -KNDP နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ နီၣ်သစ့ၤတိၣ် စ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ “ခဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကစီၣ်အတၢ်ကတိၤဒံးလီၤႉ တၢ်မၤအကျိၤအကျဲတပၣ်၀ဲဒံးဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် ကွဲမုာ်၀ဲဒ်သိးတၢ်ကထံၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢအဂ့ၤတခီဧါႉ မ့ၢ်တၢ်ပာ်သးလၢအတီအလိၤဧါန့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုးလၢကျဲအကျိၤအကျဲတခါလၢမၤ၀ဲတန့ၢ်လၢာ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဘၣ်ဖုးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လဲၤကျဲလၢပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးကဘၣ်ပလီၢ်သးတခါန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

NLD ပၣ်တံၣ် ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူ ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ် ၄၈ ပၣ်တံၣ်အအိၣ်အကျါ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီး ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် -KPP˜ ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ် -KNP˜ ဖျိၤ–စှီၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် -PSDP ဒီး ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် -KNDP န့ၣ်လီၤႉ