Home တၢ်ကစီၣ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကန့ၢ်အဂီၢ် ကညီႇ မိၣ်ႇ ယိၤဒိၣ်ႇ ပအိၣ်သးစၢ်တဖၣ် ကပာ်လီၤ၀ဲတၢ်မၤအကျဲ

ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကန့ၢ်အဂီၢ် ကညီႇ မိၣ်ႇ ယိၤဒိၣ်ႇ ပအိၣ်သးစၢ်တဖၣ် ကပာ်လီၤ၀ဲတၢ်မၤအကျဲ

322
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီအသနၢၣ်တဖၣ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မၤအကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ကဒဲကဒဲ ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး၀ဲကန့ၢ်အဂီၢ် ကပာ်လီၤ၀ဲတၢ်မၤအကျဲတခါအဂ့ၢ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲသးစၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဖဲ KNU- ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်ရူအကတီၢ် ကလုာ်ဒူၣ် သးစၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ် စံး၀ဲဒ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ် တၢတဘျီတၢ်မၤ၀ဲသးစၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအပူၤ ၦၤလၢအဟဲထီၣ်မ့ၢ်၀ဲ မိၣ်ႇ ကညီႇ ယိၤဒိၣ်ႇ ပအိၣ််သးစၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်အံၤ ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ကဒဲကဒဲ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီအသနၢၣ်တဖၣ် ဒ်သိးပကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ကဒဲကဒဲပာ်ဖှိၣ်ဆဲး ကျိးမၤသကိးတၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လုၢ်လၢ်ထူသနူႇ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးလိာ်သးဒီး ခါဆူညါတၢ်မၤအကျဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကပာ်လီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်သးစၢ်တဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး စီၤကၠိစဲၣ် စံး၀ဲလၢ “ပတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဒၣ် သးစၢ်တဖၣ်အတၢ်ထံၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဖၣ်လီၤႉ ပတၢၣ်ပီၣ်ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢ အတၢ်ဂံၢ်စၢ် အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်တဖၣ်လီၤႉ ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီသနူအသိးမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအသိးမ့ၢ်ဂ့ၤ ပ၀ဲဒၣ်သးစၢ်တဖၣ် ပကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပပာ်လီၤ၀ဲတၢ်မၤအကျဲဒီး ကဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခံဘျီတဘျီအပူၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးလၢတၢ်မၤ၀ဲလၢတသီအတီၢ်ပူၤအံၤကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်စုာ်စုာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲတၢ်ပာ်သးတၢ်ထံၣ်တဖၣ်ဒီး ကပာ်ဖှိၣ်ဆဲးကျိးဒ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအသိးကန့ၢ်အဂီၢ်ႇအပူၤကွံာ်၂၀၂၀တၢ်ဃုထၢအခါကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်တဖၣ်အပၣ်တံၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်ဒီး ခါဆူညါတၢ်မၤအကျဲတဖၣ်အံၤ တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်သိးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတကပၤကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် စးထီၣ်လၢခဲအံၤန့ၣ် ကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဒီးတၢ်ဆဲးကျိးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တဖၣ် ကဆဲးမၤ၀ဲလီၤမီၤႉ ပ၀ဲဒၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ကဒဲကဒဲ မ့ၢ်ဆဲးလဲၤ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ် ခါဆူညါကကီခဲဒံး၀ဲႇ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးကအိၣ်ဒံးလီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ်သိၣ်မှံၤအဂီၢ် ပ၀ဲသးစၢ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး၀ဲလံလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် မိၣ်သးစၢ်ကရူၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ(၂) မ့မူၣ်ဒံၣ်တၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအပူၤ ကညီႇ မိၣ်ႇ ယိၤဒိၣ် ဒီး ပအိၣ်သးစၢ်တဖၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကွဲးလီၤဃာ်၀ဲ တၢ်ပာ်သးဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်မၤအကျဲတဖၣ်အံၤ လၢကဟဲလါမးရှးအတီၢ်ပူၤ တၢ်ကဆၢတဲာ်ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ခၢၣ်စးလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ