Home တၢ်ကစီၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ NLD ခၢၣ်စးတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အခွဲးအိၣ်အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံး၀ဲ

ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ NLD ခၢၣ်စးတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အခွဲးအိၣ်အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံး၀ဲ

270
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

တၢ်ထဲသိးတုၤသိးႇ နီၢ်ကစၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယာ်ႇ ပကစံၣ်ညီၣ်တီနံလီၤပဘူၣ်ပတီၢ်ဒၣ်၀ဲ လၢအမ့ၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ခွဲးယာ်ဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်အံၤန့ၣ် NLD- ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢပၣ်တံၣ်စံး၀ဲ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး တဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အခွဲးအိၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကရူၢ်ကရၢပူၤတနီၤပဲာ်ထံနီၤဖးဒီးစံး၀ဲလၢ NLD ကလုာ်ဒူၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ် ခီဖျိလၢအိၣ်ကတာ်ထီသးလၢပၣ်တံၣ်ကျဲသနူအဖီလာ်အဃိ တီၣ်ဖျါထီၣ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် တအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တဘၣ်တဲနီတဘျီဘၣ်န့ၣ် တတဲဃာ်ဘၣ်ႉ တဲသ့၀ဲလီၤႉ တၢ်လိၣ်မ့ၢ်အိၣ်တခါခါန့ၣ် ဘၣ်မၤဒ်အံၤဒ်အံၤမီၤႉ ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢပတဲအဖီၣ်ခိၣ်လီၤႉ ထံကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်(ဒီၣ်အီၣ်ဆါဆူးကၠံၣ်)စ့ၢ်ကီး လၢပအိၣ်တ ကပၤ မ့ၢ်တဲတီတီလိၤလိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ် ကအိၣ်ဆၢထၢၣ်လၢပအိၣ်တပၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်လၢဖဲၣ်ဒရၢၣ်န့ၣ် ပကစံၣ်ညီၣ်တီနံလီၤသးလၢပကစၢ်ဒၣ်၀ဲအဂီၢ်န့ၣ် ပကစၢ်ဒၣ်၀ဲဘၣ်စးထီၣ်မၤလီၤႉ

ဖဲပတဲၦၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကစၢ်စ့ၢ်ကီး ပခီၣ်တဃာ်ကဘၣ်အိၣ် ကျၢၤကျၢၤလီၤႉ မ့ၢ်ပထံပကီၢ်ပကီၢ်စဲၣ်အိၣ်လံဧါႉ ပကစၢ်တၢ်မၤပကစၢ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လီၤ မ့ၢ်ပအိၣ်ဆၢ ထၢၣ်လၢပကစၢ်ဒၣ်၀ဲသ့လံဧါႉ ပကစၢ်လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤမ့ၢ်အအိၣ်တုၤဖဲလဲၣ်လံလဲၣ်ႉ ဒ်န့ၣ်မီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဆဲးစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် စံး၀ဲဒ်အံၤအဖီခိၣ် ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ် တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် KNDP လၢအအိၣ်ဆီလီၤအသးဖဲကီၢ်စဲၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၤပၠံၤစိ စံး၀ဲလၢ တၢ်လၢ NLD အံၤ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်တကပၤ တီၣ်ဖျါထီၣ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၢ်တုၤ၀ဲထဲလဲၣ်န့ၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်အဂ့ၢ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်တဖၣ်အံၤ ကစၢ်ကလုာ်ဒူၣ်ခွဲးယာ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ် တဘၣ်လိၣ်ကွၢ်ၦၤမဲာ်နီတဂၤဘၣ်ဒီး ကစံးကတိၤလိၤလိၤဘျၢဘျၢဒီးပျီပျီရှဲရှဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်ဒီးစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ကလုာ်ဒူၣ်ဒီးပယီၤအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ႇ တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တဖၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဖဲအိၣ်၀ဲဒ်န့ၣ်အခါ ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်တဲလိၤလိၤဒီးဘူၣ်ဘူၣ်တီတီန့ၣ် ယဆိမိၣ်ဒုဘၣ်ကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အဘျုးဒီးကဘၣ်တဲသ့သ့ဘၣ်ဘၣ်လီၤႉ ကဘၣ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤလီၤန့ၣ် ယဆိမိၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢ NLD ပၣ်တံၣ် ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢ အတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲလၢ ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဆိ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒီး ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအပူၤ ဒ်သိးတၢ်ဘျၢသဲစးလၢအဒီသဒၢ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်ခွဲးယာ်တဖၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤပူၤကအိၣ်ဆိးကျၢၤဒီး ဒ်သိးကကဲတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တပယူၤဃီအတၢ်တိာ်ကျဲၤ(MSDP)အဂီၢ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ကဒီတဒၢ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးတ့ၢ်၀ဲလီၤႉ

NLD ပၣ်တံၣ်အံၤ ဖဲ ၂၀၁၅ ဒီး ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအခါန့ၣ် လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ မၤနၢၤ၀ဲတၢ်ဖးအအါကတၢၢ်ခံဘျီလၢာ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤ NLD အံၤထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တဘ့ၣ်လၢအမံၤမ့ၢ်“ခါဆူညါကီၢ်ပယီၤအဂီၢ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကွၢ်စိ”လံာ်အံၤ ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲဆူထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် ၄၈ ပၣ်တံၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ကညီကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်အံၤ လၢအပၣ်တံၣ်အပူၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ် တဂၤအသိး ဘၣ်ထွဲကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရၢၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ဆဲးကျိးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အဂီၢ် NLD ပၣ်တံၣ်် ဃုထၢထီၣ်ခိၣ်နၢ် ၃ ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုာ်၀ဲတဂၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ