Home တၢ်ကစီၣ် ကဆီတလဲမၤလၤကပီၤ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤတၢ်လီၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် သုးက့ ၅ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

ကဆီတလဲမၤလၤကပီၤ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤတၢ်လီၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် သုးက့ ၅ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

246
0
Photo: Mutraw Information

လါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

KNU သုးက့ ၅ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကိပ့ၤ၀ၣ်ကရူၢ် ထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီအပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကမၤလၤကပီၤ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တဆီတလဲတၢ်လီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲမဟါလါယနူၤအါရံၤ ၂၅ သီအနံၤ သုးက့(၅)တကပၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကမၤလၤကပီၤကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤအံၤ ဖဲသ၀ီအ၀ဲန့ၣ်အပူၤ တၢ်တဟ့ၣ်ဒုးမၤလၤကပီၤ၀ဲဘၣ်ဒီး ကဘၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲဖဲသုးက့(၅)သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဒ့ၣ်ပူၤနိၣ်လီၤန့ၣ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၂ သီအနံၤ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်သ့ၣ်အံၤ ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူ ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် KNU သုးက့တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်၀ဲၤဒၢးတဖၣ်အအိၣ်အဖီခိၣ် သုးက့(၅)တကပၤ က့ၤစံးဆၢကဒါ၀ဲဒ်န့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၇၂ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤလၢတၢ်ကမၤလၤကပၤ၀ဲဖဲထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီအံၤန့ၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ KNU သုးက့(၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ထံသဘျုၣ်ထၣ်သ၀ီအပူၤဒီး တမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်တကပၤပၢ၀ဲလၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်အသိး မ့ၢ်တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲလၢ KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤလီၤအဃိ ဘၣ်ဟဲကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNLA သုးက့(၅)တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNLA သုးက့(၅)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ပဒိၣ်မါမါ စံး၀ဲလၢ“ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ နု၁်လီၤတြီမၤတံာ်တာ်တၢ်အံၤ တလိၣ်တဲအါအါလၢၤဘၣ်ႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤယိလံလီၤႉ အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉ အကါဒိၣ်န့ၣ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ် ကဘၣ်ဘှါရှဲအီၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျဲဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်သးအိၣ်န့ၣ်လိၣ်၀ဲလီၤႉ ကသူ၀ဲဂံၢ်ဘါဒီးကဟးတြီ၀ဲႇ ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲအံၤန့ၣ် ပထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီႇ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤ ၀ံၤ၀ဲတသ့နီတဘျီလၢၤဘၣ်ႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကြၢးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်သ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ကမၤလၤကပီၤကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပကစၢ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤဒူသ၀ီအပူၤလီၤအဃိ လၢကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ သုးမုၢ်ဒိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်နိးတၢ်ဘျးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဃိ တၢ်ကမၤလၤကပီၤ၀ဲဖဲထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီအပူၤလီၤအမဲာ်ညါ ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါဆၢကတီၢ်အဃိ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ကမၤလၤကပီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤအလီၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်မ့ၢ်၀ံၤၦၤတၢ်ချၢတဖၣ်တၢ်တဟ့ၣ် အခွဲးလၢကဟဲ၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးက့(၅) လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ၦၤလၢအဃုသ့ၣ်ညါကလုာ်ဒူၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး နဲၤဘညါမိၣ် စံး၀ဲလၢ “ခီဖျိလၢတဒူၣ်ဒီးတဒူၣ်တၢ််ပာ်ပနီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဖီခိၣ် မ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်လၢ KNU တကပၤန့ၣ် ပတဲလၢ KNU ဟီၣ်က၀ီၤအသိး မ့ၢ်ကွၢ်လၢသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ် ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ် ၀ဲဒၣ်အဟီၣ်က၀ီၤဒီး ဖဲလၢပဒုးအိၣ်ထီၣ်အခီပညီတဒံးသိးဘၣ်အခါ တၢ်ဂ့ၢ်ဒ်အံၤတဖၣ်အံၤ ယဆိမိၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်မိၣ်စ့ၢ်ကီး ကဲထီၣ်တ့ၢ်သးအိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တထံၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအိၣ်၀ဲလၢ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤ၀ဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတဖၣ်လီၤန့ၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖးယဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် နဲၤဘညါမိၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီအပူၤ တၢ်ကမၤလၤကပီၤ၀ဲ ၇၂ ၀ီတ၀ီ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လံအမဲာ်ညါ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲအမူးလံဒီး ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ကအိၣ်ဒီး သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ