Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ထုးလီၤကွံာ်စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤအဖီခိၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲ

တၢ်ထုးလီၤကွံာ်စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤအဖီခိၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲ

297
0

လါယနူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကညီဒီကလုာ်ခိၣ်နၢ်စီၤဘးအူကၠံအတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤ ခီဖျိပယီၤပဒိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်ဒီးတၢ်ထုးလီၤကွံာ်၀ဲအဖီခိၣ်အံၤ ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၅ သီအနံၤ ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ် KHRG ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သးဒီးစံး၀ဲၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ် လါအီကူးန့ၣ် စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤလၢတၢ်တ့ထီၣ်၀ဲဖဲအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကၤကၠံထီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘဲကယဲးသ၀ီအံၤ ခီဖျိလၢပယီၤပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအဃိ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃ သီ ဟါခီအကတီၢ် တၢ်ထုးလီၤကွံာ်အီၤအဂ့ၢ် တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ KHRG ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

KHRG ၦၤနဲၣ်တၢ် နီၢ်ထူထူ စံး၀ဲလၢ“တၢ်မၤ၀ဲဒ်အံၤအဖီခိၣ် တူၢ်ဘၣ်လၢကညီကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် တၢ်တုၤသိးထဲသိးတအိၣ်ဘၣ်လီၤႉ ၀ံၤဘျီ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲလၢကဆဲးလဲၤ၀ဲအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးလီၤမီၤႉ ကလုာ်ဒူၣ်လၢအထီဒါ၀ဲတၢ်ပာ်ထီၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါ တၢ်ဂီၤစိးပျၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဖီၣ်ထၢနုာ်၀ဲဒၣ်လၢဃိာ်ပူၤလီၤႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တအိၣ်၀ဲနီတမံၤအသိးဘၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၢ်စိးပျၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ် လါအီကူးအဆၢကတီၢ် KNU- ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂)ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ ရဲၣ်ကျဲၤပာ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၈ နံၣ် လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤအခါစ့ၢ်ကီး စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤ KNU ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဆီထီၣ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢအဖီလာ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်ဟဲြတီမၤတံာ်တာ်ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးအိၣ်၀ဲဒီး ပာ်ထီၣ်၀ဲတန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးစ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးတၢ်ကမၤလၤကပီၤ၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်လၢအနုာ်လီၤလၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤတဖၣ်အဂီၢ် ပဒိၣ်ဒီးသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်ဆဲးတြီမၤတံာ်တာ်၀ဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်ဒီး တၢ်ပနီၣ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးပယီၤကလုာ်ဒူၣ်ဖိတဖၣ်အံၤတခီ ပဒိၣ်ဒီးသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ လၢကလုာ်ဒူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ် ပာ်ပနီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဆူၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢတဖၣ်ဒီး ဆဲးမၤ၀ဲဒၣ်ထီဘိအဂ့ၢ်န့ၣ် KHRG လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲ၂၀၁၇ နံၣ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် အပူၤကွံာ်ဃိၣ်လိာ်တိၤ(ခၠီစိၤ)အံၤ လီၢ်က၀ီၤမိၣ်ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ထီဒါြတီ၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဆီတလဲပာ်ပနီၣ်တိၤအမံၤဆူသုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါတိၤဒီး ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ် ကရ့ၣ်နံၣ်(ကယါ)ကီၢ်စဲၣ် လွဲၤကီၤ၀့ၢ် ဖီကရၢၢ်အပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကပာ်ထီၣ်၀ဲသုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါတၢ်ဂီၤစိးပျၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤကရ့ၣ်နံၣ်ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ထီဒါပာ်ဖျါထီၣ်တၢ််ဘၣ်သးကဲထီၣ်တ့ၢ်သးအိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢတၢ်ထုးလီၤကွံာ် စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ဂၣ်မိမၠၣ်မၠၣ်သူၤ စံး၀ဲလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်တသ့ၣ်ညါထွဲ၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်ဒီး ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ပာ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤစ့ၢ်ကီး ကဘၣ်လဲၤဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီကျဲသနူအကျိၤအကျဲအသိးလိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ် RFA တၢ်ကစီၣ်၀ဲၤကျိၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒီတဒၢကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်ခွဲးယာ်တၢ်ဘျၢသဲးစးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်တဖၣ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်အံၤ အလီၢ်အိၣ်၀ဲလၢကဘၣ်စိာ်ကဖီဒီတဒၢပာ်ကဲ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးကမၤလၤကပီၤ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်လၢအနုာ်လီၤလၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤပူၤတဖၣ်အဂီၢ်ဒီး တၢ်ြတီမၤတံာ်တာ်တၢ်မၤတဖၣ်ကပတုာ်ကွံာ်သးအဂီၢ် KHRG လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ