Home တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် NCA လံာ်ဃံးဃာ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤအဂီၢ် ဘံလ့လီၢ်က၀ီၤဖိခံကထိဃၣ်ဃၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

ဒ်သိးတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် NCA လံာ်ဃံးဃာ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤအဂီၢ် ဘံလ့လီၢ်က၀ီၤဖိခံကထိဃၣ်ဃၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

269
0
Photo: KHRG

လါယနူၤအါရံၤ ၂၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးတၢ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤဖျါထီၣ်ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး -NCA အပူၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဂီၢ် ဖဲမဟါ လါယူနူၤအါရံၤ ၂၄ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိခံကထိဃၣ်ဃၣ်မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးတခါန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးလၢအကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး -NCA တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢခံခီခံကပၤဆဲးလီၤ၀ဲတဖၣ် တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခီပတာ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဟဲအါထီၣ်၀ဲအဃိ ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ််မဲပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအကျါတဂၤ စီၤထူထူလ့ စံး၀ဲလၢ “ပဒိၣ်အံၤ ဆဲးလီၤ၀ဲဒၣ် NCA လံာ်ဃံးဃာ်ဒီး KNU အံၤဘၣ်ဆၣ် ပဒိၣ်သုးအံၤဆဲးသူဒံးဒၣ်သုးမီၤစိရိၤသနူဒီး တလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအပၣ်ဃုာ်လၢလံာ်ဃံးဃာ်အပူၤတဖၣ်ဘၣ်ဒီး ဆဲးမၤကမၣ်ခီပ တာ်၀ဲအဃိဒီးႇ ၀ံၤဘျီ ပထံၣ်ဘၣ်လၢဆဲးမၤဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကမျၢၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ၀ဲတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ပယီၤသုးကလၢၤတနီၤန့ၣ် ခီဖျိလၢဆီလီၤ၀ဲဒၣ်သုးတဖၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤအဃိ လၢကလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤအဂီၢ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်နိးတၢ်ဘျးအမဲာ်ညါ ခံခီခံကပၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢကဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိ နီၢ်ငွ့ၤအ့ စံး၀ဲ “ဒူသ၀ီလၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအကျါတနီၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီး ၦၤလၢအထၢနုာ်၀ဲတၢ်ဖးတဖၣ်လီၤႉ တၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးတမံၤမံၤန့ၣ် ကဘၣ်ဒိၣ်ဘၣ်ထံး ၀ဲတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်ဒီးႇ ပဒိၣ်ကတပၤစ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်မူတၢ််လဲၤထီၣ်လဲၤထီတဖၣ် မၤဟ့ၣ်၀ဲပကလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်မ့ၢ်တန့ၢ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ကြၢးလၢကဘၣ်မၤဟ့ၣ်၀ဲတၢ်သဘျ့တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၤအုးခံသ၀ီကရူၢ်ႇ ကၠိ၀ဲသ၀ီကရူၢ်ႇ ပယၢ်ရီသ၀ီကရူၢ် သ၀ီအဖျၢၣ် ၂၀ ဘျဲၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဖဲဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ် တုၤ လၢ ၁၁ နၣ်ရံၣ် စးထီၣ်ဟး၀ဲဖဲပယၢ်ရီသ၀ီတုၤလၢလ့က့ၣ်သ၀ီတစုအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ကိးတြီဃ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ် ၆ ထံၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ကမၤဖျါထီၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤဒ်အအိၣ်ကွဲးသးလၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး NCA လံာ်ဃံးဃာ်ပူၤအသိးႇ တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဆၢကတီၢ် သုးတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤတဖၣ် တၢ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲႇ ပတလိၣ်ဘၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဘၣ်ႇ ပတလိၣ်ဘၣ်သုးကလၢၤလၢကဆီလီၤသးလၢဒူသ၀ီပူၤဘၣ်ႇ ပဒိၣ်ကဟံးမူဒါဘှါရှဲကွံာ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအကဲထီၣ်သးလၢတၢ်ဖီလာ်တဖၣ် ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ဘှါရှဲအီၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျဲအသိးန့ၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ