Home တၢ်ကစီၣ် BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ ၄ အခိၣ် သုးခိၣ် မိၣ်သိၤ ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢမူဒါႇ တၢ်ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆီၣ်သနံးလၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤ ကဟးထီၣ်အဂီၢ်

BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ ၄ အခိၣ် သုးခိၣ် မိၣ်သိၤ ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢမူဒါႇ တၢ်ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆီၣ်သနံးလၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤ ကဟးထီၣ်အဂီၢ်

1697
0
သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤ

လါယနူၤအါရံၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ -BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ ၄ အခိၣ်ဒီး ၁၀၂၂ သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤ တီၣ်ထီၣ်၀ဲလံာ်ဟးထီၣ်လၢမူဒါဒီး လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆီၣ်သနံးလၢ သုးခိးကီၢ်ဆၢ အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤဃုာ်ဒီး သုးခိၣ် ၁ ဂၤ ဒ်သိးကတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်လၢ မူးဒါပူၤအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် BGF ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤညါအံၤ လါယနူၤအါရံၤ ၉ သီ ဂီၤခီန့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ ၄ အခိၣ်ဒီး ၁၀၂၂ သုးရ့ၣ်ခိၣ်လၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤ တီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်ကွံ၁်လၢမူဒါတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF သုးခိၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၈ သီအနံၤန့ၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ သုးဟီၣ်က၀ီၤ ၄ ဒီး ၁၀၂၂ သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤ တီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်ကွံ၁်လၢမူဒါ ဆူမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကီၢ်ခီ၀ဲၤဒၢးအအိၣ်လီၤႉ” အဂ့ၢ်န့ၣ် BGF သုးခိၣ်တဂၤ ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးဆူ သုးခိးကီၢ်ဆၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤ အမဲာ်ညါ ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆီၣ်သနံးလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ ဒီး သုးဟီၣ်က၀ီၤ=၂ အခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤတ့၀့တဖၣ်လၢ ကတီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်ကွံ၁်လၢမူဒါပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် BGF သုးခိၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးခိးကီၢ်ဆၢ အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ

တကီၢ်ခါခဲအံၤ ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ ဟဲဆီလီၤ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢ၀့ၢ်ပူၤ၀့ၢ်ချၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤတဖၣ်လံဒီး ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအဖီခိၣ်အံၤ တၢ်သူၣ်တမံသးတမုာ်တဖၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်သ့၀ဲဒီး လီၢ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤဟးဂီၤ၀ဲသ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ဖဲမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢပဒိၣ်ကဆီတလဲသးအဘၢၣ်စၢၤအဃိ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးကဂၢၢ်ကျၢၤအဂီၢ် အရ့ဒိၣ်၀ဲလီၤႉ ခဲအံၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဖိကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒီး ဘၣ်ယိၣ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဂၢၢ်တကျၢၤကဟဲကဲထီၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကမျၢၢ်ဖိ အူမၠိစီၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်-DKBA သုးရ့ၣ် ၁၂ ရ့ၣ်ဒီး ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရူၢ်(KPF)အသုးရ့ၣ် ၁ ရ့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၀ နံၣ်ႇ လါအီကူးအခါန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ အသုးနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၃ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ