Home တၢ်ကစီၣ် တီအူ ကညီကမျၢၢ်လွံၢ်ကလးဘျဲၣ် မၤလၤကပီၤ၀ဲကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤဒီးထီဒါသကိး၀ဲသုးမီၤစိရိၤသနူ

တီအူ ကညီကမျၢၢ်လွံၢ်ကလးဘျဲၣ် မၤလၤကပီၤ၀ဲကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤဒီးထီဒါသကိး၀ဲသုးမီၤစိရိၤသနူ

188
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤ တီအူကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လွံၢ်ကလးဘျဲၣ် မၤလၤကပီၤ၀ဲ၀ဲ ၇၃ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်အမုၢ်နံၤဒီး တကတီၢ်ဃီမၤဃုာ်၀ဲဒီးတၢ်ထီဒါသုးမီၤစိရိၤသနူတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါန့ၣ်လီၤႉ

ကမျၢၢ်တဖၣ်လဲၤပာ်ဖျါထီၣ်သးလၢပယီၤသုးကလၢၤအိၣ်တၢ်လီၢ်အမဲာ်ညါဒီး ကိးသတြီဃ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ် ၄ ထံၣ်ဃုာ်ဒီး ထူသံကွံာ်သုးမီၤစိရိၤသနူ တၢ်ဂ့ၢ် ၆ ထံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ တီအူဟီၣ်က၀ီၤပူၤ ဒူသ၀ီပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၂၅၀ ဖျၢၣ် ကမျၢၢ် ၄ ကလးဘျဲၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး လၢအလီၤဘၣ်၀ဲ ၇၃ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤ ကိးသတြီဃ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ် ၄ ထံၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်အထံၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးကဲထီၣ်သးလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤတဖၣ် ထၢနုာ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး နီၢ်ဆၢဆၢ စံး၀ဲလၢ “တကီၢ်ခါပယီၤသုးခဲအံၤတဖၣ် ဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအံၤ ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်ဒိၣ်မးလီၤႉ ပျံၤတၢ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ၦၤလၢအဒိၣ်ထီၣ်လၢမီၤစိရိၤသနူအဖီလာ်တဖၣ် တုၤလၢအခဲအံၤအိၣ်ဒံး၀ဲလီၤႉ

အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလီၤႉ ဟဲနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်၀ဲလီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ဘၣ်ကိးသတြီဃ့ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ် ၄ ထံၣ်အမဲာ်ညါ တကီၢ်ခါဘၣ်ထွဲတၢ်အိၣ်သးတဖၣ် ထၢနုာ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢဘျီ၀ဲအံၤ ကိးသတြီဃ့ထီၣ်၀ဲ ဟ့ၣ်ကညီကီၢ်တဘျီဃီႇ ကညီတဘးပယီၤ တဘးဒုးနဲၣ်ခဲအံၤႇ ပတအဲၣ်ဒိးကလုာ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဘၣ်ႇ ပတအဲၣ်ဒိးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဘၣ်ဒီး လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါထၢနုာ်ဃ့ထီၣ်ဃုာ်၀ဲ တၢ်ထီၣ်ဒုးလၢကီၢ်သူလ့ၤအပူၤ ပာ်ပတုာ်တဘျီဃီႇ ပယီၤသုးလၢကီၢ်သူလ့ၤအပူၤထုးကွံာ်တဘျီဃီႇ မၤလီၤမၢ်ကွံာ်သုးမီၤစိရိၤသနူႇ မၤဟးဂီၤကွံာ် ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ်ႇ သူၣ်ထီၣ်က့ၤဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ႇ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ထဲသိးတုၤသိးဒီး ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အမ့ၢ်အတီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU တီအူကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အံၤလဲၤပာ်ဖျါထီၣ်သးလၢသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီး အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်တကတီၢ်ဃီလၢပယီၤသုးကလၢၤအိၣ်တၢ်လီၢ် ၁၄ တီၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကမၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးအဂီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်လၣ်ကရူၢ် ပဲၣ်လဲၣ်၀ၣ်ပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လၢအကဟဲပာ်ဖျါထီၣ်သးတဖၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ််တြီတံာ်ဃာ်အ၀ဲသ့ၣ်ကဲထီၣ်သးဒီး ခီဖျိကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ -KNDO သုးရ့ၣ်ခိၣ် ဟဲဘှါရှဲ၀ဲအဃိက့ၤဘၣ်ဂီၢ်ကဒါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးဃ့ထီၣ်၀ဲဒ်အံၤအဖီခိၣ် အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်အဂ့ၢ်ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်စ့ၢ်ကီး လီၢ်က၀ီၤအတၢ်ဃ့ထီၣ်ဃုာ်ဒီး ထုးကွံာ်ပယီၤသုးကလၢၤဒီးကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ထီၣ်ဒုးလၢကညီထံဖိကီၢ်ဖိဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်အဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်ပူၤအဂီၢ် ဃ့ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲစ့ၢ်ကီး ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒီးဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ ၁၉၄၈ နံၣ်ႇလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် ကညီကမျၢၢ် ၄ ကလးဘျဲၣ် ကိး သတြီဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူ(ဖဆပလ)ပဒိၣ်အအိၣ်လၢအမ့ၢ်“ဟ့ၣ်ကညီကီၢ်တဘျီဃီႇ ကညီတဘးပယီၤ တဘးဒုး နဲၣ်ခဲအံၤႇ ပတအဲၣ်ဒိးကလုာ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဘၣ်ႇ ပတအဲၣ်ဒိးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဘၣ်”ဒီး မုၢ်နံၤ၀ဲ အံၤဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤအံၤ တၢ်လီၢ်လၢကညီကလုာ်အိၣ်ဆိး၀ဲတဖၣ်အပူၤ တၢ်မၤလၤကပီၤစ့ၢ်ကီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ