Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤသီလဲၤထၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်ခးသီၣ်ကျိအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး

ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤသီလဲၤထၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်ခးသီၣ်ကျိအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး

1080
0

လါမးရှး ၂၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ပယီၤသုးလၢအအိၣ်ဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤသီလဲၤထၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ် ဖဲမဟါ လါမးရှး ၂၃ သီ မုၢ်ထူၣ်ခါအဆၢကတီၢ်ခီဖျိခးသီၣ်ကျိအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်ဘူးဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒီးဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဖိတၢ်လံၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဟုသးထၢၣ်လၢတၢ်ပာ်ဃာ်၀ဲဖဲသီလဲၤထၣ်ဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤတဖၣ်အံၤ ဖဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လဲၤကွၢ်၀ဲအဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးလၢအအိၣ်လၢထံကျိ၀ၢ်ခီတကပၤတဖၣ် ခးသီၣ်၀ဲဒၣ်ကျိတစှၤန့ၢ်ဒံး ၅ ထံၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သီလဲၤထၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤ စံးဘၣ် The Reporter ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအအိၣ်ဘူးဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လဲၤၦ့ၤအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်လၢသီလဲၤထၣ်သ၀ီပူၤတဘူၣ်အါအါလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိဖဲန့ၣ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဟုးသးအထၢၣ် ၇၀၀ ဘျဲၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဖဲသီလဲၤထၣ်ထံကျိကၢၢ်နံၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါမးရှး ၂၀ သီအခါန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဟဲစိာ်၀ဲဒၣ်လၢမဲၢ်ဆီးတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့တနီၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးတနီၤလၢအဆီလီၤသးဖဲဃိၣ်လိာ်ကျိကၢၢ်နံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဆှၢန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ် ခီဖျိလၢဟီၣ်က၀ီၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢသုးကရူၢ်တဖၣ်တြီဃာ်၀ဲအဃိ ဃ့၀ဲတၢ်မၤစၢၤလၢကီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်အအိၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ဟုသးဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂၤတဖၣ် ဆှၢခီဖျိ၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့တနီၤပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမးရှး ၂၁ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ႇမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅) ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတဘ့ၣ်ဒီးပာ်ဖျါ၀ဲ လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဆှၢမၤစၢၤ၀ဲသုးကီၣ်ကးလၢအဟံးဆူၣ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအသုးဖိိတဖၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအံၤ လ့ၤတက့ၤတတူၢ်လိာ်ဘၣ်အဂ့ၢ် စံးဃာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ