Home တၢ်ကစီၣ် ကညီတၢ်ကရၢကရိ ၄၀ ဘျဲၣ် ဃ့ထီၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ကဒုၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိတစိၢ်တလီၢ်

ကညီတၢ်ကရၢကရိ ၄၀ ဘျဲၣ် ဃ့ထီၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ကဒုၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိတစိၢ်တလီၢ်

659
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိသုးကီၣ်ကးဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကဒုးအိၣ်ကဒု၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢကညီတၢ်ကရၢကရိပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၄၁ ဒူၣ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါဃ့ထီၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ် ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၂၇ သီအနံၤ ခီဖျိသုးကီၣ်ကးဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU သုးက့(၅)ဟီၣ်အ၀ီၤပူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိအကလးလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဟ့ၣ်အိၣ်ကဒု၀ဲလၢကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤဘၣ်ဒီးက့ၤနီက့ၤကဒါ၀ဲအဖီခိၣ် ဘၣ်ထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါဒီးဃ့ထီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါ ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ စီၤဆါလွ့ၤ စံး၀ဲ “ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်အံၤ ဒ်သိးအပူၤကွံာ်လၢညါ မၤစၢၤ၀ဲဒၣ် ပ၀ဲကီၢ်ဆၢကညီၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အသိး ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီး အဲၣ်ဒိးဃ့ထီၣ်လၢကအိးထီၣ်န့ၢ်ပဲတြီလီၤမီၤနီၤႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်သးကဲထီၣ်သးလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤအံၤ တမ့ၢ်လၢက၀ံၤ၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤဘၣ်အဃိ ၦၤလၢဟဲဃ့ၢ်ထီၣ်လၢကီၢ်ဆၢတဖၣ်နီက့ၤကဒါ၀ဲအံၤ တမ့ၢ်ကျဲတဘိလၢအဘှါရှဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ သုးကီၣ်ကးအသုးတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤႇတၢ်သူၣ်အီၣ်ဖျးအီၣ်လီၢ်ကျဲ တဖၣ်အပူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး ဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီးသုးကဘီယူၤအိၣ်၀ဲဒီး ကိးဆၢက တီၢ်ဒဲးဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးတၢ်ခိၣ်ဒုးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢၦၤမၤဘူၣ်လီၤလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤအပူၤတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးတၢ်ကလဲၤဆှၢ၀ဲအဂီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဟ့ၣ်အခွဲးကးတံၢ်ကျဲဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤဘၣ်လဲၤဆှၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်အပူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီး လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးကီၣ်ကး အသုးဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီးသုးကဘီယူၤအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ပျံၤ ဘၣ်ဖုးဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအကတီၢ် သုးကီၣ်ကးအသုး တဖၣ်လဲၤလီၤလၢသ၀ီပူၤဒီး ဟုၣ်၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်အတၢ်ဖိတၢ် လံၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ