Home တၢ်ကစီၣ် ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်

ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်

198
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ဒီးကဘီိယူၤအဃိ ကညီကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အရ့ဒိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ႇ ဒီးတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤမူဒါခိၣ် သရၣ်စီၤညိၣ်၀့ လၢအအိၣ်ဒီးၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတပူၤဃီအံၤစံး၀ဲလၢ လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ််အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးခီန့ၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်အိၣ်သ့လီၤႉ တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်လၢအလိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ် လါမးရှး ၂၇သီ တုၤလၢ လါမးရှး ၃၁ သီအနံၤ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ဟံၣ်ဃီဒီးကၠိတဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်အါမးန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ်ထီၣ်သီအကတီၢ် ကဘီယူၤဟဲဆှၣ်တၢ်အိၣ်ဒီးကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့ ၅ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်ဟူးဂဲၤအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(လါမးရှး ၂၈)သီအနံၤ ကီၢ်ဆၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤဘၣ်ဆၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တတူၢ်လိာ်၀ဲအမဲာ်ညါ လၢကဘၣ်က့ၤကဒါလၢလီၢ်ကျဲအဂီၢ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲလီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်မၤစၢၤစှၤကိာ်ဖိဒံးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အံတူၢ်ထၣ်သ၀ီဖိတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “တၢ်ဖိတၢ်လံၤခီန့ၣ် သီလဲၤထၣ်သ၀ီ ၦၤလၢအအိၣ်ဒီးအချံတဖၣ်ဟဲဆှၢန့ၢ်၀ဲလီၤႉ ခဲအံၤတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတညီဘၣ်အဃိကီခဲတစဲးအိၣ်လီၤႉ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စ့ၢ်ကီးတအိၣ်ဘၣ်ႉ မူခိၣ်နါက့စူၤအဃိ ဘၣ်က့ၤအိၣ်လၢဟံၣ်ဖီလာ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ဖိသၣ်ဆံးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိခီန့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပူၤလီၤမီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ အံတူၢ်ထၣ်ဒူဖိသ၀ီဖိတဖၣ် ပျံၤ၀ဲလၢပယီၤသုးကဘီယူၤကဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ ဘၣ်ဟးအိၣ်ကဒု၀ဲလၢ သ့ၣ်ထူၣ်ဖီလာ်ႇ၀ၣ်ကဆူးဒီး ၦၤလၢအအိၣ်တဆူၣ်တချ့ဘၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအသိး ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၅ သီအနံၤ အံတူၢ်ထၣ်သ၀ီဖိလၢအအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်တဂၤ ခီဖျိဘၣ်ဟးဃ့ၢ်လၢတၢ်ကိၢ်ကျါအဃိသံကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ႇမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ လူၢ်သီႇဘုသိၣ်ဒီးဒွဲၣ်လိကီၣ်ဆၣ်အိၣ်၀ဲ ၃ ဘ့ၣ်အကျါ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကလံၤစိး မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ကညီကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲ ၂၀ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၅ သီအနံၤ Free Burma Ranger ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၁) ဒီး သုးက့(၆)ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ