Home တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဃုထၢထီၣ်သးၦၢ်အသီလၢသုးကီၣ်ကးဂီၢ်အဂီၢ် BGF ဃ့ထီၣ်၀ဲ

ဒ်သိးတၢ်ကဃုထၢထီၣ်သးၦၢ်အသီလၢသုးကီၣ်ကးဂီၢ်အဂီၢ် BGF ဃ့ထီၣ်၀ဲ

137
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ တ၀ိၤဖၤယၤဒိဂ့ၤ(တ၀န်ဖန်ယာစံပြ)သ၀ီအပူၤ သးၦၢ်လၢသုးကီၣ်ကးဃုထၢတီၣ်ထီၣ်၀ဲအဖၣ်အံၤ ခီဖျိလီၢ်က၀ီၤဖိထီဒါဒီးတလိၣ်ဘၣ်၀ဲအဃိ သ၀ီသးၦၢ်လၢအဟးထီၣ်လၢမူဒါတဖၣ်အလီၢ် ဒ်သိးတၢ်ကက့ၤဃုထၢထီၣ်ကဒါလၢအသီအဂီၢ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF ဟဲဃ့ထီၣ်၀ဲ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၄ သီအနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီသးၦၢ်အသီလၢသုးကီၣ်ကးဃုထၢတီၣ်ထီၣ်၀ဲလၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်အံၤ ကမျၢၢ်ထံဖိ ကီၢ်ဖိလၢအအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ်ထီဒါ၀ဲ၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိသ၀ီသးၦၢ်တဖၣ်ဟးထီၣ်လၢမူဒါပူၤလံအဃိ BGF ဟဲဃ့ထီၣ်၀ဲဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ

“ဖဲမဟါန့ၣ် BGF ဟဲဒီးသိလ့ၣ် ၃ ခိၣ်ဒီး ကိး၀ဲသူၣ်က့သးၦၢ်တနီၤလၢသီခါဖၠၣ်ဒီး ဟဲတဲ၀ဲလၢ သုးကီၣ်ကးအဂီၢ် ကဃုထၢထီၣ်သ၀ီသးၦၢ်လၢအသီလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲသ၀ီသးၦၢ်အသီလၢသုးကီၣ်ကးကဃုထၢတီၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတကပၤ ကတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်ဒီးသမၢကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီသးၦၢ်အသီလၢအပူၤကွံာ်သုးကီၣ်ကးဃုထၢထီၣ်၀ဲတဖၣ်အံၤ ခီဖျိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတ ဖၣ်တအဲၣ်ဒိး၀ဲဘၣ်အဃိ ထီဒါပာ်ဖျါထီၣ်သးဒီး ဖဲန့ၣ်သ၀ီသးၦၢ်အနီၢ် ကစၢ်ဒၣ်၀ဲဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤလၢအဂၤတဂၤစံး၀ဲ “ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်မတၤတဂၤကထီၣ်သးၦုၢ်လဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဆိပာ်အဃိ ဟ့ၣ်ဆိအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ပျံၤတၢ်ဒီးဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီးသမၢ၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါမးရှး ၂၇ သီအနံၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် တီၢ်တံၢ်ဃာ်၀ဲသးၦၢ်အ၀ဲၤဒၢးဒီးသ့ၣ်ပၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ပၢၤကီၢ်သုးဒီး BGF အသုးတနီၤဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်ဒီး တီၢ်လီၤၦီၢ်ကွံာ်၀ဲၤဒၢးလၢတၢ်တီၢ်တံၢ်ဃာ်၀ဲဒီး ၦၤလၢအထီဒါပာ်ဖျါထီၣ်သးအကျါတဂၤ ပၢၤကီၢ်သုးဒီး BGF သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲဒီးတနၤဃီမုၢ်နၤခီအဆၢကတီၢ် ပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ