Home တၢ်ကစီၣ် ၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ KNU ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် သ၀ီဖိသံ ၁ ဂၤ ဘၣ်ဒိ ၁ ဂၤ

၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ KNU ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် သ၀ီဖိသံ ၁ ဂၤ ဘၣ်ဒိ ၁ ဂၤ

417
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်(မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ႇယ့ကီၢ်ဆၣ်) မၤအီၤသ၀ီအပူၤ ဖဲမဟါ(လါအ့ဖြ့ၣ် ၆)သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် KNLA ဒီး ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ သ၀ီဖိသံ ၁ ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိ ၁ ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါ ဟါခီ ၆ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးရ့ၣ် ၁၆ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ခီၣ်သုးရ့ၣ် ခလရ=၂၃၈ သုးရ့ၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲမဟါ ဟါခီ စးထီၣ်လၢ ၆း၄၀ မံးနံး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ယံၤ၀ဲတခီနၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်မီၤနီၤႉ ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးအဃိ သ၀ီဖိသံ ၁ ဂၤလီၤႉ တဂၤန့ၣ်အခီၣ်ကံၣ်ဒုၣ်ဘၣ်၀ဲဒီးကျိလီၤႉ ခံဂၤလၢာ်န့ၣ်မ့ၢ်ပိာ်ခွါလီၤႉ ၦၤလၢအဘၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် တၢ်ဆှၢအီၤဆူတၢ်ဆါဟံၣ်လၢအဘူးဖဲန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးလၢဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ KNLA သုး ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်တခါအသိး မၤအီၤသ၀ီဃုာ်ဒီး သ၀ီ ၅ ဖျၢၣ် လၢအအိၣ်ဘူးဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အိၣ်ခူသူၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တနံၤအံၤ ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အသိးန့ၣ် တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်ႇကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ