Home Authors Posts by karen user

karen user

80 POSTS 0 COMMENTS

တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မု၁်တၢ်ခုၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ

စီၤထူအဲၣ် (ဆၣ်သူလ့ၤ) လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ်ညါ တၢ်အကါဒိၣ်မ့ၢ်ပီညါ ပီညါလုၢ်ၦ့ၤမုၢ်မဆါ သကုၤဟီၣ်ခိၣ်ဟဲအိၣ်ဖျါ ကူၣ်သ့ဂံၢ်ခၣ်ဝဲဒိၣ်မး အသၣ်ဆၢနၢမူတံၤသး ကူၣ်သ့တၢ်မု၁်ခုၣ်ကအိၣ် ပဝဲကိးဂၤဟံးပ၁်ဖှိၣ် တၢ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်အိၣ်ဒီးၦၤ ၦၤကပ၁်ဒိၣ်ပာ်ကဲၦၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ် မၤလိပီညါဂု၁်ဆူၣ်ဆူၣ် တၢ်ကူၣ်သ့ခီၣ်တဃ၁်ဃိ မ့ၢ်ကညီဖိနီၣ်ထိးဘိ ခ့ခါဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့ၢ်တၢ်ကါဒိၣ်လၢပဂီၢ် ဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်လၢဒိၣ်စိ မ့ၢ်လၢပီညါအါအဃိ ကြၢးပဟံးန့ၢ်တၢ်မၤလိ မုၢ်တနံၤပကဒိၣ်စိ တၢ်မု၁်တၢ်ခုၣ်တၢ်န့ၢ်သါ ခီဖျိလၢကူၣ်သ့ပီညါ ၦၤလၢမၤမု၁်ခုၣ်ထံကီၢ် မ့ၢ်လၢကူၣ်သ့အိၣ်နီၢ်နီၢ် ကလု၁်ဂၤကထံၣ်သ့ၣ်ညါ ခီဖျိအိၣ်ဒီးကူၣ်သ့အါ ဆၢကတီၢ်လၢအိၣ်ဒီးၦၤ သ့ၣ်ညါဒီးကျဲးစၢးကိးဂၤ တၢ်မု၁်တၢ်ခုၣ်ကဒိၣ်စိ ခီဖျိကူၣ်သ့အါအဃိ မုၢ်တနံၤနကသ့ၣ်ညါ တၢ်မု၁်ခုၣ်ကူၣ်သ့ပီညါ.

ရၤမတံ က၀ီၤဒ့သီအဃိ ဟံၣ်လၢတၢ်မၤဟးဂီၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ဘၣ်ဒိသုတအိၣ်ဘၣ်အဂီၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကမၤစၢၤ၀ဲ

လါယူၤလံ ၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ၀့ၢ်ရၤမတံႇတၢ်မၤအါထီၣ်က၀ီၤဒ့အသီအဃိန့ၣ် ၦၤလၢတၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဟံၣ်အဃီတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသုတအိၣ်အဂီၢ် တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤဘှါရှဲန့ၢ်အီၤအဂ့ၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်( ၄)ဖု ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဲလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီး ကမျၢၢ်လၢတၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဟံၣ်တဖၣ် ဖဲလါယူၤလံ၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်လါယူၤ(၂၉)သီအနံၤတုၤ (၃၀)သီအနံၤန့ၣ် ဒ်ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအိၣ်အသိး ရၤမတံ ပဒိၣ်ကရူၢ်ဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ(၄)ဖု ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် သးဂံၢ်ဘါ(၂၅၀)ဂၤဃၣ်ဃၣ်...

ကညီတၢ်ကစီၣ် တၢ်ပရၢ

လါယူၤ, ၂၀၁၉နံၣ်. ပသးခုဒိၣ်နီၢ်မးလၢပကညီတၢ်ကစီၣ်တၢ်ပရၢခ့ၣ်အဲးစံၣ် လဲၤခီဖျိတ့ၢ်လံနံၣ်လဲၤတရံးအသးၦဲၤထီၣ်၂၂နံၣ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒိၣ်ဒိၣ်အါဒါန့ၣ်လီၤႉဖဲ ၈ႉ၆ႉ၂၀၁၇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်ၦဲၤထီၣ်အနံၣ်(၂၀)တၢ်သ့ၣ်နီၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် သံၣ်ရံၣ်ဖၣ်အၣ်ဟိၤထဲန့ၣ်လီၤႉ ခဲအံၤမ့ၢ်ခံဘျီတဘျီ ကညီတၢ်ကစီၣ်ၦဲၤထီၣ်၂၂နံၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဖၢၣ်ရၢၣ်ဒဲၣ်ဟိၤထဲ ဖ ၁၆ႉ၆ႉ၂၀၁၉ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ကညီကလုာ်တၢ်ပရၢတၢ်ကစီၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉပသးခုဒိၣ်မးလၢပန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကထုးထီၣ်ဘၣ်အီၤတလါတဘျီ ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် လဲၤအသးဘျ့ဘျ့ဆှီအဃိန့ၣ်လီၤႉ လၢညါအပူၤကွံာ် သနူထူတၢ်ပရၢ ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤအီၤန့ၢ်ထီၣ်ဘးအါနံၣ်အါလါအခဲအံၤလီၤမၢ်သဒၣ်ကွံာ်၀ဲလံန့ၣ်လီၤႉ ဒါၦၤတကလုာ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တၢ်ဆဲးတၢ်လၤသ့ၣ်တဖၣ်အသိးပဆၢမုၢ်လၢ်ပအဲၣ်ဒိးသၦၢ်ၦၢ်လၢကညီတၢ်ကစီၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကမူဒီးဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်...

ကညီဒီကလု၁်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) သိၣ်ဒူဖိ

လါယူၤလံတဆံဃုသီႇ ဂၢၤသးကရၢ အိၣ်ဖျဲၣ်သီ စးထီၣ်လၢတၢခွံလွံၢ်နွံႇ KNDO အိၣ်ထီၣ်လံ (၁၉၄၇) ဂၢၤသးခိၣ်ကျၢၢ်လၢအဆိႇ မါဘၣ်ဇၣ် မ့ၢ်တၤသၣ်ဆိ ဂၢၤသးကရၢတၢ်တိ၁်ပ၁်ႇ သုတကဲကုၢ်တြီဆၢဃ၁် ဂၢၤသးကရၢဖိးသဲစးႇ တမ့ၢ်တၢ်မၤအၢမၤနး ဖီၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မု၁်တၢ်ခုၣ်ႇ KNU စုတီၤစုဒုၣ် တလၢၤႇ ပယီၤမီစိၤခါႇ ကညီဖိတူၢ်ဘၣ်တၢ်အါ B.I.A. ဗဖုၣ်ခီၣ်ပၢသါႇ ဆှုၣ်မဲ၁်ကဲၤမဲ၁်သံၦၢ်အါ ကီၢ်ပယီၤန့ၢ်တၢ်သ ဘ့ျႇ နီၣ်တယၢ်ဝါတမံခ့ နီၣ်တယၢ်ဂီၤခီၣ်မၠူးနံၣ်ႇ ဖ.ဆ.က. လအိၣ်ၦဲၤဟံၣ် ထံကီၢ်တၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤတအိၣ်ႇ ဖ.ဆ.ပ. လသုးပဒိၣ် ဂၢၤသးကရၢဟံးမူဒါႇ...

နၤဒီးယၤပမူဒါ၀ံၤ

၁ႉကညီဟီၣ်ခိၣ်၀းတရံးႇ ပလီၤဖးယံၤတ့ၢ်မးလံ မံမီၢ်ဘၣ်ဒံးတဘျီဘျီႇ ထံၣ်လိာ်သးဖဲကီၢ်ကညီ ဘၣ်ဆၣ်ဖဲဖုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤႇ သယုၢ်က့ၤနၤလၢာ်တသ့ ဒ်မှံၤၦၢ်တၢ်ကတိၤဒိႇ ပလီၤဂာ်သပၢၤဒံၣ်ဖိ ကလံၤမုၢ်ထံဒိၣ်ဃိၣ်ယွၤႇ သပၢၤဟၢဖိဘၣ်သ့ၣ်ဖး မ့ၢ်တဃုထိးဖှိၣ်လိာ်က့ၤႇ ထီဘိမ့ၢ်ဒၣ်သပၢၤက့ႉ ၂ႉကညီဖိလၢဂုၢ်သီ၀ံႇ လူၤက့ၤထူလ့ၤက့ၤပထံး ဖုဆၣ်တူၢ်ဒီးဖံဖဲစ့ႇ...

ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး ဒွဲၣ်အူကွံာ် ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်

လါယူၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ဖဲလါယူၤ ၂၆ သီႇ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်ထီဒါကသံၣ်မူၤဘှီးအမုၢ်နံၤန့ၣ် ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး (KNU/KNLA-PC) ဒွဲၣ်ကွံာ်၀ဲ ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် လၢအလုၢ်အၦ့ၤကအိၣ်လၢ စ့ပယီၤ ၅၆၉ ကလီၢ်အံၤ ဖဲထိၣ်ကီးကိ(နီၣ်တယၢ်၀့ၢ်), ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကသံၣ်မူၤဘှီး WY...

(Teacher Assistant)ကၠိသရၣ်, မုၣ် (၆၁ဂၤ) ထီၣ်ဘၣ်၀ဲတီၤဖုၣ်ကၠိသရၣ်တၢ်သိၣ်လိ

လါယူၤ ၂၄ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ကၠိသရၣ်မၤစၢၤ(Teacher Assistant)ကၠိသရၣ်ႇ မုၣ် လၢအသိၣ်လိကညီလံာ် (၆၁ဂၤ) အံၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကထီၣ်ဘၣ်၀ဲကၠိသရၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂ့ၢ် ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် နဲၣ်ရွဲၣ်မါသါ၀့အူတဲဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. “၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် (TA)ကၠိသရၣ်ႇ မုၣ်လၢအသိၣ်လိကညီလံာ်အိၣ် (၆၁ဂၤ)အံၤ ထီၣ်ဘၣ် တီၤဖုၣ်ကၠိသရၣ်တၢ်သိၣ်လိလီၤႉ...

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်လီၤဟိအလီၢ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲ ဘိၣ်ဘိၣ်၀့မီၣ်(ကိး)စီၤဘိၣ်ဘိၣ်

လါယူၤ, ၂၄သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်အလီၢ်လၢအလီၤဟိအံၤ တၢ်တီၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲဘိၣ်ဘိၣ်၀့မီၣ်(ကိး)စီၤဘိၣ်ဘိၣ်အံၤ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်(၁၁) ဘျီတဘျီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ကိတိာ်အလီၢ်လၢအလီၤဟိအံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၣ်ထွ့မၠ့ၣ် ဆှၢနုာ်လီၤ၀ဲလၢဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဒီး ၦၤထီဒါတၢ်တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်အဃိ တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်နါခ့ၣ်ထွ့မၠ့ၣ်စံး၀ဲ“စီၤဘိၣ်ဘိၣ်အံၤ လၢအပူၤကွံာ်မၤစၢၤၦၤလၢပတၢ်မၤအပူၤထီဘိလီၤႉ တၢ်ဃုထၢ ထီၣ်အီၤလၢတၢ်ဖီခိၣ်၀ံၤဆၢတဲာ်၀ဲလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤဒီး လၢသၢဂၤအကျါတၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲစီၤဘိၣ်ဘိၣ်လီၤႉ ယနာ်၀ဲစီၤဘိၣ်ဘိၣ်အဃိ...

ကၠးအ့ဆ့ၣ်ကၠံအပူၤ တၢ်ညၣ်ဂိၢ်သွံၣ်ထီၣ် တၢ်ဆါကဲထီၣ်အါဒီးတၢ်သံတၢ်ၦၢ်အိၣ်

လါယူၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံ(နိၣ်တကီ)ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တနံၣ်အံၤ တၢ်ညၣ်ဂိၢ်သွံၣ်ထီၣ် တၢ်ဆါကဲထီၣ်အသး အါန့ၢ်ဒံးနံၣ် လၢအပူၤကွံာ်အဃိ တၢ်သံတၢ်ၦၢ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ် လၢကီၢ်ဆၣ်ဆူၣ်ချ့ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ် လါအ့ဖြ့ၣ် တုၤလါယူၤအံၤ တၢ်ညၣ်ဂိၢ်သွံၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါကဲထီၣ်အသးအါဒီး တၢ်ညၣ်ဂိၢ်သွံၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါလၢ ဟဲကဲထီၣ်အသးအံၤ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လိာ်သးခီဖျိပစိၤ သုတကဲထီၣ်သးအဂီၢ် သ၀ီဖိတဖၣ်...

ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ် သုးဖိ ၄၀ ဘျဲၣ် က့ၤပာ်ဖှိၣ်အသးဒီး(BGF)

လါယူၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဘူးဒးတၢ်ဘါ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် (DKBA -ထုးဖးသးကရူၢ်)အၦၤသုးဖိ ၄၀ ဂၤဘျဲၣ် လၢအအိၣ်ဖဲ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် မဲးကၠံၣ်ကစၢၢ်ခိၣ်တဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲလၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်လိာ်အသးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF)ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်သုးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါယူၤ ၂၂ သီအနံၤ မဲးကၠံၣ်ကစၢၢ်ဃိၣ် သီခါအူစၤဒၤ၀ရၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤသုးႇ (BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်လိာ်သးဒီး မၤန့ၢ်၀ဲ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS