Home Authors Posts by karen user

karen user

34 POSTS 0 COMMENTS

မၤယံၤလၢာ်ပသးတဂ့ၤ

(၁) ကညီဖိလၢတၢ်အဲၣ်အီၤ စံး၀ံၤကက့ၤစံးကဒီး ခီဖျိလၢတၢ်သးစၢၢ်ဆၢ အိၣ်ကစုယဲတန့ၢ်လၢာ် အါစုအါဘျီမံတန့ၢ် စိမိၣ်က့ၤပကီၢ်သလ့ၤ စးထီၣ်လၢယနီၢ်ဆံးခါ ဘၣ်ဃ့ၢ်ခူသူၣ်လၢၦၢ်ကျါ ဘူးတံၢ်ပယီၤသုးမၤသံ ကၠီသံလၢပယီၤကျိချံ တၢ်သံကဒုအဖီလာ် ပူၤဖျဲးလၢယွၤမၤစၢၤယၤ (၂) တဘျီဘျီမံဖုးဘၣ်သး ထံၣ်မှံပယီၤတၢ်မၤနး တူၢ်တ့ၢ်လံလၢအပူၤကွံာ် တုၤခဲအ့ၤတလီၤမၢ်ဒံး အိၣ်ဒီးဆိမိၣ်ထီၣ်က့ၤယဲ ကညီဖိတၢ်ကီတၢ်ခဲ စံးယံၤမၣ်ကပူၤဖျဲးက့ၤ ကအိၣ်က့ၤဒီးတၢ်သဘျ့ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ထဲသိးတုာ်သိးကြၢးန့ၢ်ဘၣ် မုၢ်လၢ်ဒီးဆၢထံၣ်က့ၤလံ တချုးမုၢ်အုၣ်ဒီးလါသံ (၃) ဘၣ်ဆၣ်ဒ်ယတၢ်ဆၢထံၣ် တလၢၦဲၤဘၣ်နးထီၣ်ဒံး ဒ်လၢညါဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး ခဲအံၤမ့ၢ်ဒၣ်ဒ်သိးသိး တၢ်လၢပတဆၢနၢ်ဟူ ဂ့ၢ်လိာ်တန့ၢ်ဃ့ၢ်တပူၤ ကွၢ်က့ၤလၢမံၤခိၣ်သိၣ်လာ် ၦၤကလုာ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ဘၣ်ဟး အီၣ်အီအိၣ်ဆိးဒ့ပီၤလီၢ် တၢ်မုာ်တအိၣ်လၢပဂီၢ် ထဲတမံၤပတၢ်န့ၢ်သါ အိၣ်,အီၣ်ကစုလၢၦၢကျါ (၄) ထဲတမံၤဆၢမုၢ်လၢ်ယဲ က့ၤထိးဖှိၣ်လိာ်က့ၤပ၀ဲ ခ့ၣ်အဲန်ယူၣ်, ခ့ၣ်အဲန်အဲလ်အ့ၣ် ဖံၣ်စံၣ်ဒီးဒံၣ်ခ့ၤဘံၣ်အ့ၣ် သူၣ်ထီၣ်က့ၤသးတဒူၣ်ဃီ ထုးဖှိၣ်က့ၤကလုာ်ကညီ ကညီဖိကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢ မၤသကိးက့ၤတၢ်ခဲလၢာ် တၢ်အၢသီသံၣ်သူမီၤကျး မၤလီၤမၢ်ကွံာ်လၢပသး တစၢၤဃီဆၢဖှိၣ်လိာ်က့ၤ မၤယံၤလၢာ်ပသးတဂ့ၤ အိၣ်တမှံၤကီၢ်အီစ်ထြ့လ်ယါႉႉႉႉႉသူလ့ၤနီၣ်မံၤဖိ

ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲရူၢ် ပျၢ်က့ၤတၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိ

လါမ့ၤ ၁သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဒ်သိးလီၢ်က၀ီၤကညီကၠိဖိသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် သုတမၤဂီၤကလီ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်ဒီး ကသ့မၤလိအါထီၣ်၀ဲ ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအဂီၢ် ကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲကရူၢ် (KSNG) တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး မၤန့၀ဲတၢ်ကိၢ်ခါ တၢ်မၤလိလၢတလါအတီၢ်ပူၤ၀ံၤ ပျၢ်က့ၤ၀ဲတၢ်မၤလိအံၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၃၀သီ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်,ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ကၢၢ်ဂီၤသ၀ီအပူၤန့ၣ်လီၤႉ စီၤဖျါတီလၢအမ့ၢ်တၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိကၠိသရၣ်စံး၀ဲလၢ“ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လီၢ်ဖဲအံၤခီဒု ကၠိသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ကၠိအဃိန့ၣ် တမၤလိဘၣ်ၦၤကညီအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤသ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီးဘၣ်အဃိ တၢ်လၢပဆၢမုၢ်ဒီး...

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး ကီၢ်ခဲနဒၢ် ကညီ၀ၢ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စလိၣ်ဖါ

၂၀၂၀ ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဃုထၢလၢကဟဲႇတကီၢ်ခါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးဒီး ဘၣ်ထွဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခဲနဒၢ် ကညီတ၀ၢ (ခ့ၣ်စံၣ်စံၣ်)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စလိၣ်ဖါအတၢ်ထံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ သံကွၢ်,... ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအပူၤ ထံကီၢ်ပဒိၣ်လၢကဟဲထီၣ်လၢအသီတဖုအံၤ (ခ့ၣ်စံၣ်စံၣ်)တၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်သးအိၣ်ဒ်လဲၣ်. စံးဆၢ,... ပဒိၣ်တဖုဂ့ၤႇ တဖုဂ့ၤ လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်ခိၣ်ပာ်သး လၢအနၢ်ပၢၢ်ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီ အနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်ႇ အခီပညီန့ၣ်အမၤသကိး တၢ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ...

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢအဖီလာ် ၀ဲၤကျိၤ(၁၄)ဘိအကျါ ၀ဲၤကျိၤတဘိလၢအမ့ၢ် စံၣ်ညီၣ်ပီ တ့၀ဲၤကျိၤအတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအပတီၢ်တဖၣ် ဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဆံးတက့ၢ်အဂ့ၢ် ပထံၣ်လိာ်သံကွၢ်၀ဲဒီး လီၢ်ခၢၣ်သးစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်နီၢ်မၠဲၣ်ဖိ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ သံကွၢ်,... ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအသး အကျိၤအကွာ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် အမၤမနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်ႉ စံးဆၢ,... ပ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အံၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အိၣ်၀ဲ (၄) ပတီၢ် ဒူသ၀ီပတီၢ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်ပတီၢ်ႇ...

“တ့ၢ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ဒ်ဘျၢၣ်ကဆီႇ ကဒံးဘၣ်ဖီဘီတဘျီ”

၁.မိၢ်ထံးပၢ်ထံးလၢကီၢ်စဲၣ် အဲၣ်မၤလိနလံ၁်နလဲၢ် ၦၤတကလု၁်အသွံၣ်ထံ လံ၁်လဲၢ်မ့ၢ်ဝဲနီၣ်ဝံ၁်ခံ ၂.ကညီဖိလၢကီၢ်ခီဒိၣ် မၤလိက့ၤလံ၁်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ် အိၣ်ဆိးလၢထံဆၢႇ ကီၢ်သီ ဟံးဃ၁်မၤလိလံ၁်ကညီ ၃.ထံကီၢ်လၢလဲၤထီၣ်လဲၤထီ အလံ၁်အလဲၢ်အိၣ်ထီၣ်ဖီ ကီၢ်ဒိၣ်ထံဂ့ၤလၢပစိၤ တစူးကါၦၤကျိ၁်နါစိၤ ၄.တၢ်ကိၢ်ခါနံၤဖုၣ်ကတီၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်မၤနီၢ်နီၢ် ဒ်ဖိလံၤကကူၣ်ဖးသ့ ဟံးမၤလိ၁်လံ၁်ထူလံ၁်စ့ ၅.ဖိလံၤခဲအံၤစံးသါသ့ မိၢ်ပၢ်ကျိ၁်တအဲၣ်ဒိးသ့ ဖိၣ်သၣ်ခဲအံၤတကသုၣ် မဲးအ့ၣ် ပျ့ၤသွဲးကဲၦၤကုၢ် ၆.ယွၤဟ့ၣ်ယုၢ်ပလံ၁်တၢ်ဖံး တမၤလိပမဲ၁်ပၢၢ်သံး ထူဟ့ၣ်သါလံ၁်ထူလံ၁်စ့ ကညီဖိဧၢ မၤလိသ့ ၇.ပလံ၁်ပလဲၢ်မ့ၢ်ဟါမၢ် ပၦၤကလု၁်ကလီၤမၢ် ကျိ၁်ဂ့ၢ်ပီညါတသ့ၣ်ညါ စၢၤလီၤတူ၁်အိၣ်တ့ၢ်ဒ်ချါ ၈.ပတသ့ၦၤကျိ၁်အဃိ ဂု၁်ကျဲးစၢးဟံးန့ၢ်မၤလိ ကွၢ်ကပ၁်နကျိ၁်တဂ့ၤ ကဲဘၣ်နဲနီၢ်ႇ စီၤဒိဂ့ၤ ၉.ပလံ၁်လဲၢ်ပတီၢ်မ့ၢ်ထီ ပၦၤကလု၁်ကထီၣ်ဖီ မၤလိလံ၁်တမ့ၢ်တၢ်ကီ ပမ့ၢ်ကျဲးစၢးမ့ၢ်တၢ်ညီ ၁ဝ.စိ၁်ကဖီက့ၤကျိ၁်ကညီ "တ့ၢ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ဒ်ဘျၢၣ်ကဆီ ကဒံးဘၣ်ဖီဘီတဘျီ" ဆၢထံၣ်နၤထံဆဲးမဲးဘီ. လၢ - တၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ) ထါလံ၁်ဒိးသန့ၤ- ကညီတၢ်ဆဲးတၢ်လၤအလံ၁်ဟံးဃ၁် (သရၣ်မုၣ်အဲလ်ထၣ်လၤဘၣ်)

ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးထံတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠးအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စးထီၣ်လၢတလါအံၤလါအ့ဖြ့ၣ်ကတီၢ် တၢ်ကိၢ်ဒိၣ်အဃိ ဒူသ၀ီအပူၤ ထံပူၤႇ ထံကျိသ့ၣ်တဖၣ်လီၤသံးအဃိ ကတီၢ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးထံတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ နီတယွၣ်ဒူသ၀ီ ၦၤပၢဆှၢတၢ်အခိၣ် အူညိၣ်စ့ၣ်စံး၀ဲ“ထံကျိလၢသ၀ီကပၤဒီးထံပူၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤသံးလၢာ်လံႉ ၦၤနီၢ်ဂံၢ် ၆၀၀ ဘျဲၣ်အဂီၢ် ပဘၣ်လဲၤဟံးန့ၢ်ထံလၢ ချၢၣ်သ၀ီအစီၤစုၤ၀ဲတမံးလာ်ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ ထံပူၤလၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟဲခူၣ်န့ၢ်ၦၤသနာ်က့ထံအိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်တစဲးဖိလီၤႉ ပဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်ပသးလၢ ၦၤလၢအဟဲမၤဘူၣ်ထံတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်...

နိၣ်တကီ ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ တၢ်လိာ်ကဲတွဖၣ် ဟဲစှၤလီၤ

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ နိၣ်တကီ(ကၠၤအ့ၣ်ဆ့ၣ်ကၠံ) ကီၢ်ဆၣ် တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကိးအီၤလၢ(our day)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ်န့ၣ် စးထီၣ်လၢ၂၀၁၉ နံၣ်အံၤ ဟဲစှၤလီၤ၀ဲကယီကယီဒီး ကတီၢ်အံၤ တုၤလၢတအိၣ်လၢၤ ဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်တဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တချုး၂၀၁၉ နံၣ်ကတီၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် သ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လၢတၢ်မၤ၀ဲတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အပူၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ...

ရွှ့ၣ်မၠၣ်စဲၣ်ဒံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအပူၤ ဃုာ်ဒီး နီၢ်အိလး ခဲလၢာ် ၅ဂၤ တၢ်ဖီၣ်ဟံးန့ၢ်အရ့

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ် နီၢ်အိလးလၢ ၦၤဟူးဂဲၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအံၤ ဒီး ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် ၄ ဂၤလၢ အထီဒါပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး ဘၣ်ဃးရွှ့ၣ်မၠၣ် စဲၣ်ဒံၣ် ဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂သီအနံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ရၤမတံ၀့ၢ်ပၢၤကီၢ် ဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ် လၢတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် ၁၉/၂၀အဂ့ၢ် ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်မုၣ်တၢ်ခုၣ်ပိာ်မုၣ်ကရူၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲမဟါကၢာ်အနံၤ ရွှ့ၣ်မၠးစဲၣ်ဒံၣ်...

ၦၤလၢအခးသံအမၢၤ လၢကျိအံၤ တၢ်ကဟံးအီၤအရ့လၢသုးဂ့ၢ်၀ီတကပၤ

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂သီႇ ၂၀၁၉နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ် က၀ီၤဒ့(၃)အပူၤ သုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအၦၤတဂၤလၢ အခးသံကွံာ်၀ဲ အမၢၤလၢကျိအံၤ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤဒီး တၢ်ကဟံးအီၤအရ့ ဒ်သုး တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢ အသိးလီၤအဂ့ၢ် ကီၢ်ဆၣ်ပၢ(ပၢၤ)ကီၢ်ခိၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဲထီၣ်အသးအံၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် (......)သီ ဂီၤခီ ၉နၣ်ရံၣ်တခီ အဆၢကတီၢ် မၠိထဲၣ်၀့ လၢအအိၣ်၀့ၢ်ကၠဲးမယီ အမၤတၢ်လၢသုးဂ့ၢ်၀ီဘံၣ်ဘၢတဂၤအံၤ...

ကီၢ်ပဒိၣ် ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤကပာ်ပနီၣ်န့ၢ်၀ဲ ကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်ကဆဲးမၤအီၤ

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၁သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ တၢ်ဒုးလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်ကညီလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်ကမံးတံာ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကွဲးပာ်လီၤ၀ဲ ကညီစှီၤကျိာ် တတီၤအလံာ်ဖးအံၤ၀ံၤလံဒီး ဒ်သိးကီၢ်ပဒိၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤ ကပာ်ပနီၣ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤအဂ့ၢ် ကမံးတံာ်နဲၣ်ရွဲၣ် မါသၣ်၀့အူစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤ. အ၀ဲစံး၀ဲ “လံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်အဂီၢ် ကညီစှီၤဒီးၦိၢ်တတီၤလံာ်ဖးန့ၣ်၀ံၤလံႉ မ့မ့ၢ်လၢကညီပှိၢ်မုၢ်နုာ်အဂီၢ် ကတီၣ်ဖျါထီၣ် လၢအ့ရၣ်၀ တံၣ်ဒီ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်အအိၣ်ႇ မ့မ့ၢ်ကညီစှီၤတခီကတီၣ်ဖျါထီၣ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါႇ ၀့ၢ်တကူၣ်ႇအ့ရၣ်၀တံၣ်ႇ ပကိႇ တလၢၤႇ တနီသရံၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS