Home Authors Posts by KIC News

KIC News

191 POSTS 0 COMMENTS

လီၢ်မု၁်ဆိးပၢၤမ့ၢ်ထဲယွၤ

လီၢ်မု၁်ဆိးပၢၤမ့ၢ်ထဲယွၤ တၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ အီၣ်အီကူသိးတဘံၣ်ဘၢ တၢ်အိၣ်ဆိးလၢဒူလၢ၁်ခိၣ် ထီဘိၦဲၤဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်အမုၢ်ဟဲထီၣ် ကွၢ်စိဃီၤၦဲၤတၢ်သးဖှီၣ် ဖဲမဟါအမုၢ်လီၤနု၁် ဆိမိၣ်ထွဲၦဲၤသးတမု၁် ဒ်သိးကအီၣ်အီဘၣ်အဂီၢ် ကူၣ်ဂဲၤဖံးမၤဃုနီၢ်နီၢ် ဒ်ကအိၣ်ဆိးဘၣ်မု၁်ခုၣ် အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤမၤဒ်ကုၢ် ဆူခူဝ့ၢ်ပူၤကွၢ်စိဃီၤ ခူဝ့ၢ်ဖိလီၤဘှံးလီၤတီၤ ဆူခိဘ့လ၁်ကစၢၢ်ကျါ တၢ်အီၣ်တမီကပၢၤြပါ ၦၤတူၢ်ဒိၣ်ဒီးၦၤထူးတီၤ ဟံၣ်ဃီအဂီၢ်သးဟးဂီၤ ၦၤစီစၣ်ဒီးၦၤဖှီၣ်ဖိ ဖိလံၤအဂီၢ်သးလီၤဟိ ဟီၣ်ခိၣ်ယူၢ်ၦၤတလီၤတူ၁် ၦၤကညီယူၢ်စၢၤလီၤတူ၁် ထံကီၢ်ပၢြပးဂု၁်ပသီ ကလု၁်ဂ့ၢ်ဝီအိၣ်ဖုၣ်ထီ ဒ်ပမ့ၢ်ဝဲၦၤကညီ ကိးမုၢ်နံၤထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီ ဖဲပအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ် လီၢ်အမု၁်ပဂီၢ်တအိၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ပမ့ၢ်ၦၤတမှံၤ မုၢ်တနံၤဘၣ်က့ၤလီၢ်ယံၤ ပဝဲနၤယၤကိးအဂၤ လီၢ်မု၁်ဆိးပၢၤမ့ၢ်ထဲယွၤ. လၢတၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ) ၂၈.၃.၂ဝ၂ဝ

(Covid -19) တၢ်ဆါအံၤ ကီၢ်သူလ့ၤဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် ဆူကညီကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်

လါမးရှး ၂၈ သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါတခါလၢအမ့ၢ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါအံၤ စးထီၣ်ဖဲလါမးရှး ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီ ဘ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကရၢ (WHO) ဘူးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢအမ့ၢ် တၢ်ဆါသံသြတီာ်၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်မၤဃံးထီၣ်၀ဲဒၣ်အသိး ထံကီၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး စးထီၣ်မၤ၀ဲတၢ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အံၤ စးထီၣ်ကဲထီၣ်အသးလၢတရူးကီၢ်၀ူၣ်ဟၣ်၀့ၢ်ဒီး ဖဲလါမးရှး ၂၈ သီအနံၤ...

သုးမီၤစိရိၤကရူၢ်ဒီးကီၢ်ပယီၤကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢဖိတဖၣ်

သုးမီၤစိရိၤကရူၢ်ဒီးကီၢ်ပယီၤကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢဖိတဖၣ် တံနိ (သ၀ီတါ) NLD ပဒိၣ်လၢအီၣ်ဆါစူးကၠံၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤတဖုအံၤ လၢအပူၤကွံာ်လွံၢ်နံၣ်ဘျဲၣ် အ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤတၢ်ဃုထၢအခါန့ၣ် စံး၀ဲ=သါပၣ်တံၣ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်ပဒိၣ်န့ၣ် သါကမၤတၢ်သၢမံၤလၢ ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်လၢအမ့ၢ်၀ဲ=(၁)ကဘှီဘၣ်က့ၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးထံကီၢ်သဲစး တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်လၢသုးပဒိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဆူၣ်အီၤခါအံၤ (၂)သဲစး တၢ်သိၣ်တၢ်သီကဘၣ်ဒိၣ်စိ ကျၢၢ်ဘၢလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ (၃)ကမၤဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ NLD ကဲထီၣ်ပဒိၣ်ခဲအံၤ ပၢတၢ်ကၦဲၤထီၣ်ယဲၢ်နံၣ်အသးသမူကကတၢၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်တၢ် လၢအအၢၣ်လီၤ၀ဲတဖၣ် အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်တဖျါထီၣ်နီတမံၤဘၣ်အမဲာ်ညါႇ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်သးစ့ၢ်ကီး နးဒိၣ်ထီၣ်န့ၢ်အလီၢ်တက့ၢ်လီၤႉ အတၢ်အၢၣ်လီၤလၢကဘှီဘၣ်က့ၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်လၢ သုးပဒိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဆူၣ်အီၤတခါအံၤစ့ၢ်ကီး...

Coronavirus Disease (Covid -19) ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါလၢပြကၢးသ့ၣ်ညါအီၤ

Coronavirus Disease (Covid -19) ဖဲ ၂၀၁၉ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အပူၤ ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါတခါလၢ အဟဲကဲထီၣ်အသးခီဖျိတၢ်ဆါဃၢ်တခါလၢအမ့ၢ် ၂၀၁၉ နိဗၣ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဗဲရၣ်စ် အံၤ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးရၤလီၤသး ချ့သဒံးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါလၢအခဲအံၤ ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ခီဘံၣ် (Covid -19) အံၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဆူၣ်ချ့ကရၢ (WHO) ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢတၢ်ဆါသံသြတိာ်...

တရူးအထံဖိကီၢ်ဖိလၢအသံလၢမၠၣ်၀တံၣ်ပူၤအံၤ တၢ်တထံၣ်၀ဲ (Covid-19) တၢ်ဆါဃၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ် စံး၀ဲ

လါမးရှး ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်အံၤ ဖဲလါမးရှး ၂၁ သီန့ၣ် တရူးအထံဖိကီၢ်ဖိလၢအသံတဂၤအံၤ တၢ်တထံၣ်န့ၢ်၀ဲ ကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဃၢ် (Covid-19) တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ဆါဟံၣ် ဒီၣ်ကထၢၣ်ယၣ်နဲၣ်အူ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအဃိ သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ်(၂)က၀ီၤဒ့ႇ သူမှဲကျိကၢၢ်နံၤႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ...

ကမျၢၢ်ကအိၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အဂီၢ် မူဒါအိၣ်ခံခီခံကပၤလၢာ်အဂ့ၢ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်စံး၀ဲ

လါမးရှး ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ယ့ၤဖၠူၤကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ခီဖျိလၢဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိႇ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဒ်သိးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လၢမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် NMSP ခံကပၤတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမးရှး ၁၆ သီအနံၤန့ၣ် မိၢ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် ဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲလံာ်တဘ့ၣ်ဒီးစံး၀ဲလီၤႉ ဖဲပလဲၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤအဆၢကတီၢ် တၢ်စံၣ်စိၤလၢအပူၤကွံာ်လၢအခၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဟံးန့ၣ်တၢ်မၤလိဒီး...

မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢြတဲၤတဆီ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိလၢကနုာ်လီၤတဖၣ် တၢ်ကးတံာ်ဃာ်၀ဲ တစိၢ်တလီၢ်

လါမးရှး ၁၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိနုာ်လီၤဟးထီၣ်တခါလၢအမ့ၢ် မဲၢ်ဆီး–မၠၣ်၀တံၣ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤတဆီ မ့တမ့ၢ် လၢၦၤကီၢ်ပယီၤဖိဒီး ၦၤကၠီၣ်တဲၣ်အထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်န့ၣ် ၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤ အထံဖိကီၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ် တၢ်တဟ့ၣ်နုာ်လီၤ၀ဲဆူ ကီၢ်ပယီၤအပူၤလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ စးထီၣ်ဖဲလါမးရှး ၁၉ သီ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢတိၤတဖၣ်န့ၣ် မ့တမ့ၢ်ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်ႇ ကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိတဂၤလၢ်လၢ် တၢ်တဟ့ၣ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်၀ဲလၢၤဘၣ်န့ၣ်...

တၢ်ြတီဆၢ Codvid 19 အဂီၢ် ကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ်စးထီၣ်မၤဃံးထီၣ်၀ဲတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်

လါမးရှး ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ တကီၢ်ခါကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဃၢ် Codvid 19 ကဲထီၣ်သးအဃိႇ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ဖဲမဟါ(လါမးရှး ၁၇ သီ)အနံၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤဃံးထီၣ်၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်လီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အိၣ်၀ဲအဖီခိၣ်ႇ ဒ်သိးတၢ်ဆါအံၤသုတနုာ်လီၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤတဂ့ၤအဂီၢ်ႇ...

သိလ့ၣ်တီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲဟးဂီၤ၀ဲဒီး ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်တံာ်တာ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအဂီၢ်

လါမးရှး ၁၈သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် အဘၢၣ်စၢၤလၢအမ့ၢ်ကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲအံၤ စးထီၣ်လၢတနံၣ်အံၤထီၣ်သီတုၤလၢခဲအံၤတစု သိလ့ၣ်(ကါ)တီၣ်သ့ၣ်လၢအတီၣ်၀ဲသ့ၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲဒၣ်ကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိ ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒီး ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်လၢကျဲကပၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်လၢအတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖဲမုၢ်နၤခီၦၤမံအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိလၢ လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲကိးမုၢ်နၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဃိ ဒူသ၀ီကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢတၢ်မံအဂီၢ်အသိး ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်တဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ ကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ကျဲကပၤတဖၣ်...

ထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံးန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီတန့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် စံး၀ဲ

လါမးရှး ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ပယီၤ ထံကျိထံကွာ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီတနၢ့်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် ဖဲတနံၤအံၤ လါမးရှး ၁၄ သီ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ကွၢ်ထဲကွဟုကယာ် ထံကျိထံကွာ်ဒီး တၢ်ထီဒါထံတမၢၣ်မုၢ်နံၤအံၤ ၦၤထူလံၤဖိကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤအပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အမဲာ်ညါ ခိၣ်ဃၢၤန့ ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်ဟးဂီၤတဖၣ်ဒီး...
- Advertisement -

EDITOR PICKS