Home Authors Posts by KIC News

KIC News

274 POSTS 0 COMMENTS

ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သး ၂ ဂၤ လၢပၢၤကီၢ်ဖီၣ်ဃာ်အံၤ တၢ်ပျၢ်က့ၤလံ

လါအီကူး ၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်(ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ရှွၣ်ကၠ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်)အပူၤ ဒ်သိးပယီၤသုးကထုးကွံာ်သးအဂီၢ် ဖဲမဟါ(လါအီကူး ၆ သီ)ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဘၣ်သးအံၤ ဖဲန့ၣ်ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် ၂ ဂၤ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်အီၤဒီးက့ၤကိးအ၀ဲသ့ၣ်ဆူ ရှွ့ၣ်ကၠ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ပၢၤကီၢ်ရူဒီး ဖဲတနံၤအံၤ မုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ်တၢ်ပျၢ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ်...

အ့ယၣ်၀တံၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တကဲထီၣ်လၢၤဘၣ်

လါအီကူး ၆ သီႇ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ်လၢအမ့ၢ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကၤကၠံထီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘဲကယဲးသ၀ီအပူၤ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်၀ဲလၢ ဖဲတနံၣ်အံၤ လါအီကူး ၁၂ သီအနံၤ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲ နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီဒီကလုာ်မၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ ဒ်ညီနုၢ်တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲလၢအပူၤကွံာ်အသိး တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တကဲထီၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကညီဒီကလုာ်မၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ် တကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤဃုာ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်...

အိၣ်အီၣ်ပလီၢ်ဒီးကူၣ်သ့

အိၣ်အီၣ်ပလီၢ်ဒီးကူၣ်သ့ (၁) တဲဂ့ၤပၢၢ်ဆၢ အိၣ်အါဘျီ တဲဆါပၢၢ်ဆၢ ဟူးအါဘျီ လံၣ်လီအဲၣ်တီ အိၣ်တနီၤ ထံၣ်လိာ်က့ၤ ကမၣ်တနီၤ (၂) မၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢ အိၣ်အီၣ်ကီ မၤအီၣ်ပၢၢ်ဆၢ အိၣ်ဘီၣ်ညီ မ့ၢ်ဖီၣ်စု ဟံးစ့အါဘျီ ပကညီကီၢ် န့ၢ်တညီ (၃) ဖံဖုတနီၤ သွံၣ်ဃါဃုာ် ဖိလံၤတနီၤ သွံၣ်ဃါဃုာ် သ့ၣ်ညါလၢ ပမ့ၢ်ကညီ ပတမ့ၢ် ၦၤအကညီ (၄) ဖူသူမဲာ် ဒ်သိးဆီဖါ ယိးက့ၤဘီ လၢအကဒါ ဖီၣ်လိာ်အစု ဒီးဒုၣ်ဒါ ဒီပုၢ်၀ဲၢ် ကဲထီၣ်ဒုၣ်ဒါ (၅) ကီၢ်ကိးဘ့ၣ် ထံၣ်ပကညီ ကညီကလုာ် အဲၣ်တၢ်တီ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်...

မိၢ်ကလုၢ်ၦဲၤဒၢးၦဲၤဒၢးႇ တိၢ်မ့ၢ်န့ၢ်ကဲဘၣ်မိၢ်စၢၤ

မိၢ်ကလုၢ်ၦဲၤဒၢးၦဲၤဒၢးႇ တိၢ်မ့ၢ်န့ၢ်ကဲဘၣ်မိၢ်စၢၤ လၢပဝဲဒၣ်ပဟံၣ်ဃီ တနံၤအံၤမ့ၢ်နံၤလီၤဆီ မုၢ်နံၤလီၤဆီမ့ၢ်ဒ်အံၤ တနံၤအံၤမိၢ်အမုၢ်နံၤ ယသးဖိဟူးဝးဆှဲးဆှိး သူၣ်ခုသးခုယဲသမိး ဆၢကတိၤဒိၣ်မိၢ်တဖၣ် ဝံသးစူးဒီးဒိကနၣ် မိမိမ့ၢ်ၦၤလၢအဲၣ်ၦၤ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲနၤဒီးယၤ လၢဟံၣ်ဃီပူၤနီၢ်ပၤမုၣ် မိမိမ့ၢ်ဝဲဟံၣ်လၢၢ်ထူၣ် သ့ၣ်တထူၣ်လၢမိၢ်သူၣ်လီၤ မိၢ်တအဲၣ်အိၣ်သံဟးဂီၤ ဖိမုၣ်ဖိခွါမိၢ်အဲၣ်ဝဲ မိၢ်တဆၢဟးအိၣ်ဖိၣ်ဃဲ မိၢ်တၢ်အဲၣ်အကံၢ်အစီ ဆၢန့ၢ်ဒံးကနဲကွဲစီ မိၢ်တၢ်အဲၣ်ခုၣ်န့ၢ်ဒံးထံ ဒ်ထံမူကျိယွၤလီၤဆှံ လီၤလုၣ်ထံလၢမိၢ်ခီၣ်ဒ့ ပဒ့ၣ်မိၢ်ဟးဆှဲးတဂ့ၤ အီၣ်မိၢ်နုၢ်ထံကွၢ်မိၢ်မဲ၁် စူၢ်နဲန၁်နဲမိၢ်တၢ်တဲ မိၢ်ကလုၢ်မ့ၢ်တကနၣ် အခရဲပကခီၣ်ဘၣ် ရူၢ်သဲးဂ့ၤဒိသူၣ်ဒိသး မ့ၢ်ဖိလၢသူၣ်ဖးသးဆး မိၢ်ကလုၢ်ၦဲၤဒၢးၦဲၤဒၢး တိၢ်မ့ၢ်န့ၢ်ကဲဘၣ်မိၢ်စၢၤ မိၢ်မ့ၢ်သံဘျၣ်န့ၢ်မိၢ်နုၢ် ဒ်သိးတကဲထီၣ်ၦၤကုၢ် လၢတၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ) ၂၈.၇.၂ဝ၂ဝ

ကညီမၤထူရၤသုးခိၣ်ကျၢၢ်မ့မီၣ် – General Min Maung (1916-1961)

ကညီမၤထူရၤသုးခိၣ်ကျၢၢ်မ့မီၣ် General Min Maung (1916-1961) တံနိ (သ၀ီတါ) လါအီကၢးစ်(၁၂)သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်အံၤႇ မ့ၢ်၀ဲ–“ကညီဒီကလုာ်ၦၤဒူၦၤဃိၤမၤထူရၤမုၢ်နံၤ”ဆၢက့ၤအလီၢ် ၦဲၤထီၣ်၀ဲအနံၣ်(၇၀)တီတီန့ၣ်လီၤႉ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢ(၇၁)နံၣ် ယံာ်ယံာ်ထၢထၢတၢ်လဲၤခီဖျိဆၢကတီၢ်အပူၤ ပၦၤကလုာ်ကညီသိၣ်ဒူခိၣ်နၢ်ၦၤဒူၦၤဃိၤလၢအဘၣ်လုၢ်ထီၣ်ကွံာ်အသးသမူလၢအထံကီၢ်တၢ်သဘျ့ဒီး အၦၤကလုာ်အဂီၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအါမးႇ ဒီးပတကြၢးသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ ပမ့ၢ်တပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤဒီး ပမ့ၢ်သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးဒီးအတၢ်မၤဂ့ၤလၢပဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ် ၦၤလၢအမၢးဒိၣ်န့ၢ်ၦၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ တမ့ၢ်ကအိၣ်၀ဲလၢၤဘၣ်ႉ ပၦၤကလုာ်ၦၤဒူၦၤဃိၤလၢ အလုၢ်ထီၣ်ကွံာ်အသးသမူလၢပဂီၢ် အိၣ်၀ဲအါမးအကျါဖဲတၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤ “ကညီဒီကလုာ်ၦၤဒူၦၤဃိၤမၤထူရၤမုၢ်နံၤ(၇၀)၀ီတ၀ီ”ဆၢကတီၢ်အံၤႇ ဒ်သိးဒီးကညီသးစၢ်စၢၤသွဲၣ်သီဖိတဖၣ် ကသ့ၣ်ညါဒီးပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤဘၣ်က့ၤအီၤကသ့အဂီၢ်...

နီၢ်မုၣ်နီၤကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တီတၢ်တြၢ်အဂီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်ကညီကရူၢ် ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူအမဲရံၤကၤဒီး ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူ

လါယူၤလံ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)လီၢ်က၀ီၤဖိ နီၢ်မုၣ်နီၤ ဘၣ်တၢ်ခးသံအီၤအံၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တီတၢ်တြၢ်အဂီၢ် ဖဲလါယူၤလံ ၁၃ သီအနံၤ ကၠီၣ်တဲၣ်ကညီကရူၢ် (Karen Thai Group-KTG) လၢအအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအံၤန့ၣ် ဆှၢထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ဃ့ထီၣ်အံၤဆူ အမဲရၤကၤမီၢ်သီရူဒီး ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီအရူလၢအအိၣ်ဆီလီၤအသး ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ ကံၢ်မဲ၀့ၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် KTG...

ကီၢ်ခီဒီးကီၢ်စဲၣ် ၆ ခါအပူၤ ဂ့ၢ်၀ီတၢ်လီၢ် ၅ ခါဒီးခၢၣ်စး ၇၀ ဘျဲၣ် KPP ကနုာ်လီၤတပြၢ

လါယူၤလံ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် (KPP) အံၤ နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်ပူၤ ကညီကလုာ်လၢအအိၣ်ဆိးအါကတၢၢ်လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ် ၆ ခါအပူၤႇ ကညီကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် တၢ်လီၢ် ၅ ခါ ဃုာ်ဒီး ခၢၣ်စး (၇၀)ဂၤဘျဲၣ် ကနုာ်လီၤဒိးတပြၢအသးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကရူၢ်...

KNU လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါည့မီၣ် ကနုာ်လီၤတၢ်ဃုထၢဒ် KPP ပၣ်တံၣ်ခၢၣ်စးအသိး

လါယူၤလံ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါည့မီၣ်အံၤ နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အပူၤ ကနုာ်လီၤဃုထၢတပြၢအသးဒ် ကညီပၣ်တံၣ်တခါလၢအမ့ၢ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် -KPP ခၢၣ်စးတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ကနုာ်လီၤဒိးဃုထၢအသးလၢနီၢ်တဂၤခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် ကညီပၣ်တံၣ်တခါခါအခၢၣ်စး၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ဖဲလါယူၤလံ ၂၇ သီအနံၤန့ၣ် လၢအ၀ဲဒၣ်တကပၤ ကနုာ်လီၤတပြၢအသးဒ်...

တၢ်က့ၤပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကဆဲးလဲၤ၀ဲအဂီၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဖဲ KNU ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

လါယူၤလံ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးပဲာ်ထံနီၤဖး၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကဆဲးလဲၤ၀ဲအဂီၢ် ဖဲလါယူၤလံ ၂၁ သီ တုၤလၢ ၂၃ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ၁၆ ၀ီတ၀ီ ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤ ၇ ဘျီတဘျီ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤ ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်...

မုၢ်တြီၢ်ကမျၢၢ် ၄ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် လဲၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢပယီၤသုးကလၢၤမဲာ်ညါ

လါယူၤလံ ၂၈သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ လါယူၤလံ ၂၈ သီႇ ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢဟါခီ ၂ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ် (မုၢ်တြီၢ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိဒီးဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဒူဖိသ၀ီဖိ ၄ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် လဲၤပာ်ဖျါထီၣ်အသးလၢတၢ်လီၢ်ခံတီၤ ဖဲကတၢၢ်တံးဒီးကူဆံးပယီၤသုးကလၢၤမဲာ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS