Home Authors Posts by KIC News

KIC News

228 POSTS 0 COMMENTS

သီခါဖးဒိၣ်ဖုကၠဲးတၢ်မဲး

ၦၤကဲထီၣ်ဘၣ်သီခါအဆိကတၢၢ်လၢကညီဖိအကျါ တံနိ (သ၀ီတါ) ထံကီၢ်ပအိၣ်ပဆိးလၢအပူၤခဲအံၤတဘ့ၣ်န့ၣ် ပမှံၤပၦၢ်ပဖံဖးဒိၣ်ဖုဖးဒိၣ်လၢညါတဖၣ်ကိးအီၤလၢ “ကီၢ်လါ”လီၤႉ မ့ၢ်လၢသ့ၣ်မုၢ်၀ၣ်ဘိႇ ပျီမုၢ်လါဟ့ဒီးထံကျိထံကွာ်တဖၣ် အိၣ်ဖျါဃံလၤလါဟ့အဃိန့ၣ်လီၤႉ လၢညါခါ လၢပယီၤတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအလံာ်အပူၤန့ၣ် ပယီၤတကိးအီၤကွဲးအီၤအမံၤလၢကီၢ်ပယီၤ (ဗမာြပည်)ဒ်မုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိးနီတဘျီဘၣ်ႉ ပယီၤအလံာ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢညါတဖၣ်န့ၣ် ကိးဒၣ်ကွဲးဒၣ်ကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအမံၤလၢ(ေဂါလတိုင်း) မ့တမ့ၢ် (ကရဏကတိုင်း)န့ၣ်လီၤႉ (ေဂါလတိုင်း) မ့ၢ်တၢ်ကိးပိာ်ထွဲကညီတၢ်ကိးအခံ“ကီၢ်လါ”န့ၣ်လီၤႉ (ကရဏကတိုင်း) အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ(ကရင်တိုင်းြပည်)ကညီကီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပဖံပဖုလၢပျၢၤတဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤအီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှးဒီးအတၢ်စူၣ်တၢ်နာ်မ့ၢ်၀ဲ–မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်လုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ် သံခိၣ်မုၢ်ဃါတၢ်၀ံတၢ်ကလၤန့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢပယီၤကလုာ်တခီ တချုးလၢစီၤပၤအနီၣ်&ထၣ်(အေနာ်ရထာ) ပၢတၢ်အစိၤဒံးဘၣ်ဒီးတုၤလၢအ၀ဲပၢတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်...

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲဒ် KNU/KNLA(PC) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီ

လါမ့ၤ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ဖဲမဟါ(လါမ့ၤ ၂၆ သီ)အနံၤန့ၣ် KNU/KNLA (PC)- ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်ႇ နီၣ်တယၢ်၀့ၢ်(ထိၣ်ကီးကိ) ကီၣ်ကး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဒီး ဃုထၢထီၣ်က့ၤ၀ဲ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီလၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါမ့ၤ ၃ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၢ်လံၤ...

သိလ့ၣ်လၢအကျး၀ဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်

လါမ့ၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ရၤမတံ(မၠၣ်၀တံၣ်)၀့ၢ်ပူၤ သိလ့ၣ်လၢအလ့ၢ်လိၤဟးထီၣ်ဟးလီၤ ကီးတရံး–ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်တဖၣ် လၢအကျးထီၣ်၀ဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်ဒီး သုးကရူၢ်အနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ပလီၢ်ဒီး ထုးကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါမ့ၤ ၂၁ သီ မုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤဒီးကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ ညီနုၢ်သိလ့ၣ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤတဖၣ်န့ၣ် ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအဟးထီၣ်ဟးလီၤတဖၣ်ဒီး သိလ့ၣ်အဂၤတဖၣ် လၢအကျးထီၣ်၀ဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်...

ကၠးအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်မၤရှဲလဲ၀ဲ ဘဲထံထူၣ် ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်

လါမ့ၤ ၂၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါမ့ၤ ၂၀ သီအနံၤန့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ ကီၢ်ပယီၤပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ်တဖၣ်ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) ကရူၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကျီဟးဂီၤဒီးဒွဲၣ်အူကွံာ်၀ဲ ဘဲထံထူၣ်(ဘိန်းစာပင်) ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဖဲတီၣ်ဒံသ၀ီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ...

ပယီၤသုးပာ်ဖျါ၀ဲလၢ တၢ်ထၢသုးအသီန့ၣ် တမ့ၢ်၀ဲဘၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးလီၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါမ့ၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ခီဖျိလၢ KNU ထၢသုးသီအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်စံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ပယီၤသုး ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ တၢ်ကစီၣ်အံၤ တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ဖဲတၢ်က့ၤရိၣ်ဖှိၣ်က့ၤသုးလီၢ်လံၤတဖၣ်အကတီၢ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးအဃိ တၢ်စံၣ် အိၣ်ခူသူၣ် ကဲထီၣ်၀ဲဒ်အခဲအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၅) စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်...

ဖဲဆဲးလီၤကၠိဖိမံၤအကတီၢ် မံၤအမဲာ်ညါကထၢနုာ်ဃုာ်ကညီအမံၤအဂီၢ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ် လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

လါမ့ၤ ၂၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်တဖၣ် ဖဲလဲၤဆဲးလီၤအဖိအလံၤမံၤလၢကၠိအကတီၢ်န့ၣ် ဖိသၣ်အမံၤ စးထီၣ်လၢ ကညီအမံၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်(စီၤႇ စးႇ နၣ်ႇ နီၢ်)တဖၣ် ကထၢနုာ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၈ သီအနံၤ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်လၢကီၢ်ဆၣ်စုာ်စုာ်ဒီး ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ ႉ ဖဲတၢ်လဲၤဆဲးလီၤမံၤလၢကၠိအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်တဖၣ်ဒီး နီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲလၢအအဲၣ်ဒိးထၢနုာ်ဃုာ်အ...

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအကတီၢ် ပယီၤသုးဟံးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး မၤအါထီၣ်ဂံၢ်ဘါအဃိ မၤဘၣ်ဒိ၀ဲတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါမ့ၤ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲလၢတၢ်မၤ၀ဲ တၢ်ခးပတုာ်အကတီၢ် ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ ဟံးန့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး မၤအါထီၣ်၀ဲအ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂ့ၢ််န့ၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ လံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဖဲ လါမ့ၤ ၁၅သီအနံၤဒီး စံး၀ဲလီၤႉ KNU မုၢ်ြတီၢ် (ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၅)ဒီး...

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်စးထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲ Covid-19 ၦၤဆါ ၂ ဂၤ

လါမ့ၤ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါ ၂ ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၈ သီ (တနံၤအံၤဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်တခီ)အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ၀့ၢ်တကူၣ် ပဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤကွၢ်၀ဲၤကျိၤအံၤ ဖဲလါမ့ၤ ၁၇...

ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ တၢ်ဆိကတီၢ်ဃာ်တၢ်ခးအံၤ တမ့ၢ်တၢ်ပာ်သးလၢအမ့ၢ်အတီဘၣ်န့ၣ် KNU Concerned Group စံး၀ဲ

လါမ့ၤ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲလါမ့ၤ ၉ သီအနံၤ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဲလၢကဆိကတီၢ်ဃာ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လၢအယံာ်၀ဲ ၃ လါဘျဲၣ်အံၤ တမ့ၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အနီၢ်ကီၢ်ဘၣ်န့ၣ် KNU Concerned Group ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ် ဖဲ လါမ့ၤ ၁၂...

အဲၣ်ပၢၤဃ၁်တၢ်မဲတၢ်မါ

အဲၣ်ပၢၤဃ၁်တၢ်မဲတၢ်မါ ပစိၤခ့ခါဆၢကတီၢ် မူခိၣ်မူထံးတဘၣ်လီၢ် န့ဆၢၣ်ဒီးတၢ်မဲတၢ်မါ တဖျါလါဟ့ဒ်လၢညါ ထံနၢ်ကွ၁်ခံယီၤဃ့ထီ သ့ၣ်ထူၣ်ဝၣ်ဘိလၣ်လီၤဘီ ဒ့ၣ်ဒီးညၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ လီၢ်ကျဲတအိၣ်ဘၣ်လီၤဒိ တၢ်လူၢ်တၢ်ြတီၤကစၢၢ်ဒီ သ့ၣ်ထူၣ်သ့ၣ်ထံးလၢအထီ ၦၤကညီလဲၤကူ၁်လဲၤကျီ ခီဖျိကျိၣ်စ့တၢ်သးလီ ဟီၣ်ခိၣ်ကပံ၁်တၢ်ဂ့ၢ်ကီ ကစၢၢ်ကလိကဲထီၣ်ပျီ တၢ်စူးကါဂ၁်ကသံၣ်အါ တပံၢ်တမါသံဃ့အါ တၢ်ကိၢ်သဝံကိၢ်သဝါ ထံသံးနိသံးသ့ၣ်သံအါ ကလံၤကသွံဟဲကိၢ်သွး မုၢ်နၤမုၢ်ဆါခီၣ်ဘၣ်နး မ့ၢ်လၢန့ဆၢၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီ ထံနိက၁်လၢဒူသဝီ ကလံၤသီၣ်ဂီၤတကဆှီ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါၦဲၤမူဒီ ခီဖျိထံဘၣ်အၢဘၣ်သီ တဂ့ၤလၢၤဖီအီၣ်ဖီအီ ကလံၤကလီအသဝံ ရၤလီၤတၢ်ဆါသကုၤလံ ပမ့ၢ်တကတီၤသ့ၣ်ၦၢ် တၢ်သံသြတီၤပထံၣ်ဘၣ် နၤယၤကိးဂၤဘၣ်သ့ၣ်ညါ အဲၣ်ပၢၤဃ၁်တၢ်မဲတၢ်မါ လၢတၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ) ၁၃.၅.၂ဝ၂ဝ
- Advertisement -

EDITOR PICKS