Home Authors Posts by KIC News

KIC News

334 POSTS 0 COMMENTS

ဖၣ်အၣ်ပူၤ ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် ၆၀ ဆူဖီခိၣ်တဖၣ် စးထီၣ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖး

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် ၆၀ ဆူဖီခိၣ်လၢအအိၣ်ဖၣ်အၣ်ပူၤတဖၣ် ၂၀၂၀ ပၣ်တံၣ်ဖှိၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤန့ၣ် က၀ီၤဒ့တၢ်ဖးလီၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်စုာ်စုာ် တၢ်စးထီၣ်ဟ့ၣ်ဆိ၀ဲတၢ်ဖးလံန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ သီ တုၤလၢ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၅ သီအနံၤတစု ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ် သူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်ႇ...

ပဒိၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤခံဒူၣ် အတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲဒီးတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်တနီၤ တၢ်ကဘၣ်ထုးကွံာ်၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ခံဒူၣ်အၦၤတဖၣ် တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ (game)ကျးလၢအအိးထီၣ်၀ဲတဖၣ်ဒီး တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်တနီၤန့ၣ် ဖဲတလါအံၤ လါအီးကထိဘၢၣ်လၢာ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ကဘၣ်ထုးကွံာ်၀ဲလၢအ၀ံၤန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ခၢၣ်စး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီးကီၢ်ဆၢဂ့ၢ်၀ီကိာ်တိာ်အံၤ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီအနံၤန့ၣ် ထီဒါဒုးသ့ၣ်ညါဆှၢထီၣ်၀ဲလံာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကျးတဖၣ်ဒီးတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်တဖၣ်အံၤ လၢသ့ၣ်ၦၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အ့ရံၣ်ယၣ်အပူၤ...

တီၤပီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢ တလၢၤဒီးကညီပၢဆှၢသဃဲၤ၀ဲဒၣ်အံၤ တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအဂီၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလံ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်ကရူၢ်တဖၣ် လၢအပၢဆှၢကျဲၣ်ကျီ၀ဲတီၤပီၣ်လီၢ်က၀ီၤ သ၀ီ ၂၄ ဖျၢၣ်အံၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ် နုာ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖးဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီသ့၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်(NMSP)အံၤ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်တြီဆၢ covid-19...

ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် လိာ်ကွီၢ် KNU လၢဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကၠိခိၣ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ် KNU က့ၤခီၣ်ဆၢ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ KNU ဖီၣ်၀ဲသရၣ်ကၠိခိၣ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် KNU သမၢဒီးက့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ မးထီဒူသ၀ီကရူၢ်ႇ မးထီသ၀ီ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတီၤဖုၣ်ကၠိခိၣ်သရၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ် အူမၠ့ၣ်စီၣ်အံၤ KNU တကပၤ ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆...

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ KNDP ဒီး NLD ပၣ်တံၣ်တဖၣ် တၢ်ဟးကရၢကရိအဂံၢ်အဘါဂ့ၤ၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ လၢကဟဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီ တၢ်ကမၤ၀ဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ် တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအတီၢ်ပူၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် -KNDP ဒီး ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢစိ = NLD ပၣ်တံၣ်တဖၣ် တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်အဂံၢ်အဘါဂ့ၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်ဃုထၢခဲအံၤအဂီၢ်...

ထံဖိကီၢ်ဖိလံ၁်အုၣ်သး (ကီၢ်ဂီၤဖိ)

ထံဖိကီၢ်ဖိလံ၁်အုၣ်သး (ကီၢ်ဂီၤဖိ) အိၣ်သမှံၤလၢၦၤထံကီၢ် တၢ်ဘီၣ်ညီတအိၣ်ပဂီၢ် အိၣ်ကဒုလၢထံကီၢ်ဆၢ လဲၤက့ၤဖံးမၤတဘံၣ်ဘၢ အိၣ်ဖျဲၣ်ကီၢ်ပယီၤဘၣ်ဆၣ် လံ၁်ခိၣ်ကျၢၢ်တအိၣ်ဒံးဘၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိလံ၁်အုၣ်သး ၦၤထူလံၤဖိလိၣ်ဘၣ်ရး ကလု၁်ဒူၣ်ၦၤထူလံၤဖိ အိၣ်ဆိးလၢကစၢၢ်ကလိ ပၢၤခိၣ်ပၢၤထံးဒီးဘ့လ၁် အိၣ်သကုၤခိခိၣ်ၦၢ်လ၁် ထံဖိကီၢ်ဖိမံၤစရီ ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်ဒူသဝီ ဂံၢ်ထံးစၢၤသွဲၣ်မံၤပ၁်ဖှိၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်လိၣ် ဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢလံ၁်ခိၣ်လၢၢ် ဖိလံၤလီၤစၢၤဘၣ်ဖီၣ်ဂၢၢ် ဟံၣ်ဃီလံ၁်ခိၣ်လၢၢ်တအိၣ် လံ၁်အုၣ်သးတဘၣ်ဆိမိၣ် လံ၁်အုၣ်သးထံဖိကီၢ်ဖိ မ့ၢ်တအိၣ်လဲၤက့ၤတဖျိ တၢ်ဂီၤလံ၁်အုၣ်သးတအိၣ် ခီထံခီကီၢ်ခွဲးတၢ်အိၣ် ထံကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးဘျီၣ်ဒိၣ် မီၢ်သီမီၢ်လါ ကလူးဒိၣ် ပီၢ်ရီဃု၁်ဒီးစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ကီၢ်ဒိၣ်ႇ ကီၢ်စဲၣ်ဃု၁်ပၢၤကီၢ် ပၢထံကီၢ်ဆီၣ်ဘံးဆီၣ်ဘၢ ထံဖိဒၣ်လဲ၁်လိ၁်ကွီၢ်ဘၢ မီၤစိရိၤမၤဘျၣ်မၤလီ ဒ်ၦၤထူလံၤတထီၣ်ဖီ ကညီမ့ၢ်တ့လံ၁်ခိၣ်ကျၢၢ် လ.ဝ.က.ရူတဘၢရၢၢ် ထီရီၤကညီမံၤမဲ၁်ညါ မၣ်ဒီး မီၤ...

တၢ်တဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးလၢအမၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ကညီကဒဲကဒဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဘၣ်န့ၣ် ၀့ၢ်တကူၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံး၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီပတြီာ်ခၢၣ်စးတဖၣ်အံၤ ဖဲတၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအကတီၢ် တၢ်စံးတၢ် ကတိၤလၢအဖျါ ဒ်ကမၤလီၤဖးကညီကဒဲကဒဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး တၢ်တဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဒ် ဟ့ၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ် ၀့ၢ်တကူၣ် ကလံၤထံးဒီးကလံၤစိးကီၢ်ရ့ၣ် ကညီ လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်တဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးဒီးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအတီၢ်ပူၤ ၦၤလၢအဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဆီၣ်ထွဲ၀ဲကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီပတြီာ်ခၢၣ်စးတနီၤ ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးလၢအတလိၤတဃီၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဃိ ကညီကလုာ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဟးဂီၤသ့ၣ်၀ဲဒၣ်အဖီခိၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀...

KNU ခးပလီၢ် ပယီၤသုးကဘီယူၤ ခီဖျိဟးဆှၣ်တၢ်အဃိ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အၦၤသုးဖိလၢအဟံ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢသ့ၣ်တဖၣ် ခးပလီၢ်၀ဲ ပယီၤသုးကဘီယူၤတဘ့ၣ် ခီဖျိလၢဟးဆှၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအဖီခိၣ်အဃိအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉ သီအနံၤန့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ် ဖဲအ၀ဲဲသ့ၣ်(website)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(တပခ) ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ...

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီအပူၤ ကညီဂ့ၢ်၀ီ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအိၣ်၀ဲ ၁၀ ကလီၢ်ဃၣ်ဃၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ ကညီကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ် လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤ ကညီၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၁၀ ကလီၢ်)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီအနံၤစရီပူၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီပတြီာ်ခၢၣ်စးလၢအမ့ၢ် ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ် -KNDP မါမ့ယဲထွ့ စံး၀ဲလၢ “ကီၢ်ခီခီၣ်မံရှၢၣ်အံၤ တနံၤအံၤဃုသ့ၣ်ညါဒီး...

ၦၤလၢကဘှါရှဲထံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီမ့ၢ်န့ၢ်မး ကဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဖးအဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ် စံး၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအံၤ ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးထဲလၢ ပၣ်တံၣ်ဒီးခၢၣ်စးလၢအဘှါရှဲထံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၢ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ႇ ဃိၣ်လိာ်ကျိ မုၢ်နုာ်တကပၤ လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ယ့ၤတွ့ကိသ၀ီဖိ နါထူလဲၤ စံး၀ဲလၢ“ပၦ့ၤအီထံအီၦဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ် ၁ နံၣ်လံန့ၣ်လီၤႉ သ၀ီပူၤထံသ့ၣ်တဖၣ် ကက့ၤဂ့ၤထီၣ်ကဒါဒ်အပူၤကွံာ်အသိးဒီး က့ၤအီကဒါကန့ၢ်တစိၤသးအဂီၢ် ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢ ၦၤလၢအဘှါရှဲ၀ဲန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS