Home Authors Posts by KIC News

KIC News

129 POSTS 0 COMMENTS

တၢ်မ့ၢ်တသူ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်သနာ်က့ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိဂ့ၤ၀ဲလီၤန့ၣ် အူမီၣ်ခ့ၣ် စံး၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီႇ၂၀၂၀နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တသူၣ်တၢ်ဖျးတဖၣ်အပူၤ အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ဒ်သိးဒီးတၢ်သူတၢ်သၣ်ကဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်အါအါအဂီၢ် ဒီးအလုၢ်အပ့ၤှ ကဂ့ၤ၀ဲအဂီၢ်ႇ တၢ်သူ၀ဲကသံၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၦၤလၢအသူၣ်ဖျးတၢ်ဒ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အကျိၤအကျဲတဂၤလၢအမ့ၢ် အူမီၤခ့ၣ် လၢအအိၣ်ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် အီးဖးဖးဒိၣ်သ၀ီတဂၤအံၤ သူၣ်ဖျး၀ဲဒၣ် အဲၣ်ရိၣ်တံၢ်ဒီး ဟူၣ်ကလၢ်တံၢ်ႇ အ၀ဲတသူ၀ဲဒၣ် ကသံၣ်ကသီ နီတမံၤဘၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲလီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “အပူၤကွံာ်န့ၣ် ၦၤသူၣ်ဟူၣ်ကလၢ်တံၢ်...

စၢၢ်နီၣ်ၦၤကညီမုၢ်နံၤလီၤဆီဒီး လါ (၁၂)လါ

စၢၢ်နီၣ်ၦၤကညီမုၢ်နံၤလီၤဆီဒီး လါ (၁၂)လါ သလ့ၤလါ မ့ၢ်ထီၣ်တသီႇ ကညီဖိမၤနံၣ်ထီၣ်သီ သၢဆံတသီ လါသလ့ၤႇ တၢ်ပၢၢ်ဆၢနံၤသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ (Karen Revolution Day Jan 31.1949) လါထ့ကူ၁် ထီၣ်ယဲၢ်သီနံၤႇ ကညီဒီကလု၁်မုၢ်နံၤ (Karen National Union Day, Feb.5.1947) လါထ့ကူ၁် တဆံတသီႇ ကညီဖိဃ့ထံဃ့ကီၢ် (Feb.11.1948) လါသွ့ကီ သၢဆံတသီႇ ကညီဖးဖီမုၢ်စရီ...

တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤလၤကပီၤသကိးကညီနံၣ်ထီၣ်သီဖဲအ့ဒယါနါႇ ကညီဖိအဂၤ ၈ဝဝ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤသကိး

ယနူၤအါရံၤ ၁၃သီႇ ၂ဝ၂ဝနံၣ်, နးစၢဒ့ထူခ့ၣ် ကညီဖိ (၈ဝဝ)ဘျဲၣ်လၢအအိၣ်လၢအ့ဒယါနါႇဝ့ၡခီၡၢၣ်ႇ ဒီးမဲၣ်ခၠံၣ်ကၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးဟဲမၤလၤကပီၤဝဲဒၣ် ၂၇၅၉နံၣ် ကညီဒီကလုာ်အနံၣ်ထီၣ်သီအမူးဖဲအ့ဒယါနါကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖီးဝ့အဝ့ၢ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၂သီ, ဖဲမဲးမ့လၢၣ်ၦၤ တဝၢအလီၢ်ခၢၣ်သးကရၢၢ် (McMillen Park Community Center) န့ၣ်လီၤ တၢ်မၤလၤကပီၤကညီနံၣ်ထီၣ်သီအမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၁၂ နၣ်ရံၣ်တုၤ ၅နၣ်ရံၣ်ဒီး ဖဲ ၁နၣ်ရံၣ်ဃၣ်...

မုၢ်လၢ်ဆၢထံၣ်က့ၤနၤဒံး

မုၢ်လၢ်ဆၢထံၣ်က့ၤနၤဒံး ================ သလ့ၤလါဖိထီၣ်တသီ သယုၢ်က့ၤယကီၢ်ကညီ ဘံၣ်လီၤမဲာ်ထံၣ်မှံက့ၤယဲ ကညီဖိလီၢ်ကိးပူၤဒဲး ဘုသိၣ်ခိၣ်ဖဲကစၢၢ်ဒိၣ် ထံထၣ်စွ့ကညီမိၢ်ဖိ ကွဲၢ်ကဘီဖျါဆိဃံလၤ ဖဲဃိၣ်လိာ်နံၤအကပၤ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်ဒီး၀့ၢ်တီအူ တီနီၢ်လ့နီၣ်တယၢ်လူၢ် မုၢ်ဆဲးလီၤသူမွဲကျိယွၤ ဖဲကျိၣ်ယီၢ်လ့ကဒုလာ် ဆ့ပျိၢ်ဆ့ကံၣ်ဆ့မိၢ်သူ ခိၣ်နၢ်သိၣ်မှံၤဒီးသိၣ်ဒူ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတဖျၢၣ်ဃီ မၤလၤကပီၤနံၣ်ထီၣ်သီ ကညီဖိမိၢ်ထံးပၢ်ထံး ဖဲပအိၣ်လီၢ်ဘူးလီၢ်ယံၤ နံၤအံၤမ့ၢ်ဟဲတုၤအိၣ်ၦၤ ထိးဖှိၣ်ထီၣ်လိာ်က့ၤပသး ကညီဖိလၢဒူသ၀ီ နံၤက၀ဲၢ်ဒီးပျီၢ်ကဒီ ဖံဖုအီၣ်ယုာ်ဘုသီခိၣ် ကွဲကလၤကံၢ်စုသကိး ကျိၣ်သီၣ်မုာ်ကွဲၤသီၣ်သယုၢ် သီၣ်သြထူးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ လၢတၢ်အဲၣ်ဖျါဃံဖျါလၤ မၤမုာ်ဘၣ်ၦၤကိးဂၤသး တဘျီဃီဖုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ ဆၢထံၣ်က့ၤယကီၢ်သူလ့ၤ ခဲအံၤဘၣ်အိၣ်ယံၤဒီးနၤ တနံၤကထံၣ်လိာ်ပသး ကညီဖိပနံၣ်ထီၣ်သီ စိာ်ခီဒီးပၢၤဃာ်က့ၤအီၤ စိၤခဲအံၤဒီးခါဆူညါ ပာ်ဒိၣ်က့ၤပနံၣ်ပလါ ကညီဖိလၢလီၢ်ကိးပူၤ တနံၤအံၤဆၢဂ့ၤက့ၤသု နံၣ်ထီၣ်သီပစီၤထံယွၤ ထီဘိကမၤမုာ်နသး ဖဲကညီနံၣ်သီလါသီ သးခဲလၢာ်ပာ်တဖျၢၣ်ဃီ သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အဲၣ်ကလုာ် ကိးဂၤလၢပသးကံၢ်ပူၤ သွံၣ်ကညီဖိဒ်သိးသိး တစၢၤဃီဟဲက့ၤသကိး ဖီတၢၣ်နီၣ်တယၢ်ခီၣ်ထံး မုၢ်လၢ်ဆၢထံၣ်က့ၤနၤဒံး အိၣ်တမှံၤကီၢ်အီစ်ြထ့လ်ယါႉႉႉသူလ့ၤနီၣ်မံၤဖိ

တၢ်ရှဲလဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ အဂံၢ်စၢ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်ၦၤအိၣ်ခိးကွၢ်စူၣ်တၢ်ကရူၢ်စံး၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ကီၢ်ပယီၤပူၤအံၤန့ၣ်လၢတၢ်ကရှဲလဲက့ၤ၀ဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်အဂံၢ်စၢ်ဒံး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃုသ့ၣ်ညါ မၤလိမ့ၣ်ပိၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ ်(Yeshua Moser Puangsuwan) အံၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ဂီၤခီ အနၣ်ရံၣ် ၁၀ တခီန့ၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ တၢ်ခိးကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်ဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်ကရူၢ် ICBL မၤ၀ဲ ၂၀၁၉...

ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကၠိသရၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လဲၤဃုသ့ၣ်ညါကီၢ်ပူၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်သး

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ် ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် လဲၤဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကီၢ်ပူၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်သး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉ သီတုၤ ၁၁ သီန့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်မ့ၢ်က့ၤ၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် ဒ်သိးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤထီၣ်သးကသ့အဂီၢ်ႇဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်သိၣ်လိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အကျိၤအကျဲတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ် ဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်...

ၦၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူဖိ စီၤကျၢၤဟဲ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကလိာ်ကွဲ၀ဲလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤ(ဃူကဘ)တဖုဖု

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီသးစၢ်ၦၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူဖိ စီၤကျၢၤဟဲမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အလိာ်ကွဲ၀ဲဖျၢၣ်ထူလၢအဲကလံးထံကီၢ် သၢပတီၢ်တပတီၢ် ဖျၢၣ်ထူ ကရၢ(ဃူကဘ )အပူၤအံၤန့ၣ် ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒီးအဲၣ်ဒိးဟဲက့ၤလိာ်ကွဲက့ၤလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤ ဃူကဘ တဖုဖု အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ စီၤကျၢၤဟဲအံၤ အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတၢ်လီၢ်တတီၤဒီး...

၂၀၂၀ နံၣ်တၢ်ဃုထၢအပူၤ တပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးပၣ်တံၣ်နီတဖုဘၣ်အဂ့ၢ် KNDP အခိၣ်စံး၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ၂၀၂၀ နံၣ်အပူၤ တၢ်ကမၤ၀ဲ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤန့ၣ် တပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးပၣ်တံၣ်နီတဖုဘၣ် ဒီး ကနုာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်န့ၣ်ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တံၣ်ပၣ်တံၣ် KNDP ပၣ်တံၣ်ခိၣ်မါအီၣ်ပၠံၣ်စိ စံးလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ တကီၢ်ခါ KNDP အံၤန့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤလၢကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်သွံၣ်ဃူဖိး ဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ် USDP အဖီခိၣ်န့ၣ်မါအီၣ်ပၠံၣ်စိစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉...

ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်သးစၢ်တဖၣ်ကပၣ်ဃုာ်အါထီၣ်အဂီၢ် KHRG ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အပူၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် ကဟူးဂဲၤပၣ်ဃုာ်အါထီၣ်၀ဲအဂီၢ် လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ် KHRG ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီလၢအလီၤဘၣ်၀ဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီ ခွဲးယာ်အမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ပယီၤပူၤန့ၣ်တုၤလၢအခဲအံၤ တၢ်မၤကမၣ်၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဖၣ် ဆဲးအိၣ်ဒံး၀ဲဒီးႇ လၢၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တၢ်တုၤသိး ထဲသိးအဂီၢ် တတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဒံးဘၣ်အဃိႇသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ဟူးဂဲၤပၣ်ဃုာ်အါထီၣ်အဂီၢ်လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီခဲွးယာ်ကရူၢ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ...

ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဘုဟးဂီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၁ ဟီၣ်က၀ီၤ)အပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢတနံၣ်အံၤထံၣ်ဘၣ်၀ဲလၢဘုတဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီး ဘုသၣ်ဟးထီၣ်စှၤလီၤ၀ဲ တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် သူၣ်ဖျး၀ဲဘုလၢတၢ်စူၤခါဒီး တနံၣ်အံၤခီဖျိလၢ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအတၢ်အိၣ်သးဒီး တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံ လၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်အဃိဘုသ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ဒီး အသၣ်တဖၣ်တဂ့ၤ၀ဲဘၣ်ဟဲကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိတဖၣ်ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲလီၤႉ ၦၤမၤအီၣ်ဃုးဖိတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS