Home Authors Posts by KIC News

KIC News

94 POSTS 0 COMMENTS

ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီးကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တဖၣ် တၢ်ကပာ်ကဲအီၤအဂီၢ် (KWO) ဃ့ထီၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၂ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်၊ စးအဲၣ်ဆူ ကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်ကထုးကွံာ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤအဖီခိၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကပာ်ပနီၣ် ပာ်ကဲ၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီး သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤအဂ့ၢ် ကညီပိာ်မုာ်ကရၢ(KWO) ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤ ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရၢစိ (NLD) ပဒိၣ်ဒီး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤ အဖီလာ် ပၢၤကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်...

မဲၢ်ကနဲသ၀ီအပူၤ ဟံၣ်ဃီလၢၦၤတအိၣ်ဆိးဘၣ်တဖၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤဟးဂီၤ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၃သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်၊ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်(၃)ဖု ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တၢ်တဲသကိးအဖီခိၣ် ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်၊ ရၤမတံကီၢ်ဆၣ်၊ မဲၢ်ကနဲသ၀ီအပူၤ ဟံၣ်လီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီကဲထီၣ်အသးအံၤ လၢတၢ်ကဘှါရှဲအီၤအဂီၢ် ဟံၣ်ဃီလၢၦၤတအိၣ်ဆိးဘၣ်တဖၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤဟးဂီၤကွဲာ်အီၤလံအဂ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢအပူၤကွံာ်ရွ့ၣ်မၠးစၣ်ဒံၣ်(a&GSjrpef'D) ဟံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဃိ (ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်) သုးခိၣ် ညံၣ်ညံၣ်ဟံးန့ၢ်၀ဲ လီၢ်က ၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် အစံာ်လီၢ်ဒီး...

တၢ်ဃုထၢထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်တဖၣ် တၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁) တၢ်ကဘှီဘၣ်အဂီၢ် KPPတူၢ်လိာ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၆ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ စီၤထိလ့ လၢတၢ်ကဃုထၢထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဖၣ် လၢကီၢ်စဲၣ်ဒီး ကီၢ်ခီဒိၣ်အဘျီၣ်ဒိၣ်ပူၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ် ကန့ၢ်၀ဲအဂီၢ် တၢ်ကြၢးဘှီဘၣ်၀ဲတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁)အံၤလီၤန့ၣ် KPP -ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် လၢအဆီလီၤသးဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်အံၤ တူၢ်လိာ်၀ဲအဂ့ၢ်စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲန့ၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံာ်မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၁၉) အ...

ဒ်သိးၦၤသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖီၣ်လိာ်စုကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ကညီသးစၢ်ဘျးစဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၄ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် ဖဲတလၢၤကီၢ်စဲၣ်၊ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢ ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ် မၤတဖၣ် ဖီၣ်လိာ်သးစုအဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ကညီသးစၢ်ဘျးစဲတခါန့ၣ်လီၤႉ ကညီသးစၢ်ဘျးစဲ၀ဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ၀့ၢ်ဘံလ့၊ ဘိၣ်တ့ၣ်စၣ်က၀ီၤဒ့၊ စကဲပရံၣ်ယဲးတံၣ်သီခါဖၠၣ်အပူၤ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၇သီ၊ တၢ်မၤ၀ဲဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး တၢတ၀ီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ၦၤဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ဘျးစဲကဂ့ၤထီၣ် ၦၤနဲၣ်တၢ်နီၢ်န့သစ့ၣ်မၠ့ၣ်စံး၀ဲလၢ...

တၢ်ကအိးထီၣ်၀ဲပိာ်မုၣ်တၢ်ဆးစဲးတၢ်မၤလိ အဆိကတၢၢ်တဘျီဖဲ၀့ၢ်မအူၣ်ပ့ၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၇ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ နၣ်ဖီမွံၤရှၣ် ဒ်သိးကလုာ်ဒူၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် တၢ်ပညိၣ်အီၤဒီး မအူၣ်ပ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ကမံးတံာ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးကအိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆးစဲးတၢ်မၤလိလၢအယံာ်၀ဲ(၃)လါလၢတဘၣ်ဟ့ၣ်အလုၢ်အၦ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤလိအံၤ တၢ်ကအိးထီၣ်အီၤ ဖဲဧရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ မအူၣ်ပ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ မဲၣ်ပ့ၣ် ပရံၣ်ယတံၣ် သီခါဖၠၣ်တၢ်သိၣ်လိလီၢ်အပူၤ ဖဲလါမးရှး (၆)သီအနံၤ တုၤလါယူၤ(၆)သီအနံၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသိၣ်လိအီၤလၢလံာ်ဒီးစုသ့ခီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ မအူၣ်ပ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမါအီၣ်မ့နဲၣ်စံး၀ဲ“ကညီဖိ အနီၣ်ဂံၢ် အအါကတၢၢ်လီၤႉ...

ပၢၤဃာ်ကျၢၤကညီထူရူၢ်ဆဲးလၤ လၢတၢ်မၤလိတီၤဒၢးအပူၤ

တံနိ(သ၀ီတါ) ဖိသၣ်နီၢ်ဆံးသးစၢ်ခဲအံၤတဖၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်၀ဲလၢစိၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီခ့ခါဆၢကတီၢ်အဃိတၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ချုးဒီးတၢ်မ့ၢ်ကၢၣ်အသးန့ၣ်သူလၢာ်ကွံာ်၀ဲအတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ကွၢ်ကွဲၤဟူဖျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကွၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢနီၢ်ကစၢ်ဟံၣ်ပူၤဂဲၤလိာ်ကွဲခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်လိာ်ကွဲ( TV Game )န့ၣ်လီၤႉမ့တမ့ၢ်ဘၣ်တခီမိပါဟးလိာ်ကွဲက့ၤအ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၢ်ဟးကသုၣ်အလီၢ်လၢအမ့ၢ်၀ဲဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိကရၢၢ် ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ကသုၣ်ဖိကရၢၢ်ဖိသၣ်တၢ်လိာ်ကွဲကရၢၢ်ဒီးဆူတၢ်လီၢ်ဒ်န့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤဒိၣ်မးလၢဖိသၣ်နီၢ်ဆံးတဖၣ်ကမၤအါထီၣ်ဘၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဒီးခိၣ်နူာ်အတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉဘၣ်ဆၣ် ဒ်န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲအဖီခိၣ်တၢ်ဂ့ၤအိၣ်ဒီးတၢ်အၢအိၣ်၀ဲအသိးတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအိၣ်ဒီးတၢ်ဆံးလီၤစှၤလီၤအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကိးလီၤႉဒ်စိၤခ့ခါစဲးဖီကဟၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအတၢ်ပီးတၢ်လီဒီးစဲအ့ၣ်ပတီၢ်ထီတၢ်ကူၣ်သ့တၢ်မၤလိတဖၣ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီတဖၣ်အံၤမၤဆံးလီၤစှၤလီၤမၤဟါမၢ်ကွံာ်၀ဲၦၤတကလုာ်အတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အထူသနူလီၢ်လံၤဃံလၤတဖၣ်အိၣ်အါမးလၢဖံဖုမိၢ်ပၢ်လၢညါတစိၤဟ့ၣ်သါတ့ၢ်ၦၤန့ၣ်လီၤႉ လၢပနီၢ်ဆံးခါတစိၤန့ၣ်ကွဲၤဟူဖျါလၢပကကွၢ်အီၤခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်ဂဲၤလၢပကလိာ်ကွဲအီၤဒ်အံၤန့ၣ်တအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉလၢတၢ်န့ၣ်တဖၣ်အလီၢ်မုၢ်မ့ၢ်ဟါလါမ့ၢ်ကပီၤလီၤအဆၢကတီၢ် ပ၀ဲဖိသၣ်တဖၣ်ပမံနီၤဖှိၣ်၀းတရံးလၢပဖံပဖုအကပၤ မ့တမ့ၢ်လၢပမိပါပုၢ်၀ဲၢ်ကပၤ ပမၢအ၀ဲသ့ၣ်တဲန့ၢ်ၦၤတၢ်လၢပျၢၤပူဖိတဖၣ်တယုၢ်၀ံၤတယုၢ်ပကနၣ်အီၤဘျဲတသ့နီတဘျီဘၣ်ႉတၢ်တဲပူလၢအ၀ဲသ့ၣ်တဲန့ၢ်ၦၤတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲမုၣ်လၢၤကၢၤအပူ စီၤပၤညၣ်ပဲာ်၀ါအပူ အံၣ်မီလ့ဒီးထီပျီာ်ဖီ ခုၣ်နီၣ်လ့ဒီးနီၢ်မုၣ်အ့ မုၣ်ယဲၤဖဲ ဖါဃၢၣ်ဃးအပူ နီၢ်အ့ၣ်မၢၤအပူ မီၢ်သြီာ်နိာ်ဒီးနီၢ်ခၣ်ရံး တနၢ်တူၢ်စီလဲၤဒုးသုးႉႉႉဒီးပူအဂၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲအါမးလီၤႉပူလၢပျၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဟ့ၣ်ပလီၢ်ၦၤလၢတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီအဂ့ၢ် ဟ့ၣ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်တၢ်အဲၣ်ပၦၤကလုာ်သးသဟီၣ် ပကသ့ကဟုကယာ်က့ၤပၦၤကလုာ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်သးအတၢ်သ့ၣ်ညါအါမးခီဖျိပကညီပူလၢပျၢၤတဖၣ်အံၤအိၣ်န့ၣ်လီၤႉပ၀ဲဖိသၣ်နီၢ်ဆံးတဖၣ်အဂီၢ်ပူလၢပအဲၣ်ကတၢၢ်ဒီးပကနၣ်အီၤဘျဲတသ့နီတဘျီဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ဆီဖိပဲအ့ၣ်နီလၢထံလူၤသၣ်အပူၤထံလူၤသၣ်သ့ၣ်ဖးဒီးတၢ်ဖိညီၤဘၣ်ဃ့ၢ်ကွံာ်အပူ ဒီးဖိၣ်ဃအပူထီရီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ၦိၢ်ၦီၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲခံကလုာ် တၢတကလုာ်န့ၣ်ပၦိၢ်ၦီၤအီၤဒ်တၢ်ကတိၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤပတဲတၢ်အသိးဒီးတကလုာ်န့ၣ်ပၦိၢ်ၦီၤအီၤလၢထါအကျိာ်လီၤႉ၀ဲပအိၣ်လၢပၢၤထံးပတနၢၤထါဘၣ်အဃိပၦိၢ်ၦီၤန့ၢ်လိာ်သးတၢ်လၢတၢ်ကတိၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤအကျိာ်လီၤႉတၢ်ၦိၢ်ၦီၤဒီးအစၢတနီၤလၢပနီၢ်ဆံးခါပမၤအီၤမ့ၢ်ဒ်အံၤ ႉၦိၤၦံၢ်ၦိၤၦီၢ်...

ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိ ၅၀၀ ဂၤဘျဲၣ် ကက့ၤဆူ အထံအကီၢ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၂ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်၊ စီၤလီဒူ ဒ် တၢ်က့ၤဆူအလီၢ်အကျဲလၢ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်သး (Voluntary Repatriation Center-VRC)အတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤအသိး ဖဲတလါအံၤ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤတဖၣ်ပူၤ ၦၤဒဲက၀ီၤဖိ (၅၇၅)ဂၤ ကက့ၤလီၤ၀ဲဆူကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီး (UNHCR) ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၤသကိးတၢ်အဖီခိၣ် စးထီၣ်...

ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ်ကသူအါထီၣ်(Food Card )

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ (The Border Consortium-TBC )လၢအဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤ ဒဲက၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲတလါအံၤအတီၢ်ပူၤ သုးကျဲၤ၀ဲ လၢကစူးကါအါထီၣ် (Food card ခးက့) အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၆နံၣ်၊ လါယူၤလံန့ၣ်...

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဟီၣ်က၀ီၤ မိၢ်ဒၢဒီး (၂)နံၣ်ဆူအဖီလာ် ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ကီၢ်ပဒိၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နၣ်ဖီမွံၤရှၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသ့ၣ်တဖၣ် အအိၣ်ဆီလီၤအသးတၢ်လီၢ် ဟီၣ်က၀ီၤ၊ တၢ်လီၢ်လၢအစီၤစုၤဒီးခူခိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အပူၤ မိၢ်ဒၢ်တဖၣ်ဒီး ၂နံၣ်ဆူအဖီလာ် ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်အဂီၢ် ထံကီၢ်ပဒိၣ် ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ စ့တၢ်မၤစၢၤဆူ ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ KDHW အအိၣ်တဆီန့ၣ်လီၤႉ မိၢ်ဒၢဒီးဖိသၣ်ဆံးသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကလၢၦဲၤဒီး တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ် ပညိၣ်ဃာ်၀ဲဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်၊...

၂၀၂၀ နံၣ်တၢ်ဃုထၢအပူၤ ကညီဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးအဂီၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) သဆၣ်ထီၣ်

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၇ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နါဖီမွံၤရှါ ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးတၢ်တဲသကိးအီၤလၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤကန့ၢ်အဂီၢ် နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအပူၤ ကညီဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိး၀ဲအဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ် ပဒိၣ်စီၤတီနံ သဆၣ်ထီၣ်အခံ ဖဲတၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုာ်အမုၢ်နံၤ ၦဲၤ ၇၁နံၣ် ဖဲ ဧရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ ၀့ၢ်မၠီမၠးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS