Home Authors Posts by KIC News

KIC News

403 POSTS 0 COMMENTS

ယပာ်ကဖၢယသးလၢယမ့ၢ်ကညီကလုာ်လၢမနုၤအဃိလဲၣ်

ယပာ်ကဖၢယသးလၢယမ့ၢ်ကညီကလုာ်လၢမနုၤအဃိလဲၣ် ...

“ထံကီၢ်လိၣ် ထံဖိဂ့ၤ”

“ထံကီၢ်လိၣ် ထံဖိဂ့ၤ” ၁.ၦၤခိၣ်ဒိၣ် အနၢ်လဲၢ် မဲ၁်ဒီးနၢ် တုၢ်သပဲၢ် မုၣ်ကမဲ ၦၤဖိၣ်ဃဲ ၦၤထံၣ်ဆံး ထံၣ်အံၣ်ဝဲ ၂.အၢတလၢ၁် ဂ့ၤတစီ ဒ်ပမ့ၢ် ၦၤကညီ ထံတအိၣ် ပမူကီ ...

ခီဖျိတၢ်ခး၀ဲအဃိ ဖိသၣ်အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်တဂၤ အခိၣ်သၣ်ဃံဘၣ်ဒိ

လါယနူၤအါရံၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ခး၀ဲအဃိ မဲၤ၀့ၤသ၀ီဖိ ဖိသၣ်အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်တဂၤ အခိၣ်သၣ်ဃံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲနးနးကလဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤအဖီခိၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအမ့ၢ်အတီကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်လၢ မဲၤ၀့ၤသ၀ီဖိ စီၤမီၤမိ သးနံၣ်(၁၂)နံၣ် လၢအအိၣ်ဖဲမဲၤ၀့ၤသ၀ီ သီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤတဂၤအံၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၅...

BGF ဒီး ပယီၤသုးခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး တၢ်အစၢလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတထီၣ်၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးဒီတဖု တီၣ်ထီၣ်လံာ်ဟးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ဖဲမဟါ(လါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီ)အနံၤ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ်ဒီး BGF ခိၣ်နၢ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဖဲခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်) BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၁)ႇ နီၣ်ဂံၢ်(၁၀၁၁)သုးရ့ၣ်ဒီး ဒိးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့အိၣ်၀ဲတနီၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်အစၢလၢအလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဟဲဖျါထီၣ်တအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ...

ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ် ၅၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိး

လါယနူၤအါရံၤ ၁၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ နီၢ်အ့ပၠိ ဖဲတလါညါအံၤ လါယနူၤအါံၤ ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီး ကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤၦၤကမျၢၢ် ၅၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့=၃) လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၁...

ပဒိၣ်သုး ထုးထီၣ်ရၤလီၤတၢ်ဖးစရီအပူၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီးကညီစဲၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ်

လါယနူၤအါရံၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ ကီၢ်ဆၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်သုးဖိတဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ် ဒ်တၢ်သမံသမိးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤ တုၤလၢလါယနူၤအါရံၤ ၁၀ သီတစု ၁၃ ၀ီတ၀ီထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီးကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ်အစရီအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ်အံၤန့ၣ် ဖဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဃု၀ီတ၀ီအခါန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် စးထီၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီးႇ...

ဒ်သိးတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးသုတလီၤစှၤတဂ့ၤအဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီး ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဒ်သိးသုးတၢ်ဖီလာ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးသုတဆဲးကဲထီၣ်လၢၤတဂ့ၤအဂီၢ်ဒီး တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးသုတဆဲးဟးဂီၤတဂ့ၤအဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢခံခီခံကပၤ ကဘၣ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးလိာ်သးလိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သး ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်ဖီလာ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ်အံၤ အပူၤကွံာ်တၢ် ကဆဲးတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲအဂီၢ် သုးတၢ်ဂ့ၢ်လၢခံခီခံကပၤတူၢ်လိာ်သးလီၤပလိာ်၀ဲတဖၣ်အံၤ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲတန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဒီး...

BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ ၄ အခိၣ် သုးခိၣ် မိၣ်သိၤ ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢမူဒါႇ တၢ်ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆီၣ်သနံးလၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤ ကဟးထီၣ်အဂီၢ်

လါယနူၤအါရံၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ -BGF သုးဟီၣ်က၀ီၤ ၄ အခိၣ်ဒီး ၁၀၂၂ သုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤမိၣ်သိၤ တီၣ်ထီၣ်၀ဲလံာ်ဟးထီၣ်လၢမူဒါဒီး လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆီၣ်သနံးလၢ သုးခိးကီၢ်ဆၢ အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤဃုာ်ဒီး...

ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကရူၢ်အသီ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤသ့ၦၤဘၣ်ဒီးဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်

လါယနူၤအါရံၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ် ႇစီၤထိလ့ ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ကရူၢ်အသီအံၤ တိာ်ပာ်၀ဲဒၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤသ့ၦၤဘၣ်ဖိတဖၣ်ဒီး ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တကီၢ်ခါကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အခါ ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢ(အဲၣ်အဲလ်ဒံၣ်)ပၣ်တံၣ် လၢအမၤနၢၤတၢ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤအံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲပဒိၣ်အသီန့ၣ်လီၤႉ ဖဲန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ကရူၢ်စ့ၢ်ကီး NLD...

KNU သုးက့(၁)အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢသုးဂ့ၢ်၀ီကဟဲက့ၤဖ့ၣ်ဆၢထီၣ်ကဒါ

လါယနူၤအါရံၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် KNU ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ သုးက့(၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤထီၣ်သီအကတီၢ် ခီဖျိလၢတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်အဃိ ဒူသ၀ီကမျၢၢ်လၢအအိၣ်ဖဲဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤတဖၣ် အိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီသးအပူၤဒီး ဘၣ်ယိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသုးဂ့ၢ်၀ီကဟဲက့ၤဖ့ၣ်ဆၢထီၣ်ကဒါအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဒူသ၀ီတနီၤလၢအအိၣ်ဖဲဟီၣ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်ဒီး လၢတၢ်ဒီတဒၢလီၤနီၢ်ကစၢ်သးသမူအဂီၢ် ခူၣ်ဃာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပူၤလၢဟံၣ်ဖီလာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ သ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲ “ဖဲတလါအံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးအိၣ်ထီၣ်တဆံး...
- Advertisement -

EDITOR PICKS