Home Authors Posts by KIC News

KIC News

191 POSTS 0 COMMENTS

သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ DKBA သုးဖိ ၁၃ ဂၤ ဒီးက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤ

လါမးရှး ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA ထုးဖးအသးကရူၢ်) သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ် မဲ၀ဲသုးဖိ ၁၃ ဂၤအံၤ ဖဲလါမးရှး ၁၂ သီန့ၣ် ဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤဆူပယီၤသုးအအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ဖဲလါမးရှး ၁၂သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ် ၂၀...

ၦၤဟူးဂဲၤခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် စီၤသးဘိ တၢ်လိာ်ကွီၢ်၀ဲန့ၣ် ထုးကွံာ်အီၤတဘျီဃီန့ၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဃ့ထီၣ်

လါမးရှး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤသးဘိအံၤ တၢ်လိာ်ကွၢ်၀ဲလၢကွၢ်မ့ၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ နီၣ်ဂံၢ် ၅၀၅(ခ) တၢ်မၤလီၤထံကီၢ်သူးသ့ၣ်လၤကပီၤအံၤႇ တၢ်ကထုးကွံာ်အီၤတဘျီဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်သးဒီးဃ့ထီၣ်၀ဲလီၤႉ စီၤသးဘိအံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၦၤပၢဆှၢတၢ်၂ ဂၤတဂၤ လဲၤတၢၣ်အီၤလၢကွီၢ်ဘျီၣ်ဒီး ဖဲလါမးရှး ၆ သီ မုၢ်နၤခီန့ၣ်ႇ...

တၢ်နုာ်လီၤဖီၣ်၀ဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ တၢ်လိာ်ကွဲလီၢ်ဒီး တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲကျိတဖၣ်

လါမးရှး ၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ တၢ်နုာ်လီၤဖီၣ်၀ဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ ညၣ်တၢ်လိာ်ကွဲအလီၢ်ဒီး တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်ဃုာ်ဒီး စုက၀ဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ် ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်အသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပၢၤကီၢ်သုးခိၣ် ပၢၤကီၢ်ခိၣ် ၂ သဲၣ်လ့ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ်ဒီး က၀ီၤဒ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖဲလါမးရှး ၇ သီႇ...

‘တီ’ အီၣ်တလၢ၁်ႇ ‘လီ’ အီၣ်တလၢ (ခဲအံၤတဘျီ) ‘လီ’ အီၣ်တလၢ၁်ႇ ‘တီ’ အီၣ်တလၢ

‘တီ’ အီၣ်တလၢ၁်ႇ ‘လီ’ အီၣ်တလၢ ခဲအံၤတဘျီ ‘လီ’ အီၣ်တလၢ၁်ႇ ‘တီ’ အီၣ်တလၢ ပမှံၤပၦၢ်စံးတ့ၢ်ဝဲ ဆၢကတီၢ်တုၤအိၣ်ပဝဲ ပမ့ၢ် “မၤတီအီၣ်တလၢ၁်” ပမ့ၢ် “မၤလီအီၣ်တလၢ” ခဲအံၤတဘျီလဲၤခိၣ်ချၢ ပမၤမ့ၢ်တီအီၣ်တလၢ ပမ့ၢ်မၤလီအီၤတလၢ၁် တဒ်သိးခ့ခါလၢပျၢၤ လၢပၦၤကလု၁်အကျါ ဝံဘျၣ်သရၣ်ဘျၣ်အိၣ်အါ နီၢ်လီႇ စီၤဘျၣ်တမံခ့ ၦၤစီစၣ်ဖိအမဲ၁်ဖ့ (ၦၤလၢအိၣ်မူဖံးမၤတီလိၤ) ခဲၣ်သူခဲၣ်ဂီၤနိးဖံး ဘ့ျ (တဲအၢတဲသီႇ စံးအၢစံးသီ) ချၢၣ်ချဲအ ပ့ျၤဘျံးဒ်သွ့ ဂ့ၤဘ့ၣ်ခိၣ်ကဆှၣ်ဘ့ၣ်လ၁် (ၦၤလၢအပ၁်မၤတၢ်ထဲၦၤမဲ၁်ညါႇ ၦၤလီၢ်ခံတမၤတၢ်ဘၣ်) ကလုၢ်ကတိၤဆူၣ်န့ၢ်ဂ၁် (ဂ၁်- တၢ်စုၣ်တၢ်ပျၢ်-အဒိ ဂ၁်မ့ၣ်ပိၢ်) မဲအ့ၣ်...

ပယီၤသုးခးသံကံွာ်၀ဲ ၦၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါမးရှး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲမဟါကၢာ်(လါမးရှး ၅ သီ)ႇ မုၢ်ဟါလီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤ အၦၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ ပယီၤသုးခးသံအီၤဖဲ မုၢ်ြတီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် မဲၤ၀့ၤသ၀ီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU သုးက့(၅) စံး၀ဲလီၤႉ ကီၢ်ရ့ၣ် သ့ၣ်ၦၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိ (၂) ဂၤလၢအဒိး၀ဲဆဲးကဲးဒီး...

မဲၢ်လးကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အဃိ ဟံၣ် ၅ ဖျၢၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်

လါမးရှး ၆ သီႇ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ထၣ်စီၤယါကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ က၀ီၤဒိၣ်(C-3A)အပူၤ ဖဲမဟါကၢာ် လါမးရှး ၅သီႇ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁၂ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အဃိ ဟံၣ် (၅)ဖျၢၣ် ဒီး ဟံၣ်ပူၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ခဲလၢာ် မ့ၣ်အူအီၣ်ကံွာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤမ့ၣ်အူအီၣ်ကံွာ်အကျါတဂၤ လၢအမ့ၢ်...

DKBA တၢ်ပၢအပူၤ ပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်လီၤအိၣ်ဆိးအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်

လါမးရှး ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခံၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် (DKBA) ကရူၢ် လၢအဆဲးလီၤဃာ်စုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်= NCA အံၤ အတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတခါလၢအမ့ၢ် ဖလူဒိၣ်သ၀ီကရူၢ် ကၠီးခဲးသ၀ီ ကပိၤကပၤန့ၣ် ပယီၤသုးတဖၣ်နုာ်အိၣ်ဆိး၀ဲအဃိႇ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်န့ၣ် တၢ်လီၢ်အံၤ လၢပယီၤကဟဲပာ်လီၤအလီၢ််အကျဲဒီးအိၣ်ဆိး၀ဲန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး...

မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ကတီၤက့ၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

လါမးရှး ၄ သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးမၤ၀ဲဒ်သိးဒီးဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ သ့ၣ်မုၢ်၀ၣ်ဘိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးအစၢၤသု တလီၤတူာ်ဒီး သုတလီၤမၢ်တဂ့ၤအဂီၢ်ႇ စၢၤသွဲၣ်သီလၢခံတစိၤသ့ၣ်တဖၣ်ကန့ၢ်သါဘၣ်၀ဲဒီး ကထံၣ်ဘၣ်၀ဲအဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲဒီးမၤ၀ဲတၢ်ကတီၤတၢ်ပာ်ကွၢ်၀ဲဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် မဲးညူးကရူၢ်အပူၤ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ် ဒူသ၀ီလီၢ်က၀ီၤခိၣ်နၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် တဲလီၤဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ တၢ်ကတီၤက့ၤဒ့ၣ်ဖိညၣ်ဖိႇ...

ပဒိၣ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲ လၢကကးတံာ်ကံွာ် မၠဲၣ်ကၠံငူၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်လီၢ်

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ခီတီၣ်(မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်)ပူၤ တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲမၠဲၣ်ကၠံငူၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတၢ်လီၢ် လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးယံာ်၀ဲ ၄ နံၣ်အံၤ ကီၢ်ပဒိၣ်ၦၤမၤမူဘၣ်ဒါတဖၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကကးတံာ်ကံွာ်၀ဲ လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ မၠဲၣ်ကၠံငူၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံလီၢ် လၢၦၤနီၣ်ဂံၢ် အဂၤ ၄ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် အိၣ်တ့ၢ်ဒံး၀ဲဒၣ်...

ကသူၣ်ထီၣ် ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ် ဖဲၣ်ြဒၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် တဘၣ်ထုးတၢ်ကဆၢကတီၢ်ဘၣ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ မ့ၢ်အဲၣ်ဒိး သူၣ်ထီၣ် ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ် ဖဲၣ်ြဒၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အံၤ အနီၢ်ကီၢ်န့ၣ်ႇ တဘၣ်ထုးတၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ၀ဲၤကျိၤ မူဒါခိၣ် ပဒိၣ်စီၤတီနံ စံးလီၤ၀ဲဒၣ်ဖဲ မၠီမၠးကီၢ်ဆၣ်ႇ ပၠံၣ်သ၀ီတဲၣ်နဲၤႇ ကဒဲၣ်ကွ့သ၀ီ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲ ၇၂...
- Advertisement -

EDITOR PICKS