Home Authors Posts by KIC News

KIC News

254 POSTS 0 COMMENTS

မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲကသံၣ်မူၤဘှီးကသံၣ်ကသ့ၣ်လၢအကထိ

လါယူၤ ၂၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ဖဲ(လါယူၤ ၂၃)သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် နုာ်လီၤသမံသမိးတၢ်လၢတၢ်သတူၢ်ကလာ်ဒီး ဖီၣ်ချုး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မူၤဘှီးကသံၣ်ကသ့ၣ်တဖၣ်လၢအကထိ လၢဟံၣ်တဖျၢၣ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲက၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲလီၤႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်သုးႇ ပၢၤကီၢ်သုး ဒီး ဒဲက၀ီၤဘံၣ်ဘၢတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ က၀ီၤဒိၣ် (B-5B) ဟံၣ်နီၣ်ဂံၢ်(၉၂)...

ကညီဖိအတၢ်လဲၤခီဖျိ (The Karen’s Experience)

ကညီဖိအတၢ်လဲၤခီဖျိ (The Karen's Experience) ကညီဖိလၢကီၢ်ပယီၤ ဘၣ််ပျံၤဘၣ််ဖုးထီဘိလီၤ ဃ့ၢ်ပယီၤတုၤကၠီၣ််တဲၣ််ကီၢ်် တဘျီတခီၣ််သးဘၣ််ဖှီၣ်် ဃုာ််ဒီးယဟံၣ််ဖိဃီဖိ ဘၣ််ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ််ဝဲထီဘိ အိၣ််လၢကီၢ််ပယီၤန့ၣ််ကီ အိၣ််လၢယိၤကီၢ််စ့ၢ််ကီးကီ ယပှၤကလုာ််ကညီဖိ ဘၣ််ကီဘၣ််ခဲဝဲထီဘိ အိၣ််လၢဘၣ််ကီဘၣ််ခဲလီၢ်် ထံၣ််ဘၣ််ကီခဲတလီၢ်လီၢ် ကညီဒီပုၢ််ဝဲၢ်တနီၤ မၤအီၣ််မၤအီဟဲလၢဂီၤ အဲၣ််ဒိးမၤလိတၢ်ကူၣ််သ့ ဆၢကတီၢ်တအိၣ််တသ့ ဟံၣ််ဖိဃီဖိကအီၣ််ဘၣ်် မၤအီၣ််မၤအီသပှၢ်ပှၢ် တၢ်အိၣ််မူဒဲကဝီၤပူၤ ထီဘိပဘၣ််ပျံၤဘၣ််ဖုး အိၣ််မူလၢတၢ်ဘျၢဖီလာ်် မ့ၢ််တၢ်အိၣ််မူခီၣ််တဃာ်် ခွဲးယာ််န့ၢ်ဘၣ််တလၢပှဲၤ တၢ်ဟဲဝံအံၤနးနးလဲၣ်် မိၢ်ပၢ်ဒီးဖိသးဘၣ််ဒိ တၢ်အိၣ််မူတလၢပှဲၤဃိ စးထီၣ််ဖဲခံကထိနွံ ထံကီၢ််ဂၤကိးကညီလံ အါန့ၢ်ဒံးဃုကလးဂၤ ဟဲတုၤဝဲလၢမဲရံကၤ ကညီသးစၢ်မဲရံကၤ လဲၤထီၣ််လဲၤထီဝဲဒိၣ််မး တနီၤထီၣ််ဝဲတီၤထီကၠိ ဝံၤဒီးထီၣ််ဝဲဖၠၣ််စိမိၤ တၢ််အဒိကွၢ်လၢယၤမီၣ်် သးစၢ်အါဂၤကွၢ်လိလီၤ ဟဲတဲတၢ််လၢပျဲၢ်စီၤခိၣ်် မ့ၢ်လၢအဲၣ််ဘၣ််သုဒိၣ််ဒိၣ်် ကညီဖိလၢမဲရံကၤ တၢ်ခွဲးတၢ််ယာ််အိၣ််အါမး ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤ တိာ််ပာ််စ့ၢ်ကီးအိၣ််အါမး စံးဘျုးဘၣ််နၤမဲရံကၤ မ့ၢ်လၢနကိးနဲဒၣ််ပှၤ ပဘၣ််ဘျုးဝဲဂ့ၤဒိၣ််မး မ်ယွၤဆိၣ််ဂ့ၤမဲရံကၤ ဂ့ၤကမှံ ( Minnesota, USA)

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကၠိ ၁၆၅ ဖျၢၣ် တၢ်သုးထီထီၣ်အပတီၢ်

လါယူၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ၂၀၂၀–၂၀၂၁ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကၠိ ၁၆၅ဖျၢၣ်အံၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤ ပာ်ပနီၣ်ဒီးသုးထီထီၣ်၀ဲကၠိအပတီၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ရူအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တီၤဖုၣ်ကၠိဒ့ ၁၈ ဖျၢၣ်ႇ တီၤဖုၣ်တလၢကၠိ ၂၉ ဖျၢၣ်ႇ တီၤခၢၣ်သးကၠိဒ့ ၃၂ ဖျၢၣ်ႇ တီၤထီကၠိဒ့ ၂၉...

တၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး လၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်တၢ်ကဟံးအရ့အဂီၢ် KHRG ဃ့ထီၣ်

လါယူၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲအပူၤကွံာ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ၦၤလၢအမၤကမၣ်၀ဲမုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ထံကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး သုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ ကက့ၤဃိထံမၤဖျါထီၣ်သမံသမိးဒီးဟံအရ့အဂီၢ်ဖဲလါယူၤ ၁၉ သီအနံၤ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်လၢအိၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤတဖၣ် မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအမုၢ်နံၤအံၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ် -KHRG ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤလၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ လၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် မၤ၀ဲဒၣ်မုၣ်ခွါသွံၣ်ထံးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးဒီး သူ၀ဲဒၣ်ဒ်တၢ်စုက၀ဲၤအသိးအဃိ တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်မၤကမၣ်၀ဲလၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်ခီဖျိလၢအပူၤဖျဲးထီၣ်လၢတၢ်ကမၣ်ဒီး တၢ်က့ၤဃိထံသမံသမိးက့ၤအီၤအဃိခါဆူညါအဂီၢ် ဖျါလီၤဂာ်ဒ်သိးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဆဲးမၤကမၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KHRG...

ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် Quarantine Center အလီၢ် တၢ်ထံၣ်ကဒီးၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်...

လါယူၤ ၁၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါအဂီၢ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ တၢ်ဖၠးကသံၣ်မူၤဘှီးအလီၢ်အံၤ တၢ်ပာ်၀ဲဒၣ် Quarantine Center ဒီး လၢတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ် ၦၤ ၂၃ ဂၤ လၢတၢ်ြတီဃာ်၀ဲတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအံၤန့ၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲ Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ(လါယူၤ...

လၢဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်အလီၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်ဒီးမိၣ် ကညီကိတိာ် ၂ ဂၤ တက့ၤပတံထီၣ် ကဒါ၀ဲလၢၤဘၣ်

လါယူၤ ၁၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဒီး ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်တဖၣ်အံၤ တကီၢ်ခါ ကညီကလုာ်ဒူၣ် ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ် စီၤအီၤမၠ့ၣ်ခဲၤ ဒီး နီၢ်ပါသ့ၤစၤမၠိ ၂ ဂၤအံၤ ကညီဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်အလီၢ်အဂီၢ် လၢကဟဲတၢ်ဃုထၢန့ၣ် တက့ၤဒိးဃုထၢကဒါလၢၤသးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ...

ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရၢၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ၂၀၂၀ နံၣ် Equator တၢ်လၤကပီၤခိၣ်ဖး

လါယူၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ တၢ်ြတီဆၢကဟုကယာ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဒီး တၢ်မူအကလုာ်ကလုာ်ကအိၣ်ကၢအိၣ်ယၢၤအဂီၢ် ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ် ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (UNDP) အံၤ ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်ကရၢၢ်လၢ ၂၀၂၀ နံၣ် အံၣ်ကွ့ထၢၣ် (Equator) ခိၣ်ဖးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲမဟါအနံၤ ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရၢၢ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကလုာ်ဒူၣ်ၦၤထူလံၤဖိတဖၣ် ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤပၢၤဃာ်တၢ်မူအကလုာ်ကလုာ်အဖီခိၣ်ႇ တနံၣ်အံၤ...

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်လၢအခိၣ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ် ကအိၣ်၀ဲ ၅၀ႇ ၀၀၀ ဘျဲၣ်

လါယူၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်ဒူၣ်လၢအခိၣ်ဂီၤ(မှတ်ပံုတင်)တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကအိၣ်၀ဲဒၣ်တုၤလၢ (၅၀ႇ၀၀၀ ဂၤ)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကညီကလုာ်ဒူၣ် ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် စီၤအီၣ်မၠ့ၣ်ခဲၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ သ၀ီကရူၢ်လၢအါဒၣ်တက့ၢ်ကညီကလုာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲ ၂၇၀ ဘျဲၣ်ဒီး ဒူသ၀ီကရူၢ် သ၀ီသးၦၢ်တနီၤ ဟဲတီၣ်ဖျါထီ၀ဲၦၤလၢအခိၣ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အစရီပူၤအသိး တဲ၀ဲဒၣ်ဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်...

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲဒီးတၢ်ဃုထၢအဂီၢ် KNU ဒီး ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ် မၤ၀ဲ Online တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

လါယူၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ခါဆူညါတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲဒီး လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအံၤ တၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤ ထီၣ်အသးအဂီၢ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီး ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ခိၣ်နၢ် တဖၣ်ႇ ဃုာ်ဒီးကညီသးစၢ်တဖၣ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခါ ဖဲလါယူၤ ၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလိာ်သးဘၣ်ဃး...

ကီးတရံး၀့ၢ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးကဲထီၣ်သးအဃိ ၦၤ(၃)ဂၤ ဘၣ်ဒိ

လါယူၤ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကီးတရံး၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ်(၃)က၀ီၤဒ့ႇ ပၢၤကီၢ်အ၀ဲၤလီၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ် ဖဲလါယူၤ ၈ သီအနံၤ မုၢ်နၤခီ ၈ နၣ်ရံၣ် ၅ မံးနံးအဆၢကတီၢ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်အဃိ ပိာ်ခွါ ၃ ဂၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ဖဲလါယူၤ ၈ သီ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS