Home Authors Posts by KIC News

KIC News

334 POSTS 0 COMMENTS

၂၀၂၀ နံၣ် ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဃုထၢဒီးတကီၢ်ခါအတၢ်အိၣ်သး

၂၀၂၀ နံၣ် ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဃုထၢဒီးတကီၢ်ခါအတၢ်အိၣ်သး တံနိ (သ၀ီတါ) ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မရှ့ၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤ၀ဲႇ ကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်(၅)နံၣ်တဘျီတၢ်ဃုထၢ တၢ်ကမၤအီၤဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်(၈)သီႇ အဃိတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်တ့ၢ်က့ၤဒၣ်ထဲစှၤနွံန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဃုထၢထီၣ်ပဒိၣ်အသီလၢကဘၣ်တီခိၣ်ရိၢ်မဲပၢပြးကဒီးတၢ်လၢ(၅)နံၣ်တဖုအံၤႇ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အကါဖးဒိၣ်တမံၤလၢဆၢကတီၢ်ကဟဲခါဆူညါခီထံကီၢ်အဘူၣ်အတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဃုထၢမ့ၢ်တုၤဃီၤတဘျီလၢ်လၢ်ႇ လၢကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိဒီးကမျၢၢ်တဖၣ်အသးပူၤန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီႇ တၢ်ထံၣ်တရှဲႇ အတၢ်နာ်အီၣ်တအိၣ်လၢပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အသုးကရူၢ်တဖုအံၤဒီး ပဒိၣ်လၢအန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤတဖၣ်အဖီခိၣ်ဘၣ်ထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်လၢထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် လဲၤခီဖျိဘၣ်တ့ၢ်၀ဲ–တၢ်လံၣ်အီၣ်လီအီၣ်အီၤႇတၢ်မၤကဘျံးကဘျၣ်အီၤႇတၢ်မၤတရီတပါအီၤႇ တၢ်မၤသံမၤ၀ီဒီးတၢ်ဟံးစိဟံးကမီၤပၢဆူၣ်ပၢစိးအီၤလၢကီၢ်ပယီၤသုးမီၤစိရိၤကရူၢ်တဖုအံၤ အတၢ်ပၢဖီလာ်လၢအနံၣ်(၅၀)ဘျဲၣ် အတီၢ်ပူၤအဘူးအလဲအဃိလီၤႉ ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဃုထၢလၢအပူၤကွံာ်ႇ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤစးထီၣ်လၢ ၁၉၆၀–၁၉၉၀–၂၀၁၅ နံၣ် အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်န့ၣ်ႇ န့ၤ၀့သုးမီၤစိရိၤပဒိၣ်ပၢတၢ်(၂၆)နံၣ်ႇ...

ခိ၀ံၣ်အဆၢကတီၢ် KNU မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ၀ဲ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤပတီၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဟုသး အထၢၣ် ၂၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၤ ဖဲဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါကဆၢကတီၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤပတီၢ်မုၢ်ဖိလၢအထံၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူကီခဲ၀ဲတဖၣ်အဂီၢ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စးထီၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ၀ဲဒၣ် ဟုသး အထၢၣ် ၂၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ဆၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ လၢအမ့ၢ် သရိာ်၀ါ(သၤဖၠူၤစယၣ်)ႇ ယ့ႇ ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ႇ ဒူသ၀ီတဖၣ် စးထီၣ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်ထီၣ်...

ကရူၢ် ၇ ဘ့ၣ်အပူၤ ကထူးသံကွံာ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ တီၣ်ထီၣ်လံာ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤခံခါ လၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒူသ၀ီကရူၢ် ၇ ဘ့ၣ်အံၤ ကထူးသံ ကွံာ်၀ဲတၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် တကီၢ်ခါ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤခၠ့ၣ်ခ့ၤအံၤ တီၣ်ထီၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ဆူ ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲဒၣ်ဒီး...

ခံခီခံကပၤ တၢ်ဖီၣ်လိာ်သးအဃိ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်အဂ့ၢ် KNU/KNLA-PC စံး၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခံခီခံကပၤသုးဖိတဖၣ် ကဒဲကဒဲဖီၣ်လိာ်သးအဃိ မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်-NMSP ဒီး KNU/KNLA-PC အၦၤသုးဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ် ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇ ကၠီၣ်ယ့ၤတွ့ဒီး မ့ယွၤသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး -KNU/KNLA-PC တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ အ၀ဲသ့ၣ်အၦၤသုးဖိခံဂၤ...

သ၀ီဖိ ၃ ဂၤလၢ KNU ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲဒၣ်လၢကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် ထီဒါ၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၆)ႇ သုးရ့ၣ်(၁၆)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် လၢလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ(၃)ဂၤအအိၣ်ဒီး ဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲဒၣ်အဖီခိၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်အံၤ ဖဲလါအီးက ထိဘၢၣ်(၈)သီအနံၤန့ၣ် ဆှၢထီၣ်လံာ်ထီဒါဆူ တၢ်အိၣ််ခိးကွၢ်စူၣ်ကယာ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသဃဲၤကမံးတံာ်(JMC-S)အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီးကထိဘၢၣ်(၅)သီအနံၤ သၤဖၠူၤစယၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ အတွ့စခါကၠံသ၀ီပူၤ KNU သုးက့(၆)ႇ...

ကညီကီၢ်စဲၣ် သ၀ီခံဖျၢၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပကိကီၢ်ခီတၢ်ဖးစရီအပူၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်က့ၤဘှီဘၣ်ကဒါတအိၣ်ဒံးဘၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ႇ သၤမိၤတီၤသ၀ီကရူၢ် ကၣ်ပဲၤသ၀ီဒီးထမိၤသ၀ီကရူၢ်အပူၤ ခပီပ့ၤသ၀ီတဖၣ် လဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ယ့ၤတၤရှ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဖးစရီအပူၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်က့ၤဘှီဘၣ်ကဒါတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ သ၀ီခံဖျၢၣ်အံၤ လၢတၢ်ကထၢနုာ်ကဒါစရီလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် သၣ်တီၣ်ကၠံအအိၣ်တကပၤအဂီၢ်လိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်က့ၤထၢနုာ်စရီမ့ၢ်၀ံၤမး ပကိကီၢ်ခီ ယ့ၤတၤရှ့ၤတၢ်ဖးစရီအံၤ ထူးသံကွံာ်၀ဲကန့ၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ယ့ၤတၤရှ့ၤကီၢ်ဆၣ် ခီၣ်မံရှၢၣ်...

ကညီကလုာ်ဒူၣ်လၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် အဂၤသၢကထိဘျဲၣ် ကဟ့ၣ်ဆိဃာ်တၢ်ဖး

လါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကညီကလုာ်လၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၃၀၀၀ဂၤဘျဲၣ်ကလဲၤဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဘီကီး၀့ၢ် ၦၤဟူးဂဲၤတၢ်လၢၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲကရၢ (OKRSO)အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါ ဒ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ် က့ၤဆှၢဟ့ၣ်ကဒါၦၤလၢဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးတဖၣ်အစရီအသိးန့ၣ် ကညီကလုာ်လၢအအိၣ်ဆိးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၃ႇ၃၄၃)ဂၤဒီး လၢကဟဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤ လဲၤဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲဟူးဂဲၤတၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ် OKRSO ကရူၢ် ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်...

လၢၢ်ဒိၣ်ပူၤ KPP ၦၤနီၣ်ဂံၢ်လၢအကထိ မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖး

လါအီးကထိဘၢၣ် ၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ဖဲမဟါ(လါအီးကထိဘၢၣ် ၆ သီ)အနံၤ ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢအကထိအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် -KPP လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး စီၤသ့အါကျိၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒၣ်ဒီး ကီၢ်ခီဒိၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၁)တကပၤန့ၣ်...

တၢ်ဖီၣ်ချုး၀ဲၦၤမၤသံပယီၤသုး ၂ဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ၦၤဘၣ်အဂ့ၢ် KNLA စံး၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၆သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီကူး ၃၀ သီအနံၤ မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံး ကျဲမုၢ်လီၢ်လံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးဖိခံဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်မၤသံတၢ် ၂ ဂၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံ တဲဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးရ့ၣ်(၁၀၁) ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ မၢလီၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ် တဲဖျါထီၣ်၀ဲအဖီခိၣ် သုးရ့ၣ်(၁၀၁)တကပၤ သမၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲခံဂၤအံၤ...

တၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးတၢ်ဂ့ၢ် ပယီၤသုးလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲဒၣ်အံၤ KNU သမၢ၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံးကျဲလီၢ်လံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢတၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး KNUကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢသုးကရူၢ်အဂ့ၢ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤစံး၀ဲအဖီခိၣ် မ့ၢ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်လၢ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတအိၣ်ဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီကူး ၃၀ သီအနံၤန့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံးကျဲလီၢ်လံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုး ၂ ဂၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒီး တၢ်ဒိးလီၤဃာ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS