Home Authors Posts by KIC News

KIC News

191 POSTS 0 COMMENTS

ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအံၤ တၢ်ကပာ်ပနီၣ်အီၤလၢအဖိးသဲစးအဂီၢ် ကညီကမျၢၢ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကညီဒီကလုာ်အမုၢ်နံၤလၢ အလီၤဘၣ်ဖဲ တနံၤအံၤလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီ အနံၤန့ၣ် ဒ်သိးပဒိၣ်တပၤ ကပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢအဖိးသဲစးအဂီၢ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ကၠီကိကီၢ်ဆၣ်ႇ အနီၣ်စူၣ်သ၀ီပူၤ တၢ်မၤ၀ဲ ၇၂ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤ ကညီကမျၢၢ်လၢအဟဲထီၣ်တဖၣ် ဃ့ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အမုၢ်နံၤဒိၣ်မုၢ်နံၤထီန့ၣ် တၢ်တပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢအဖိးသဲစးဘၣ်ဒီး...

ဒီကလုာ်မုုၢ်နံၤအံၤ ကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတအိၣ်အါဘၣ်အဖီခိၣ် ဘၣ်သးတမုာ်ဘၣ်အဂ့ၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံး၀ဲ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီဒီကလုာ်အမုၢ်နံၤ ၦဲၤထီၣ် ၇၂၀ီတ၀ီအမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ကွဲၢ်ကဘီဘျီၣ်ပူၤအံၤႇ ထံၣ်ဘၣ်လၢကညီကမျၢၢ်တဖၣ် အတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်စှၤအံၤ ဘၣ်သးတမုာ်ဘၣ်ဒိၣ်မးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံးလီၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၁ သီအနံၤ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်ပူၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲကညီဒီကလုာ်မုၢ်နံၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤႇ ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ဖိ ကညီကမျၢၢ်တဖၣ်...

ပယီၤသုးခးတၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် မုၢ်ြတီၢ် (ဖၣ်ပူၣ်) ကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ် ပယီၤပဒိၣ်သုးလၢအဟူးဂဲၤ၀ဲတဖၣ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤ ခးလီၤတၢ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိအဃိႇ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU =ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိိၣ်ကရၢ သုးက့(၅) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၉ သီအနံၤန့ၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့ ၅ ကဲွးဆှၢထီၣ်...

ကီၢ်သူလ့ၤဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ မူဒါခိၣ် ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်ကလုာ်ရွ့ၣ်အူ လဲၤပူၤကွံာ်

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ၀ဲၤကျိၤ ၁၄ ခါအကျါ တခါလၢအမ့ၢ် ကီၢ်သူလ့ၤဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ မူဒါခိၣ် ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်ကလုာ်ရွ့ၣ်အူ (၆၅)နံၣ်အံၤႇ အသးသမူဟးထီၣ်ကံွာ်ဖဲ တနံၤအံၤ (လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၈ သီ) ဟါခီ ၁၂ နၣ်ရံၣ် ၄၉ မံးနံး...

ၦၤဂဲၤဒိတၢ်လီၤနံၤဖိ ဃုန့ၢ်စ့မၤဘူၣ် လၢမုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ်

လါမးရှး ၃သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ ပညိၣ်ပာ်၀ဲ ဒ်သိးကမၤစၢၤၦၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးခီဖျိတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီး ဖဲ လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် စီၤဆၣ်ကပီၤ၀ါလၢအမ့ၢ် ၦၤဂဲၤဒိတၢ်လီၤနံၤဒီး မၤသူၣ်ဖှံသးညီၦၤအသး ဒီး အသကိးတဂၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် သးဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ် ဃုစ့ပာ်ကီၤအလံာ်ကအဘျံးပၤ တခါလၢလီမဲာ် သၣ်လိၤ (facebook) တခါန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ထဲွဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤအ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ယၤဒီးယသကိးပကက့ၤလီၤမၤစၢၤတၢ်မီၤႉ က့ၤလီၤမၤစၢၤ တၢ်ဘျီဒု ယသကိးလၢယူၣ်အဲၣ်စ်အ့ၣ်တဂၤန့ၣ်အ၀ဲထံၣ်၀ဲဘျီဒု...

ကလဲၤသကိးတုၤလၢ တၢ်တုၤသိးထဲသိးဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးန့ၢ်တစုန့ၣ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၤထိဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီဒီကလုာ်အဂီၢ် တၢ်တုၤသိးထဲသိးႇ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးဒီး ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ဖဲၣ်ြဒၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ် တုၤအန့ၢ်တစု မ်ပကလဲၤတုၤလၢဖီတၢၣ်န့ၣ်ႇ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၅ သီ(မဟါတနံၤ)န့ၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤ၀ဲ ၇၃ ၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အမုၢ်နံၤ ဖဲနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ရူ ဘျီၣ်အပူၤႇ အကတီၢ်...

မ့ၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်ကျဲသနူအသိးန့ၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးကအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ မ့ၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဒ်တၢ်ကရၢကရိပာ်လီၤဃာ်ကျဲသနူအသိးန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်အပူၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးကအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၇)ဟီၣ်က၀ီၤႇ သ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ(၇၃)နံၣ်တနံၣ်ၦဲၤထီၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢမုၢ်နံၤအပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်လၢအဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤအီၤမီၤအ့ စံး၀ဲလၢ “ပကျဲသနူအကျဲအံၤ တမ့ၢ်ၦၤနီၢ်တဂၤကွဲးလီၤပာ်လီၤ၀ဲဘၣ်ႉ ကညီဒီကလုာ်လၢခၢၣ်စးတဖၣ်...

စွ့ၣ်ကၠ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်မၤ၀ဲ NCA တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအံၤ ခီဖျိလၢပယီၤသုးြတီ၀ဲ အ ဃိဘၣ်တၢ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် KNU= ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ စွ့ၣ်ကၠ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် သယဲၣ်ခၠီသ၀ီပူၤ ဖဲလါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၄ သီ(မဟါတနံၤ)န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒီး ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး အလံာ်ဃံးဃာ်=ဘၣ်ဃး NCA တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအံၤႇ လီၢ်က၀ီၤပယီၤသုးတဖၣ် လဲၤဒီးြတီ၀ဲအဃိ တၢ်ဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးတအိၣ်ဘၣ်အဃိ...

ပယီၤသုးလိာ်ကွီၢ်လၢတၢ်ထုးမ့ၣ်ပိၢ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဆှဲလဲထီဒါက့ၤ၀ဲ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ KNU= ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ သုးက့(၅) ဒီး သုးက့(၂)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါယနူၤအါရံၤ ၂၇ သီအနံၤန့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ KNU ဒိးလီၤဃာ်မၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ပယီၤသုးလိာ်ကွီၢ် ၀ဲဒၣ်အဖီခိၣ်ႇ KNU သုးက့(၅)တပၤ ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ် သုးက့(၅)တပၤ တၢ်တအိၣ်ခိးထုးဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဘၣ်ဒီး...

မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ မ့ၣ်ပိၢ်၂ ဖျၢၣ် ပိၢ်ဖးထီၣ်တဘျီဃီအဃိ ဘၣ်ဒိ ၂ဂၤ

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ တနံၤအံၤ (လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၃ သီ)ဂီၤခီ (၇း၃၀ မံးနံး)အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ႇ မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲတဘျီဃီခံဖျၢၣ်အဃိ ပိာ်ခွါ ၂ ဂၤ ဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ဒီးဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ် နီၣ်ဂံၢ်(၄)က၀ီၤဒ့ မ့ပဒိၣ်မၤ၀ိ အ့ရှါကျဲမုၢ်ကပၤ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS