Home Authors Posts by KIC News

KIC News

254 POSTS 0 COMMENTS

တသ့ဖဲအသ့ ကဟးဆှဲးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးအဂီၢ် ထုးထီၣ်ပာ်တၢ်ကလုၢ်အဂ့ၢ် KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်စံး၀ဲ

လါယူၤ ၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ပယီၤသုးမ့ၢ်တဟးတလၢ၀ဲ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လီၢ်ဘၣ်န့ၣ် တသ့ဖဲအသ့ဟးဆှဲးဘၣ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်အသး တဖၣအဂီၢ် ထုးထီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်နဲၣ်လီၤလၢသုးကျါလံအဂ့ၢ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢ ဖှိၣ်ကရၢ က ညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤနံၤ စံး၀ဲလီၤႉ တကီၢ်ခါ KNU...

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၂ ဂၤ ဘၣ်ဒိ

လါယူၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မုၢ်ြတီၢ်လီၢ်က၀ီၤပူၤ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် စုဒုၣ်စုတီၤသုးရ့ၣ်အံၤ ခီဖျိလၢခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီပူၤအဃိ ဖဲလါယူၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤသ၀ီဖိ ၂ ဂၤ ဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၢ်ဆါဟံၣ်လၢအဘူးဖဲန့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤပူၤ တၢ်ကစီၣ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ မုၢ်ြတီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ မီလိာ်ကျိသ၀ီအကပိၤကပၤန့ၣ်...

ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်သမံသမိးအလီၢ်တခါ ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ

လါယူၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃) ခၠီထံးကီၢ်ဆၣ် ချ့ၤ=ခၠိ၀ၣ် ကျဲ ဂာ်တဲာ်ႇ KNU တၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်သမံသမိးအလီၢ်တခါလၢ တၢ်တ့အီၤဘူးက၀ံၤအံၤ ဖဲလါယူၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟဲမၤဟးဂီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ...

ဘဲထံထူၣ်တဖၣ် တၢ်မ့ၢ်တမၤဟးဂီၤအီၤဒီးပာ်ဃာ်၀ဲန့ၣ် တၢ်ကဟံအရ့ဒ်ကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ဘျၢသဲစးအသိး

လါယူၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်ဃာ်၀ဲဘဲထံထူၣ်တဖၣ်န့ၣ် လၢတနွံအတီၢ်ပူၤ တၢ်မ့ၢ်တကျီမၤရှဲလဲက့ၤ၀ဲဘၣ်န့ၣ် တၢ်ကဟံန့ၢ်အရ့ဒ်ကီၢ်သူလ့ၤ ကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ဘျၢသဲစးအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၃၁ သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်ပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ် ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သူၣ်၀ဲဘဲထံထူၣ်အံၤ KNU တဟ့ၣ်၀ဲအခွဲးဘၣ်ႇ တၢ်ကဟံ၀ဲအရ့လီၤဒီး လၢဒူသ၀ီအပူၤတၢ် သူၣ်ဃာ်၀ဲမ့ၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်...

ဖဲဆဲးလီၤကၠိမံၤအကတီၢ် ထၢနုာ်ဃုာ် စီၤႇနါႇနီၢ်တဖၣ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကညီကိတိာ် ဆီၣ်တခူထီၣ်

လါယူၤ ၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် ကညီကလုာ်ဒူၣ်လၢအအိၣ်ဆိး၀ဲ ဖဲတလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်စဲၣ်အပူၤတဖၣ် နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀–၂၀၂၁ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်န့ၣ် ဖဲလဲၤဆဲးလီၤမံၤအဆၢကတီၢ် ထၢနုာ်ဃုာ်ဒီးကညီကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အတၢ်မၤနီၣ်လၢအမ့ၢ် စီၤႇ နါႇ နီၢ် တဖၣ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကညီကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် စီၤအီၣ်မၠ့ၣ်ခဲၤ ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ထဲဒွီးတၢ်ထၢနုာ်ဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်အတၢ်ပနီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ် ကၠိဖိ မိၢ်ပၢ်ႇ က၀ီၤဒ့ႇ...

သီခါဖးဒိၣ်ဖုကၠဲးတၢ်မဲး

ၦၤကဲထီၣ်ဘၣ်သီခါအဆိကတၢၢ်လၢကညီဖိအကျါ တံနိ (သ၀ီတါ) ထံကီၢ်ပအိၣ်ပဆိးလၢအပူၤခဲအံၤတဘ့ၣ်န့ၣ် ပမှံၤပၦၢ်ပဖံဖးဒိၣ်ဖုဖးဒိၣ်လၢညါတဖၣ်ကိးအီၤလၢ “ကီၢ်လါ”လီၤႉ မ့ၢ်လၢသ့ၣ်မုၢ်၀ၣ်ဘိႇ ပျီမုၢ်လါဟ့ဒီးထံကျိထံကွာ်တဖၣ် အိၣ်ဖျါဃံလၤလါဟ့အဃိန့ၣ်လီၤႉ လၢညါခါ လၢပယီၤတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအလံာ်အပူၤန့ၣ် ပယီၤတကိးအီၤကွဲးအီၤအမံၤလၢကီၢ်ပယီၤ (ဗမာြပည်)ဒ်မုၢ်မဆါတနံၤအံၤအသိးနီတဘျီဘၣ်ႉ ပယီၤအလံာ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢညါတဖၣ်န့ၣ် ကိးဒၣ်ကွဲးဒၣ်ကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအမံၤလၢ(ေဂါလတိုင်း) မ့တမ့ၢ် (ကရဏကတိုင်း)န့ၣ်လီၤႉ (ေဂါလတိုင်း) မ့ၢ်တၢ်ကိးပိာ်ထွဲကညီတၢ်ကိးအခံ“ကီၢ်လါ”န့ၣ်လီၤႉ (ကရဏကတိုင်း) အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ(ကရင်တိုင်းြပည်)ကညီကီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပဖံပဖုလၢပျၢၤတဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ၦၤအီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှးဒီးအတၢ်စူၣ်တၢ်နာ်မ့ၢ်၀ဲ–မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်လုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ် သံခိၣ်မုၢ်ဃါတၢ်၀ံတၢ်ကလၤန့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢပယီၤကလုာ်တခီ တချုးလၢစီၤပၤအနီၣ်&ထၣ်(အေနာ်ရထာ) ပၢတၢ်အစိၤဒံးဘၣ်ဒီးတုၤလၢအ၀ဲပၢတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်...

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်၀ဲဒ် KNU/KNLA(PC) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီ

လါမ့ၤ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ဖဲမဟါ(လါမ့ၤ ၂၆ သီ)အနံၤန့ၣ် KNU/KNLA (PC)- ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်ႇ နီၣ်တယၢ်၀့ၢ်(ထိၣ်ကီးကိ) ကီၣ်ကး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဒီး ဃုထၢထီၣ်က့ၤ၀ဲ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီလၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤထီၣ်လ့န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါမ့ၤ ၃ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၢ်လံၤ...

သိလ့ၣ်လၢအကျး၀ဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်

လါမ့ၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ရၤမတံ(မၠၣ်၀တံၣ်)၀့ၢ်ပူၤ သိလ့ၣ်လၢအလ့ၢ်လိၤဟးထီၣ်ဟးလီၤ ကီးတရံး–ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်တဖၣ် လၢအကျးထီၣ်၀ဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်ဒီး သုးကရူၢ်အနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ပလီၢ်ဒီး ထုးကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါမ့ၤ ၂၁ သီ မုၢ်ထူၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ရၤမတံ၀့ၢ်ပူၤဒီးကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ ညီနုၢ်သိလ့ၣ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤတဖၣ်န့ၣ် ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအဟးထီၣ်ဟးလီၤတဖၣ်ဒီး သိလ့ၣ်အဂၤတဖၣ် လၢအကျးထီၣ်၀ဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်အတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်...

ကၠးအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်မၤရှဲလဲ၀ဲ ဘဲထံထူၣ် ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ်

လါမ့ၤ ၂၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲလါမ့ၤ ၂၀ သီအနံၤန့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ ကီၢ်ပယီၤပၢၤကီၢ်သုးကရူၢ်တဖၣ်ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) ကရူၢ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကျီဟးဂီၤဒီးဒွဲၣ်အူကွံာ်၀ဲ ဘဲထံထူၣ်(ဘိန်းစာပင်) ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၂ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဖဲတီၣ်ဒံသ၀ီအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS