Home Authors Posts by KIC News

KIC News

334 POSTS 0 COMMENTS

ၦၤတဒူၣ်လၢအမၤသံ၀ဲဒၣ်ၦၤကညီခံဂၤအံၤ တၢ်ကဟံအရ့ဒ်ကီၢ်သူလ့ၤသဲစးသနူအသိး

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီအခါန့ၣ် တၢ်ကဲထီၣ်သး ဖဲကညီကီၢ်စဲဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ပဲၤကၠိၤ(တၢ်ကြဲၢ်)ကီၢ်ဆၣ်ႇ ၦၤတဒူၣ်လၢအအိၣ်သ့ၣ်မီၤကၣ်အံၤ လၢအမ့ၢ်၀ဲၦၤတဒူၣ်လၢအမၤသံ၀ဲဒၣ်ၦၤကညီခံဂၤအံၤန့ၣ် တၢ်ကဟံးအရ့ဒ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤသဲစးသနူအသိးအဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် မဲၢ်ပျၤခံသ၀ီဖိလၢအဟဲဆှၢတူၢ်ငါကျီၢ်ခံဂၤအံၤ ဖဲအဟဲတုၤလၢလၢၢ်ကဆီတၢ်လီၢ်အဆၢကတီၢ်...

ပယီၤသုးဆီလီၤသုးကလၢၤလၢဒူသ၀ီပူၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တုၤလၢခဲအံၤတစုတၢ်ဘှါရှဲတအိၣ်ဘၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ထုးထီၣ်၀ဲတၢ်သံကွၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲအပူၤကွံာ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၁၇)သီအနံၤလံၤလံၤ တုၤလၢခဲအံၤတစု လၢဒူသ၀ီအပူၤ ပယီၤသုးတဖၣ် ဆီလီၤ၀ဲသုးကလၢၤအိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တုၤလၢခဲအံၤတစု ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဘှါရှဲ၀ဲဒၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်သံကွၢ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ် -NCA အပူၤ ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ကရူၢ် တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတခါလၢအမ့ၢ် ဖလူဒိၣ်သ၀ီကရူၢ်...

ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖး ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ် လၢကဟဲ စးထီၣ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးသ့၀ဲလံအဂ့ၢ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် ဘီကီး၀့ၢ် ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ မီၢ်သီရူ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိကရူၢ်ကရၢလၢအအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီး ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်က ရၢကရိခၢၣ်စးတဖၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄...

ထါမဟံၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးကဲထီၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် ထါမဟံံၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ဖဲမဟါ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤန့ၣ် လၢဒဲက၀ီၤပူၤတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သးကဲထီၣ်တခါန့ၣ်လီၤႉ ထါမဟံၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ(ပလး)အံၤ မၤဃံးထီၣ်၀ဲၦၤဟးထီၣ်ဟးလီၤလၢဒဲက၀ီၤအပူၤ ဒီး ခီဖျိလၢဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကမၣ်ႇ ဟံးန့ၢ်အရ့ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်အဃိ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သးအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “လၢပဒဲက၀ီၤအပူၤ ဒ်သိးဒီးၦၤလၢအအိၣ်လၢဒဲက၀ီၤချၢတဖၣ် နုာ်လီၤဟးထီၣ်ကညီအဂီၢ်လီၤႉ...

ပယီၤသုးတြီ၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်တြီဆၢခိ၀ံၣ်တၢ်သမံသမိးအလီၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ခလဲၤဟဲၤသ၀ီကျဲ တၢ်အိးထီၣ်၀ဲခိ၀ံၣ်=၁၉ တၢ်သမံသမိးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လီၢ်အဖီခိၣ် ပယီၤသုးလၢအဟဲဆီ လီၤသးဖဲလီၢ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၈ သီ ဒီး ၁၉ သီအနံၤန့ၣ် ဟဲတြီမၤတံာ်တာ်၀ဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်...

ဒ်သိးကဟးဆှဲးတၢ်ဖီလာ်တၢ်ခးလိာ်သးကန့ၢ်အဂီၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖီလာ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဟးဆှဲး၀ဲကန့ၢ်အဂီၢ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ =KNU တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် ၂ ဒူၣ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတခါ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီ KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တတီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဘျီ၀ဲန့ၣ် KNU ဖီၣ်စုက၀ဲၤသုးမုၢ်ဒိၣ်လၢအမ့ၢ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)...

ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢတန့ၢ်ဒံးဘၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဒူသ၀ီလၢအအိၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢတန့ၢ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရၢၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူထ့အီၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ “ဒ် ၂၀၁၅ အသိးလီၤႇ ဖဲကီးတရံးအံၤတလီၤဆီ၀ဲဘၣ်ႉ...

KHRG ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဘၣ်ထွဲဒီးၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢအက့ၤလီၤတဖၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲအပူၤကွံ၁်နံၣ်တဖၣ်အတီၢ်ပူၤ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢအအိၣ် ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢတဖၣ်  အတၢ်က့ၤကဒါဆူနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်န့ၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤ ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG) ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ လံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢအမံၤမ့ၢ်“က့ၤနုာ်လီၤဆူ တၢ်လီၤတံၢ်လီၤမံတအိၣ်”အံၤ တၢ်ကွဲးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢအက့ၤလီၤတဖၣ် သဂၢၢ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲ ၦၤဂ့ၢ်၀ီႇ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ႇ တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူဒီး ဘၣ်ထွဲတၢ်က့ၤသူၣ်ထီၣ်ကဒါတၢ်အိၣ်မူႇ တၢ်အိၣ်မူတၢ်အုၣ်ကီၤသးအိၣ်စှၤ၀ဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ KHRG...

ရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကဘှါရှဲအီၤလၢစီၤနီၢ်ခိၣ်အဂီၢ် ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တကီၢ်ခါတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤ ခံခီခံကပၤကဘၣ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတ ဘျီဃီဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤ ဘှါရှဲအီၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအစီၤနီၢ်ခိၣ်လိၤအဂီၢ် ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ် KNP ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဒီး ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ၦၤဘၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါတဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အမဲာ်ညါ လၢရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီး ရၢၣ်ခၢၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ် -AA အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်ဆဲးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ ကီၢ်စဲၣ်ပူၤကမျၢၢ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဖီခိၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်...

ကညီကီၢ်စဲၣ်အဘူၣ်အတီၢ် ဒ်သိးကတုၤလၢပကီၢ်စဲၣ်အစုပူၤအဂီၢ် ဟ့ၣ် KNDP တၢ်ဖးန့ၣ် နါစ့ၤအွၤစံး၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ်အဘူၣ်အတီၢ်ႇ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခဲွးယာ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကတုၤလၢကီၢ်စဲၣ်ဖိအစုပူၤအဂီၢ် ဟ့ၣ်ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် -KNDP တၢ်ဖးအဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး နါစ့ၤအွၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် မုၢ်ထီၣ်တၢ်လီၢ်ႇ နၣ်ထ့ၣ်ဒူသ၀ီကရူၢ်ႇ နီၤတဲၤသ၀ီအပူၤ KNDP မၤ၀ဲဒၣ်တၢတဘျီတၢ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ အ၀ဲစံးလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ “ပပၣ်တံၣ်မီထိၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS