Home Authors Posts by KIC News

KIC News

403 POSTS 0 COMMENTS

ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ကဒီးတၢ်ဘၣ်သး

လါယနူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ KNU-ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤလၢအမ့ၢ် မုၢ်ြတီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် ဒူသ၀ီကရူၢ် ၄ ဘ့ၣ်အပူၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဖဲတနံၤအံၤ(လါယနူၤအါရံၤ ၆ သီ)အနံၤန့ၣ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါ ပဒိၣ်ဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ခီဖျိလၢသုးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတဖၣ်အဃိသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီး ပယီၤသုးမၤ၀ဲသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ႇ ဘၢၣ်၀ဲဒၣ်ကျဲတဖၣ်အမဲာ်ညါ ခးလီၤ၀ဲကျိလၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဖီခိၣ်အဃိ ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဘၣ်သးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်...

တၢ်ထုးလီၤကွံာ်စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤအဖီခိၣ် ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကညီဒီကလုာ်ခိၣ်နၢ်စီၤဘးအူကၠံအတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤ ခီဖျိပယီၤပဒိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်ဒီးတၢ်ထုးလီၤကွံာ်၀ဲအဖီခိၣ်အံၤ ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၅ သီအနံၤ ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ် KHRG ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်တၢ်ပာ်သးဒီးစံး၀ဲၣ်လီၤႉ ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ် လါအီကူးန့ၣ် စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤလၢတၢ်တ့ထီၣ်၀ဲဖဲအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကၤကၠံထီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘဲကယဲးသ၀ီအံၤ ခီဖျိလၢပယီၤပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအဃိ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃ သီ ဟါခီအကတီၢ်...

ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ထုးလီၤကွံာ် စီၤဘးအူကၠံတၢ်ဂီၤစိးပျၤ

လါယနူၤအါရံၤ ၄ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကၤကၠံဒီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘဲကရဲးသ၀ီအပူၤ ကညီကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံ တၢ်ဂီၤစိးပျၤ လၢတၢ်တ့ထီၣ်ဃာ်၀ဲအံၤ ခီဖျိလၢပယီၤပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအဃိ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၃ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးလီၤကွံာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤ ကီၢ်ခိၣ် စီၤဘးအူကၠံအဂီၢ် တၢ်လီၢ်လၢအ၀ဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢအမ့ၢ်ဘဲကရဲးသ၀ီအပူၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူးအခါ ဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်၀ဲအတၢ်ဂီၤစိးပျၤဒီး...

ထံအလွဲၢ်ဆီတလဲသးအံၤ တပၣ်ဃုာ်ဒီးဂ၁်လၢအမၤဘၣ်ဒိတၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်စံး၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဃိၣ်လိာ်ကျိမုၢ်နုာ်တကပၤ ကမါဒီးထံကမျၢလၢအလွဲၢ်ဆီတလဲသးတဖၣ်အံၤ တဘၣ်မၤဒိဘၣ်ထံး၀ဲၦၤကညီဒီးတပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဂာ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၣ်စဲၣ်ပဒိၣ်အံၤရှဲပၠးတဲနၢ်ပၢၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ပါကိဒူသ၀ီကရူၢ် ကီၣ်ပတဲၤသ၀ီႇ တီခၢၣ်သးကၠိပူၤ တၢ်မၤ၀ဲ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်သ့ၣ်ညါရှဲပၠးတဲနၢ်ပၢၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ကရူၢ်ဖိ ကိတိာ်တဖၣ် ရှဲပၠးစံး၀ဲလီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်စဲၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် အူဘိၤဘိၤ၀့ၤမီၤ...

ပယီၤသုးကလၢၤတဖၣ်ကထုးကွံာ်သးအဂီၢ် မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကလးပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ပယီၤသုးလၢအအိၣ်ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤတဖၣ် ကထုးကွံ၁်အသးအဂီၢ် ဖဲတနံၤအံၤလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၀ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တကလးဘျဲၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢတၢ်လီၢ် ၃ တီၤန့ၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးကတ့ထီၣ်ကျဲလၢပဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအံၤ ခီဖျိလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတရှဲႇတၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်ပိာ်ထွဲကဲထီၣ်တ့ၢ်ဒီးကဆဲးကဲထီၣ်၀ဲဆူသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဒိၣ်စိဒုးယၤဂံၢ်ဘါအတၢ်အိၣ်ကတီၤအဃိ ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်ဒီး ဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကျိၣ်ဘီထၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သးအပူၤ စီၤဘျုးဒိၣ်မူ စံး၀ဲလၢ...

သုးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအဃိ မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤဖိ ၃ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ဟီၣ်က၀ီၤႇ မဲၤ၀့ၤသ၀ီအကပိၤကပၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢပဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီး ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU သုးက့(၅)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးရ့ၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ သုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖ့ၣ်စၢအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၃ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ် မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ မဲၤ၀့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် KNU စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်သုးရ့ၣ်သုးကရူၢ်တဖၣ်ဒီး...

ဒ်သိးကထုးကွံာ်သုးကလၢၤတဖၣ်အဂီၢ် ကမၤ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဂ့ၢ် ဃိာ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤ ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ပယီၤသုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဆီလီၤသးလၢဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရၢၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် နံၣ်လၢကဟဲအတီၢ်ပူၤဒ်သိးကထုးကွံာ်၀ဲအဂီၢ် ကမၤ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရၢၢ် ၂ ၀ီတ၀ီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤ၀ံၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢအပူၤကွံာ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်အဃိ ၦၤလၢအဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးကက့ၤအိၣ်ဆိးဖံးအီၣ်မၤအီၣ်ကဒါက့ၤ၀ဲလၢအကစၢ်လီၢ်ကျဲကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ် သုးကလၢၤလၢအိၣ်ဆီလီၤအသးတဖၣ်ကထုးကွံာ်သးအဂီၢ် ကမၤ၀ဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲတလါအံၤ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၆ သီတုၤလၢ ၁၈ သီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲ...

ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ NLD ခၢၣ်စးတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အခွဲးအိၣ်အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်စံး၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ တၢ်ထဲသိးတုၤသိးႇ နီၢ်ကစၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယာ်ႇ ပကစံၣ်ညီၣ်တီနံလီၤပဘူၣ်ပတီၢ်ဒၣ်၀ဲ လၢအမ့ၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ခွဲးယာ်ဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်အံၤန့ၣ် NLD- ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢပၣ်တံၣ်စံး၀ဲ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး တဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အခွဲးအိၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၤထွ့မၠ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ထွဲဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကရူၢ်ကရၢပူၤတနီၤပဲာ်ထံနီၤဖးဒီးစံး၀ဲလၢ NLD ကလုာ်ဒူၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ် ခီဖျိလၢအိၣ်ကတာ်ထီသးလၢပၣ်တံၣ်ကျဲသနူအဖီလာ်အဃိ တီၣ်ဖျါထီၣ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် တအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်...

ဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဃ့ထီၣ် KNU လၢကကွၢ်ထံသမံသမိး ၦၤလၢတလူၤပိာ်ထွဲခိ၀ံၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် ဒူသ၀ီတဖၣ်စုာ်စုာ်အပူၤ ၦၤလၢအနုာ်လီၤ Quarantine တဖၣ်အံၤ ခီဖျိလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဃိ ဒူသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဃ့ထီၣ် KNU လၢကကွၢ်ထံသမံသမိး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအအိၣ်ဟဲက့ၤလၢ ကီၢ်ပူၤႇ ကီၢ်ချၢသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဆိး၀ဲဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ် Quarantine အလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် တနီၤန့ၣ်ခီဖျိလၢလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတအိၣ်ဘၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး...

ခီတီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိပိာ်မုၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်အိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဆးစဲးတၢ်သိၣ်လိ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ခီတီၣ်(မၠဲၤကၠံငူၣ်)ၦၤလီၢ်ကမှံအလီၢ် ပိာ်မုၣ်မိာ်မၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်အိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဆးစဲးတၢ်သိၣ်လိ လၢအဆိကတၢၢ်တဘျီ စးထီၣ်ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၁ သီတုၤလၢလါယနူၤအါရံၤ ၁၀ သီအနံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဆးစဲးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဆီ ဒ်သိးကမၤသ့၀ဲတုၤလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတစုကန့ၢ်အဂီၢ် မုၢ်လၢ်တိာ်ပာ်၀ဲဒီးမၤဟ့ၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၈ သီအနံၤ သၣ်တီၣ်ကၠံပိာ်မုၣ်ကရၢ ၦၤနဲၣ်တၢ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS