Home Authors Posts by KIC News

KIC News

403 POSTS 0 COMMENTS

ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢကၠိသရၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်ကွဲးမၤလၤကပီၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ကၠိသရၣ်မုၢ်နံၤ(လါအီးထိဘၢၣ်-၅ သီ)

တံနိ(သ၀ီတါ) လါနိၤ၀့ဘၢၣ် (၁) သီ, ၂၀၁၄နံၣ်... တနံၤညါအံၤမ့ၢ်၀ဲကီၢ်အီးစထြ့လယါ,၀ံးထိရံယါကီၢ်စဲၣ်ကညီကျိာ်ကၠိ,ပှၤအတီၤတဆံကၠီဖိတဖၣ်အနံၣ်ကတၢၢ်တၢ်ဒိးစဲးမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဒိးစဲးတနံၤအံၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤကွၢ်က့ၤပှၤအတီၤတဆံကၠိဖိတဖၣ်တၢ်သ့ဆိမိၣ်တၢ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်(Thinking Skill) ဒီးတၢ်သ့ကွဲးကညီလံာ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် (Writing Skill)အိၣ်ထဲလဲၣ် အတၢ်သံကွၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်သံကွၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်၀ဲ (၄၅မံးနံး)ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအက့ၢ်အဂီၤမ့ၢ်၀ဲ-တၢ်ကဒုးနဲၣ်န့ၢ် ကၠိဖိလၢတၢ်ဂီၤမူတၢ်ဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိတခါလၢ (Power Point)အပူၤ. ကွၢ်၀ဲမ့ၢ်၀ံၤဒီး ဘၣ်ကွဲးစံးဆၢက့ၤ ၀ဲတၢ် သံကွၢ်အဖုၣ် (၆) ထံၣ်လၢအမ့ၢ်၀ဲ-တၢ်ဂီၤမူတၢ်ကစီၣ်လၢနကွၢ်အီၤတခါအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကဲ ထီၣ်အသးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်....

ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိတၢ်အိၣ်မူတုၤထီၣ်ဆူပျဲၢ်စီၢ်ခိၣ် (မ့) ဆွံၣ်ဒ့ၣ်အဲၣ်ဒီ(Idol)အပူၤ ပှၤလၢအမံၤဒိၣ်ထီၣ် စီၤကံၣ်စိ

စီၤသ့မၠ့ၣ် (လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီ,၂၀၁၈ နံၣ်). ကတီၢ်အံၤဆွံၣ်ဒ့ၣ်ထံကီၢ်(Stockholm)၀့ၢ်အပူၤ(Sweden Idol )တၢ်ပြၢလၢတၢ်မၤအီၤအံၤ ပှၤမံၤဒိၣ် တဂၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲစီၤကံၣ်စိလၢအမ့ၢ်ကညီဖိလၢအသးအိၣ်(၁၇)နံၣ်တဂၤအံၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲဒၣ်အံၤ လၢအပူၤကွံာ်အိၣ်ဆိး၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤပူၤ ဒီးလဲၤတုၤလၢကီၢ်ဆွံၣ်ဒ့ၣ်အိၣ်လံ၀ဲ(၁၅)နံၣ်လံဒီး အခဲအံၤအ၀ဲအိၣ်ဆိးလၢ(Halls Berg)၀့ၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဆွံၣ်ဒံၣ်အဲၣ်ဒီတၢ်ပြၢအပူၤ စီၤကံၣ်စိအံၤ သး၀ံၣ်တၢ်ကလုၢ်ဂၢၢ်ဒ်သိးပှၤသး၀ံၣ်တၢ်စဲၤနီၢ်တဂၤအသိး ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်(judge) တဖၣ် အတၢ်စံးပတြၢၤဒီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃးတၢ်လဲၤပြၢ၀ဲန့ၣ်စီၤကံၣ်စိတဲ၀ဲလၢ “လဲၤပြၢလၢညါတဘျီသးနံၣ်(၁၆)...

တၢ်ကမၤ၀ဲကညီသးစၢ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတခါ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤရှါ. ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)ဒီးကညီသးစၢ်ပှာ်ဘျးစဲ(KYN)တဖၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးကမၤ၀ဲကညီသးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတခါ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ခံနွံတနွံအံၤ လၢကတီၢ်ယံာ်၀ဲသၢ သီဖဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကီးတရံးတၢ်ပၢ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကညီသးစၢ်ကဒဲကဒဲတဂၤဒီးတဂၤလၢကနၢ်ပၢၢ်လိာ်သးကအါထီၣ်အဂီၢ်, ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တကီၢ်ခါထံရူၢ် ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဒီးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အကပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး၀ံၤ လဲၤလၢတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်ဒိၣ်ပတီၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ပညိၣ်အီၤအဂ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲမူးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးလၢတၢ်ပာ်လီၤဃာ်အီၤလီၤလၢစ့ကၠး(၁၄၀)ကလီၢ်အံၤ အပူၤ ခၢၣ်စး လၢ ဟဲထီၣ်တဖၣ်...

ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်ဒိးန့ၢ် ၀ၣ်ရှ့ၣ်တၣ်ဖၠၣ်စိမိၤ(Roux Prize)တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤမၠၣ်အူသၣ် အမဲရကၤကီၢ်စၢဖှိၣ် ၀ၣ်ရှ့ၣ်တၣ်ကီၢ်စဲၣ်(Seattle)၀့ၢ်(Washington)ဖၠၣ်စိမိၤ ၂၀၁၈ နံၣ်အဂီၢ် (Roux Prize) ခိၣ်ဖးအံၤ ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဆူ ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်လၢအမ့ၢ်မဲၢ်တီၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ပှၤနဲၣ် တၢ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၂၆)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်အံၤအိးထီၣ်ဃာ်၀ဲမဲၢ်တီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖဲ မဲၢ်ဆီးအပူၤဒီး ကူစါယါဘျါန့ၢ်၀ဲ ခီကီၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ,ကီၢ်ပယီၤအပူၤပှၤဆါတဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တကပၤဒီးတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဂ့ၤအဃိဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲခိၣ်ဖးအဂ့ၢ် မဲၢ်တီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ပှၤဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်(၂)ဂၤတဂၤ နီၢ်အဲနံၣ်စံး၀ဲန့ၣ် လီၤ. “တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဂ့ၤအဃိ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤခိၣ်ဖးလီၤ....

အ့ရှၢၣ်ကျဲမုၢ်အဂီၢ် တၢ်ထံၣ်ဃာ်ကဒီး၀ဲ ကစၢၢ်လၢကထုးထီၣ်လၢၢ်အဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီ, ၂၀၁၈ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ်. အ့ရှၢၣ်ကျဲမုၢ်ဒိၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢလိညးကစၢၢ်တၢ်ထုးထီၣ်လၢၢ်အံၤ တၢ်ပာ်ပတုာ်ဃာ်အီၤအ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကတီၢ်အံၤ တၢ်ထံၣ်ဃာ်ကဒီး၀ဲကစၢၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်လၢအအိၣ်ဖဲဖၣ်ပူၣ်(မုၢ်တြီၢ်)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ အဂ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်,သ့ၣ်ပှၢ်,ဟီၣ်လာ်ဒီးကျဲမုၢ်ကျဲ ဘိကိတိာ်ခိၣ်စီၤပၠံၣ်သၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ. (Chian road and Bridge Corporation-CRBC)ဟံးဃာ် စ့လၢအ့ရှၢၣ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီ ထီၣ်စ့တၢး (ADB) ၀ံၤ ကတ့ထီၣ်၀ဲကီးတရံး-အ့ၣ်ဒူၣ်အ့ရှၢၣ်ကျဲအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်လၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ဟံးအီၤလၢလိညး ကစၢၢ်အံၤ...

ဖၣ်ပူၣ်တၢ်သမူးတၢ်ဆါကဲထီၣ်သးအဖီခိၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး(BPHWT)ပှၤနဲၣ်တၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ်,၂၀၁၈နံၣ် “ပထံၣ်လၢပမ့ၢ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဆဲးကသံၣ်တခီ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ပလဲၤခီပတာ်အီၤကန့ၢ်” (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢ မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်) တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါအီကူာ် ကတၢၢ်ဒီးလါစဲးပထ့ဘၢၣ်ကတီၢ်အံၤ ပှၤဖိသၣ်ကအိၣ်လၢ (၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်သမူးဖိတၢ်ဆါအံၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အ၀ဲအံၤ ပှၤလၢအကူစါ၀ဲတၢ်ဆါအံၤ အဘူးကတၢၢ်လၢအမ့ၢ် (BPHWT)ပှၤနဲၣ် တၢ် စီၤ၀့ကၠီၣ်အံၤ ပထံၣ်လိာ်သံကွၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်သမူးဖိတၢ်ဆါ လၢအကဲထီၣ်အသးအံၤ တၢ်အိၣ်သးအလီၢ်ခံကတၢၢ် အိၣ်ဒ်လဲၣ်. စီၤ၀့ကၠီၣ်-မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်) ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒွဲၣ်လိ, ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤ...

(KNU) သုးက့(၇) အခီပနံၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကသူၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဖဲရၤမတံ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီ, ၂၀၁၈ နံၣ်, နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ် တၢ်ပညိၣ်ဃာ်အီၤလၢထံဆၢကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ်, ခီကီၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်, လီၢ်က၀ီၤဖိဒီးပှၤပတီၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒီး KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၇)အခီပနံၣ်တခါလၢအမ့ၢ် (Stepping Stone Company Limited )အံၤ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဟံၣ်လီၢ်လၢအပှ့ၤကလံၤ စှၤ၀ဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါ ဖဲ၀့ၢ်ရၤမတံ(မၠၣ်၀တံၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤအမံၤလၢ ‘စ့လဲၣ်မၠဲၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ’ အိၣ်၀ဲလၢကညီကီၢ်စဲၣ်, ၀့ၢ်ရၤမတံ, အစီၤစုၤဒီးရၤမတံ-မဲၢ်ဆီးတိၤအံၤ (၄)...

ပှၤကီၢ်ပယီၤလၢအလဲၤတုၤကီၢ်အမဲရကၤ ၅၀၀ဂၤဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်သုးကွံာ်အလီၢ်တစိၣ်တလီၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၅ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤမၠၣ်အူသၣ် ပှၤကီၢ်ပယီၤဖိ ဟံၣ်ဒူၣ် ၉၈ ဒူၣ်,ပှၤနီၣ်ဂံၢ် ၅၀၀ဂၤဃၣ်ဃၣ် လၢအအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရကၤ (Nebraska) ကီၢ်ဆၣ်(Omaha)၀့ၢ်အပူၤ(Yale Park)ဟံၣ်ဒၢးဖှိၣ်လီၢ်အံၤ ကီၢ်ပဒိၣ်စံးလၢဟံၣ်ဒၢးဖှိၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်သုးကွံာ်အလီၢ်တစိၣ်တလီၢ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဒၢးဖှိၣ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပှၤကအိၣ်အဂီၢ် အပတီၢ်တထီၣ်ဘးဒံးဘၣ်ဒီး ဂာ်သ၀ံလၢတၢ်သူအီၤတဖၣ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ်အဃိ လၢတၢ်ကက့ၤဘှီဘၣ်က့ၤအီၤအဂီၢ် ပဒိၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၢပှၤသုးဆိအလီၢ်ကျဲအဂ့ၢ် စီၤအဲၣ်မူလၢဘၣ်သုးကွံာ်အလီၢ်အကျဲတဂၤ...

တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ပှၤတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ်(၄)ဂၤတၢ်ကဆဲးဟံးအရ့

လါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၄ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်၊ နါဘှါချ့ၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူာ် ၁၂သီအနံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤ ဖဲကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်(KPP) အရူ,ဟ့သတၣ်ကီၢ်ဆၣ်,အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤအကတီၢ်ပှၤလၢအတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ်(၄)ဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကဆဲးဟံးအီၤအရ့ဒ်အမ့ၢ်ဒူသွီသဲစးတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ်(၂၆) အသိးအဂ့ၢ် ကီၢ်ဆၣ်ပၢပြးအခိၣ် အူသါနဲၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်၂၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလၤကပီၤကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံပှၤတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဖဲ၁၃ သီအနံၤ ဟ့သတၣ်ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ပၢတၢ်ြပးရူကိးထံၣ်၀ံၤ တၢ်သုးကွံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ လံာ် တၢ်နဲၣ်လီၤဟဲလီၤက့ၤလၢတၢ်ပၢတၢ်ြပးရူလၢတၢ်က့ၤကိးထံၣ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢလါအီကူာ်(၁၇)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ဆၣ်ပၢြပးခိၣ်အူသါနဲၣ်စံး၀ဲလၢ“ပမၤအီၤလၢကီၢ်ခီပဒိၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ.ပဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီးကီၢ်ခီ သဲးစးတၢ်ဘျၢ၀ဲၤကျိၤက့ၤနဲၣ်လီၤက့ၤပှၤလီၤ. မ့ၢ်၀ဲသ၀ီသဲစးတၢ်ဘျၢအဃိ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS