Home တၢ်ကစီၣ် တလၢၤ,ပကိဒီး အ့ရၣ်၀တံၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကရၢ

တလၢၤ,ပကိဒီး အ့ရၣ်၀တံၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကရၢ

1342
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်,စီၤထိလ့

ကညီပှၤမၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးကဟဲအါထီၣ်အဂီၢ် တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်စဲၣ်, ပကိဒီး အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီ ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢအံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အပူၤအဂ့ၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကရၢအဂီၢ် ပှၤတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤစီၤဘိၣ်ဘိၣ်၀့ၣ်မီၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

တလၢၤကီၢ်စဲၣ်အပူၤကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢအံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၁၆) သီ, အ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၁၅)သီ ဒီးပကိကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် တၢ်မၤကစၢ်ကရၢ အံၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ်လီၤ.

“တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တလၢၤ,ပကိဒီးအ့ရၣ်၀တံၣ် ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် တၢ်မၤကစၢ်ကရၢ အံၤ ပှၤလၢအ ဟဲထီၣ် တဖၣ် ဃုထၢထီၣ်၀ဲဒ်အမ့ၢ်ကရူၢ်အံၤ ပှၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဒီး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ (၂)ဂၤတဂၤ, ပၢဆှၢတၢ် ကမံးတံးတ ဖၣ်အံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အနီၢ် ကစၢ်ဒၣ်၀ဲလီၤ. ၀ံၤပှၤလၢကမၤဖျါထီၣ်တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဃုထၢ ထီၣ်၀ဲ၀ံၤ အ၀ဲသ့ၣ်ကဆဲးကွဲးပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ်လၢကဆဲးဒုးအိၣ် ထီၣ် ၀ဲကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢလၢကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ပတီၢ်အိၣ်လီၤ.”အဂ့ၢ် စီၤဘိၣ်ဘိၣ်၀့ၣ်မီၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ် အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတၢ်မၤအီၤ ဖဲလါစဲးထ့ ဘၢၣ် (၁၆) သီဖဲတလၢၤကီၢ်စဲၣ်, ကညီကလုာ်ကိတိာ်ရူအပူၤ ဒီးတၢ်ဃုရ့ထီၣ်၀ဲပှၤပၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဒီးပှၤပၢၤလီၢ် ဆ့ၣ်နီၤ(၂)ဂၤတဂၤ ဒီးပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအံၤမ့ၢ်၀ဲစီၤကၠီၣ်မိလၢ၀့ၢ်သထူၣ်တၢ်အီၣ်ကျးတၢ်မၤကစၢ်န့ၣ်လီၤ.
ဒ်န့ၣ်အသိးအ့ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤကစၢ်ကရၢ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတခီန့ၣ် တၢ်ဃုထၢ ထီၣ်၀ဲမါထ့ၣ်၀့စ့ၣ်လၢအမ့ၢ်၀ဲပါတနီၣ်တၢ်ဘုၣ်ညၣ်တၢ်မၤကစၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကညီမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် တၢ်မၤကစၢ်ကရၢတဖၣ် မ့ၢ်၀ံၤ၀ဲစုာ် စုာ်လံဒီးလၢကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အပတီၢ် တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်အပူၤအံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ် ၀ဲအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.