Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကမၤ၀ဲကညီသးစၢ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတခါ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်

တၢ်ကမၤ၀ဲကညီသးစၢ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတခါ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်

1267
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤရှါ.

ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)ဒီးကညီသးစၢ်ပှာ်ဘျးစဲ(KYN)တဖၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးကမၤ၀ဲကညီသးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတခါ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ခံနွံတနွံအံၤ လၢကတီၢ်ယံာ်၀ဲသၢ သီဖဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကီးတရံးတၢ်ပၢ အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကညီသးစၢ်ကဒဲကဒဲတဂၤဒီးတဂၤလၢကနၢ်ပၢၢ်လိာ်သးကအါထီၣ်အဂီၢ်, ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ် တကီၢ်ခါထံရူၢ် ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ်ဒီးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အကပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး၀ံၤ လဲၤလၢတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်ဒိၣ်ပတီၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ပညိၣ်အီၤအဂ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲမူးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးလၢတၢ်ပာ်လီၤဃာ်အီၤလီၤလၢစ့ကၠး(၁၄၀)ကလီၢ်အံၤ အပူၤ ခၢၣ်စး လၢ ဟဲထီၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်ပၣ်တံၣ်, ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်, လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ, ဖၠၣ်စိမိၤကၠိ, ကီၢ်ဆၣ်, ကၠိဖိက ရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်,ထံဂုၤကီၢ်ဂၤလၢအ့ၣ်ဒ့ယါ,ကၠီၣ်တဲၣ်,ထံဂုၤကီၢ်ဂၤသးစၢ်ကရူၢ်(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်ဒီးပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်(၂၇၀)ဂၤကဟဲထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်ပူၤ,ကီၢ်ချၢကညီသးစၢ်ကရူၢ်တဖၣ်သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအမူးအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၁နံၣ်ဒီး၂၀၁၂နံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်မၤတ့ၢ်အိၣ်၀ဲဒီး ဖဲ၂၀၁၅နံၣ်န့ၣ် ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO) တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤသကိးတၢ်ဒီးကညီသးစၢ်လၢကီၢ်ဆၢတဖၣ် ဒီးမၤ၀ဲကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒိၣ်တဘျီစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.