Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲလၢအိၣ်ကတာ်အသးအံၤတၢ်ကဃုအစၢအဂီၢ်(NCA-s EAO)ဆၢတဲာ်

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲလၢအိၣ်ကတာ်အသးအံၤတၢ်ကဃုအစၢအဂီၢ်(NCA-s EAO)ဆၢတဲာ်

1752
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၂သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလၢကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ မၤဃာ်၀ဲအံၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် အံၤ တလဲၤဆူအမဲာ်ညါဘၣ်ဒီး အိၣ်ကတာ်အသးအဃိဒ်သိးလဲၤဆူမဲာ်ညါကန့ၢ် အဂီၢ်ခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကထံၣ်လိာ်အသးဒီးကဃုအစၢအဂ့ၢ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကရူၢ်(NCA-s EAO)ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲလီၤ.

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ ၀့ၢ်ကံၣ်မဲအပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်၈သီတုၤ၁၁သီအနံၤတၢ်ထံၣ်လိာ်သကိး ၃ဘျီတဘျီအံၤအပူၤ(NCA-s EAO)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒိၣ်၀ဲန့ၣ်အပူၤပှၤလၢအတဲတၢ်ပၢခၠ့ကလုာ်ဒူၣ်သုးမုၢ် (CNF)ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ပူစ့ကၠိၣ်တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

“တနံၤအံၤတၢ်ဂ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်တဟးထီၣ်လၢကီၢ်ပဒိၣ်ကရူၢ်အံၤသုတူၢ်လိာ်မ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤတဲ၀ဲလၢသနူလၢသုလိၣ်ဘၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢဆှၢလီၤသး၊ တၢ်တုၤသိးထဲသိး သုတန့ၢ်ဘၣ်ဘၣ်. ကဲထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဒိးကၣ်ဒီး ပကလဲၤဆူညါ အဂီၢ်တညီဘၣ်. ဒီးလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢသနာ်က့ၤ ကဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ထဲကီၢ်ပဒိၣ်အသုး လီၤတၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲလၢအိၣ်ကတာ်သးအံၤတၢ်ကတဲသကိးအီၤအဂီၢ်ပဆၢတဲာ်လီၤဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဲသကိး၀ဲန့ၣ်ဒ်သိးတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ပှၢ်အဂီၢ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကဆဲးတဲသကိးတၢ်ဒီးကရူၢ်လၢဆဲးလီၤဃာ်ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ်(NCA)ဒီးကရူၢ်လၢတဆဲးဘၣ်ဒံးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးကပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ဲန့ၣ်အပူၤအဂ့ၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲခိၣ်နၢ်ခံခီခံကပၤတၢ်တဲသကိးအပူၤတၢ်တဲသကိး၀ဲ တၢ်ကမၤ၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒိၣ်အဂ့ၢ်၊ တၢ်ကထုးဖးသး လၢ ကီၢ်ပဒိၣ်အပူၤ၊ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်၊ ကလုာ်တၢ်တုၤသိးထဲသိး၊ ပှၤကညီအခွဲးကယာ်၊ တၢ်ကပာ်လီၤကီၢ် စဲၣ်တၢ် ဂ့ၢ်ဒီး တၢ်ပာ်လီၤဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကျဲသနူဒီး ဘၣ်ဃးကီၢ်ပဒိၣ်သုးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်တဲသကိးပာ်ဖျါထီၣ် ၀ဲလံာ်တၢ်ပာ် ဖျါအ ပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါတၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဆၢသ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်ရှဲဒီးညီ၊ တၢ်မၤကရူၢ်၊ တၢ်မၤလၢတ၀ံၤတတဲာ်ဒံး ဘၣ်တဖၣ်တၢ်ကဆဲးမၤဆၢတဲာ်အီၤ၊ ကတီၢ်အံၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤ ကျဲဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် လၢအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်လီၤဆီတဖၣ်အံၤ(PPST+2)အဆဲးတဲသကိး၀ဲအဂ့ၢ်ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အိၣ်ဖးဒိၣ်၀ဲန့ၣ်အပူၤ ကရူၢ်လၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရူၢ်(PPST)အံၤ တၢ်က့ၤဃိကွၢ်က့ၤ၀ံၤ တၢ်က့ၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရူၢ်အသီဒီးကရူၢ်အခိၣ်အနၢ်တခီမ့ၢ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူတူစ့ဖိ၊ ကရူၢ်ခိၣ်(၂) (RCSS)သုးခိၣ်ကျၢၢ်ယွဲးစ့ၣ်ဒီး ကရၢဖိ(ABSDF) သိၣ်ဒူ သၣ်ခဲ၊ (CNF)ပူၣ်စ့ကၠိ၊ (PNLO)သုးခိၣ် ကျၢၢ်ခိၣ်အိၣ်ကၣ်၊ (DKBA)သုးခိၣ်ဒိၣ်စီၤမိၤရှ့၊ (KNU/KNLA-PC)ဒီကထၢၣ်နီၢ်ကပီၤထူ၊ (ALP) ခဲၣ်စိနဲၣ်အီၣ် (NMSP)ဒီလါဟူၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတ့ၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(LDU)တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢ(PPST+2)အပူၤန့ၣ်လီၤ.

(NCA-s EAO) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိး လၢတၢ်မၤအီၤ(၄) သီအံၤအပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်၊ ကရူၢ်အဂၤလၢတၢ်ကွဲမုာ်အီၤတဖၣ်ဒီးပှၤဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ်ခဲလၢာ်(၄၉)ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကတီၢ်အံၤ(NCA-s EAO )ကရူၢ်အပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ၊ တၢ်က့ၤသူၣ်ထီၣ်က့ၤ ယိၤဒိၣ်ကီၢ် ကီၣ်ကးကရူၢ်(RCSS)၊ကီၢ်ပယီၤဒီဘ့ၣ်ကၠိဖိကရၢ(ABSDF)၊ ပအိၣ်ဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးကရူၢ် (PNLO)၊ရခၢၣ်ကီၢ်တၢ် ထူၣ်ဖျဲးပၣ်တံာ်(ALP) ၊(DKBA)၊ ခၠ့ကလုာ်ဒူၣ်သုးမုၢ် (CNF)၊ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး(KNU/KNLA-PC)၊ မိၣ်ကီၢ် သီပၣ်တံာ်(NMSP)၊ လါဟူၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ကရူၢ်(LDU)တဖၣ်ပာ်ဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.