Home တၢ်ကစီၣ် ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်ဒိးန့ၢ် ၀ၣ်ရှ့ၣ်တၣ်ဖၠၣ်စိမိၤ(Roux Prize)တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ

ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်ဒိးန့ၢ် ၀ၣ်ရှ့ၣ်တၣ်ဖၠၣ်စိမိၤ(Roux Prize)တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ

967
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, စီၤမၠၣ်အူသၣ်

အမဲရကၤကီၢ်စၢဖှိၣ် ၀ၣ်ရှ့ၣ်တၣ်ကီၢ်စဲၣ်(Seattle)၀့ၢ်(Washington)ဖၠၣ်စိမိၤ ၂၀၁၈ နံၣ်အဂီၢ် (Roux Prize) ခိၣ်ဖးအံၤ ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဆူ ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်လၢအမ့ၢ်မဲၢ်တီၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ပှၤနဲၣ် တၢ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၂၆)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.

ဒီကထၢၣ်စ့ၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်အံၤအိးထီၣ်ဃာ်၀ဲမဲၢ်တီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖဲ မဲၢ်ဆီးအပူၤဒီး ကူစါယါဘျါန့ၢ်၀ဲ ခီကီၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ,ကီၢ်ပယီၤအပူၤပှၤဆါတဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တကပၤဒီးတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဂ့ၤအဃိဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲခိၣ်ဖးအဂ့ၢ် မဲၢ်တီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ပှၤဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်(၂)ဂၤတဂၤ နီၢ်အဲနံၣ်စံး၀ဲန့ၣ် လီၤ.

“တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဂ့ၤအဃိ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤခိၣ်ဖးလီၤ. လၢတၢ်မၤ၀ဲ တၢ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အံၤအဖီခိၣ် ပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်သးဂ့ၤထီၣ်အိၣ်အဃိ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးလီၤ. ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်၀ဲခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါတၢ်ဟ့ၣ်လီၤခိၣ်ဖးဃုာ်ဒီးစ့ဒီလၣ်(၁)ကလီၢ်အံၤဒီကထၢၣ်စံၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ်လဲၤထီၣ်ဟံးန့ၢ်၀ဲလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲဒီးခိၣ်ဖးလၢဒိးန့ၢ်၀ဲအံၤကကဲထီၣ်တၢ်ကဲဘျုးလၢတၢ်ဆါဟံၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါပှၤဆါတဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်နီၢ်အဲနံၣ်ဆဲးတဲ၀ဲလီၤ.

၀ၣ်ရှ့ၣ်တၣ်ဖၠၣ်စိမိၤအံၤစးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် (Roux Price) ဖဲ၂၀၁၃နံၣ်ဒီး တၢ်စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲခိၣ်ဖးအံၤ ဖဲ၂၀၁၄နံၣ် ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢပှၤတ၀ၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလီၤ တံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ၂၀၁၄နံၣ်,အဆိကတၢၢ်တဘျီခိၣ်ဖးန့ၣ်ဒီကထၢၣ်(Rodrigo Guerrero )လၢခိၣ်လဲၣ်ဘံၣ်ယၣ်ဒိးန့ၢ်၀ဲဒီးမ့မ့ၢ်လၢ ၂၀၁၇နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဒီကထၢၣ်(Samba Sow) လၢမၣ်လံၣ် ထံကီၢ်အံၤဒိးန့ၢ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဒီကထၢၣ်စံၣ်သံၣ်ယၣ်မီၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤခိၣ်ဖးအခဲအံၤန့ၣ်အိၣ်လံ၀ဲ(၁၈)ခါလံအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.