Home တၢ်ကစီၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိတၢ်အိၣ်မူတုၤထီၣ်ဆူပျဲၢ်စီၢ်ခိၣ် (မ့) ဆွံၣ်ဒ့ၣ်အဲၣ်ဒီ(Idol)အပူၤ ပှၤလၢအမံၤဒိၣ်ထီၣ် စီၤကံၣ်စိ

ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိတၢ်အိၣ်မူတုၤထီၣ်ဆူပျဲၢ်စီၢ်ခိၣ် (မ့) ဆွံၣ်ဒ့ၣ်အဲၣ်ဒီ(Idol)အပူၤ ပှၤလၢအမံၤဒိၣ်ထီၣ် စီၤကံၣ်စိ

1187
0

စီၤသ့မၠ့ၣ် (လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီ,၂၀၁၈ နံၣ်).

ကတီၢ်အံၤဆွံၣ်ဒ့ၣ်ထံကီၢ်(Stockholm)၀့ၢ်အပူၤ(Sweden Idol )တၢ်ပြၢလၢတၢ်မၤအီၤအံၤ ပှၤမံၤဒိၣ် တဂၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲစီၤကံၣ်စိလၢအမ့ၢ်ကညီဖိလၢအသးအိၣ်(၁၇)နံၣ်တဂၤအံၤန့ၣ်လီၤ.
အ၀ဲဒၣ်အံၤ လၢအပူၤကွံာ်အိၣ်ဆိး၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤပူၤ ဒီးလဲၤတုၤလၢကီၢ်ဆွံၣ်ဒ့ၣ်အိၣ်လံ၀ဲ(၁၅)နံၣ်လံဒီး အခဲအံၤအ၀ဲအိၣ်ဆိးလၢ(Halls Berg)၀့ၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဆွံၣ်ဒံၣ်အဲၣ်ဒီတၢ်ပြၢအပူၤ စီၤကံၣ်စိအံၤ သး၀ံၣ်တၢ်ကလုၢ်ဂၢၢ်ဒ်သိးပှၤသး၀ံၣ်တၢ်စဲၤနီၢ်တဂၤအသိး ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်(judge) တဖၣ် အတၢ်စံးပတြၢၤဒီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဃးတၢ်လဲၤပြၢ၀ဲန့ၣ်စီၤကံၣ်စိတဲ၀ဲလၢ “လဲၤပြၢလၢညါတဘျီသးနံၣ်(၁၆) မ့ၢ်ပှဲၤမးနုာ်ပြၢန့ၢ်အဃိ ယသးအိၣ်(၁၅)နံၣ်ဒံးလီၤယလဲၤပြၢတန့ၢ်ဒံးဘၣ်.အခဲအံၤတဘျီက့ၤကိးဒါက့ၤယၤအဆိဘၣ်ဆှၢန့ၢ်တၢ်ဂီၤ,ဖဲန့ၣ်ပှၤလၢအန့ၢ်အမးအါကတၢၢ်(၄)ဂၤဘၣ်နုာ်တၢ်ပြၢဒီးဖဲ(၄)ဂၤအကျါယပၣ်ဃုာ်လီၤ”အဂ့ၢ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

အ၀ဲဒၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသးစဲတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢအမဲာ်ညါ အ၀ဲသးစဲစ့ၢ်ကီး ဖျၢၣ်ထူတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတဂၤ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်လဲၤပြ၀ဲ(Sweden Idol )တၢ်ပြၢန့ၣ်အပူၤ အ၀ဲလိၣ်ကွဲဖျၢၣ်ထူဒီးအခီၣ်ဘၣ် ဒိဘၣ် ဆၣ်ပာ်ဆူၣ်သးဒီးလဲၤ ပြၢ၀ဲတၢ်သး ၀ံၣ်ပြၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတီၢ်အံၤလၢ ပှၤဃုထၢထီၣ်ပှၤအဂ့ၤ ကတၢၢ်(၁၃)ဂၤအကျါအ၀ဲပၣ်ဃုာ်လံဒီးအ၀ဲမၤန့ၢ်တၢမ့ၢ်ဂ့ၤတန့ၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲလၢအဂ့ၤကတၢၢ်အဂ့ၢ်စီၤကံၣ်စိတဲ၀ဲလီၤ.

“ယကဂုာ်ကျဲးစၢးအီၤလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ.ပှၤကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ယၤဒီးပှၤမ့ၢ်သးးခုဒီးယသးခုလီၤ.ကတုၤလၢဖီတၢၣ်အဂီၢ်ဘၣ်လဲၤတဆီ၀ံတဆီအဂ့ၢ် ယထံၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်တဲ၀ဲလီၤ.

လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤဒီး(Judge)သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ကတိၤဆီၣ်သခူထီၣ်အီၤန့ၣ်အ၀ဲဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သးခုဒီးလၢတၢ်ထံၣ်ဒိၣ်လီၤသးတခီတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်စီၤကံၣ်စိတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

“ယမ့ၢ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်တဂၤလီၤ. ယလဲၤတုၤလၢပတီၢ်အံၤန့ၣ် ယတထံၣ်ဒိၣ်ယသးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအါဂၤသ့ၣ် ညါအါထီၣ်ယၤဒီးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤအဃိယသးခုန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

အ၀ဲလဲၤတုၤလၢကီၢ်ဆွံၣ်ဒ့ၣ်အပူၤလၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ(၄)နံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ဒီးအခဲအံၤအ၀ဲကတိၤ၀ဲကညီကျိာ်တကးဘၣ်အမဲာ်ညါဆွံၣ်ဒ့ၣ်ကျိာ်ဒီးကိၤလၤ၀ါကျိာ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးတကးဘၣ်အမဲာ်ညါစီၤကံၣ်စိအံၤ လၢကီၢ်ဆွံၣ်ဒ့ၣ်ကညီတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးနံၤဒိၣ်နံၤထီသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအနုာ်လီၤ ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်၀ဲချုးဆၢချုးကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤကံၣ်စိအတၢ်ပာ်သးလၢကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်တခီန့ၣ်“ပ၀ဲကိးဂၤမ့ၢ်ပှၤကညီလီၤ.ဆွံၣ်ဒ့ၣ်ကညီ,ကီၢ်ချၢကညီ,ပမ့ၢ်ကညီဖိခဲလၢာ်အဃိပဘၣ်အဲၣ်လိာ်ပသးလီၤ.မ့ၢ်၀ံၤတၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးမၤန့ၣ်မၤခီ,မၤလၢအဂ့ၤကတၢၢ်ကကဲထီၣ်တၢ်သးခုလၢပဂီၢ်လီၤ.”တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဃ့ၢ်သုးတၢ်အိၣ်မူအမံၤဒိၣ်ထီၣ်လၢဆွံၣ်ဒ့ၣ်(Idol)စီၤကံၣ်စိအံၤလၢတၢ်ပညိၣ်ကလၢပှဲၤထီၣ်အဂီၢ်ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
“သုဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤအဃိ စံးဘျုးဘၣ်သုကိးဂၤဒဲလီၤ. မုၢ်တနံၤယသးအိၣ်ကလဲၤသး၀ံၣ်တၢ်လၢထံဂုၤ ကီၢ်ဂၤ,ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်,ကီၢ်ပယီၤ,ကီၢ်အမဲရကၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ကလဲၤသး၀ံၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် တၢ်ပညိၣ်အိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စီၤကံၣ်စိတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.