Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်တဘၣ်ထုးဖးသးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့ၢ်တၢ်ကမၤနၢၤအီၣ်ဃၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် တစိၤသးလီၤ အဂ့ၢ် (IKO)တဲ

တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်တဘၣ်ထုးဖးသးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့ၢ်တၢ်ကမၤနၢၤအီၣ်ဃၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် တစိၤသးလီၤ အဂ့ၢ် (IKO)တဲ

1700
0

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်, ခ့ၣ်အဲးစံၣ်.

ဖဲတယံာ်ဒံးဘၣ်ကတီၢ် တၢ်မၤ၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(NCA)အနံၣ်ပှဲၤထီၣ် ၃နံၣ် အနံၣ်ဆဲးဆၢ အ မူးဒီး ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီသ့ၣ်တဖၣ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးကတီၢ် ကီၢ်ပယီၤသုးတကပၤဃ့ထီၣ်၀ဲဒ်အမ့ၢ် တဘၣ်ထုး ဖး သး လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်အပူၤဘၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒ်သိးတၢ်တြီဃာ်၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အခွဲးအယာ် တကးဘၣ် အမဲာ် ညါတၢ်ကဆီၣ်တံၢ်မၤဘၢ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် တစိၤသးလီၤအဂ့ၢ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီတၢ်ကရၢကရိ(IKO) ထုး ထီၣ်တဲဖျါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီလၢအဆဲးလီၤဃာ်(NCA)ဒီးကီၢ်ပဒိၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲန့ၢ်ပၠံၢ်ဒီၢ်,ရွ့ၣ် စဲအ့ၣ်ဟိးထဲအပူၤစးထီၣ်လၢလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅သီအနံၤ တုၤလၢ ၁၆သီအနံၤအံၤန့ၣ် ဖဲလါအိးကထိဘၢၣ် ၂၁သီအနံၤ (IKO)အံၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲလံာ်တၢ်ဖျါတဘ့ၣ်ဒီးစံး၀ဲ ဒ်န့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

(အဲးခ့ၣ်အိၣ်)ပှၤကတိၤတၢ်ပၢမါအိၣ်လါဒိၣ်တဲ၀ဲလၢ“လၢပလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤ တၢ်ဒီသဒၢ၀ဲၤကျိၤခိၣ်တခီ ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢတဘၣ်ထုးဖးသးဘၣ်အံၤ လၢအပူၤကွံာ်အမၤနၢၤဃာ် ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဆူမဲာ်ညါကမၤ နၢၤ၀ဲဒံးအဃိ ဃ့၀ဲတၢ်အၢၣ်လီၤအံၤန့ၣ်လီၤအဂ့ၢ် ပထံၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ”တဲဘၣ်၀ဲခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့မ့ၢ်လၢကထုးဖးသး,တထုးဖးသးအံၤဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်လီၤဒီးတလိၣ်လၢတၢ်ဒီသဒၢ၀ဲၤကျိၤခိၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဘၣ်၊ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အပူၤ တၢ်တုၤသိးထဲသိး၊ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသး အခွဲးအယာ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တဒူၣ်မးတထုးဖးသးဘၣ်အဂ့ၢ်မါအီၣ်လါဒိၣ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

(NCA) သၢနံၣ်ပှဲၤထီၣ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢ်ဒီသဒၢ၀ဲၤကျိၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိရိၤ မ့အီၣ်လဲၣ်စံး၀ဲလၢ စးထီၣ်လၢပကွဲမုာ်၀ဲလံာ်ကွဲမုာ်အခိၣ်တီဒ်အမ့ၢ် “တၢ်ကတဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်” ဒီးကလုာ်ဒူၣ် ဖီၣ်စုက ၀ဲၤတဖၣ် ကလူၤပိာ်ထွဲ၀ဲ (ဒို့တာ၀န်အရေရး သုံးပါး)ဒီး လ့ၤတက့ၤတဘၣ်တဲထုးဖးသးဘၣ်, တၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤကမၤဂ့ၤထီၣ်အီၤလၢတၢ်န့ၣ်အဃိ တလိၣ်လၢကတဲအါထီၣ်သးလၢ ကထုးဖးသးဘၣ်ဒီး (NCA)သနူဒီး၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အံၤဘၣ်ထၢနုာ်လီၤတဲသကိးအီၤအဂ့ၢ်တဲဖျါထီၣ်ဃာ်၀ဲလီၤ.

တၢ်ဒီသဒၢ၀ဲၤကျိၤခိၣ်တၢ်တဲအဖီခိၣ် မါအီၣ်လါဒိၣ်တဲ၀ဲလၢ “အတီၢ်အံၤတၢ်တဲသကိးတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဖဲၣ်ဒရဲၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်တုၤသိးထဲသိးကအိၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ, နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးကအိၣ်ဧါ, တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တအိၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်ဒီး တၢ်မၤအီၤလၢတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအပူၤဒ်အံၤ ပအဲၣ်ဒိးသံကွၢ်လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်အံၤ မ့ၢ်ကီၢ်စၢဖှိၣ် မတၤလဲၣ်”တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်တဲသကိးအပူၤကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤခိၣ်နၢ် ၁၀ဂၤ ဒီးကီၢ်ပဒိၣ်ခိၣ်နၢ် ၁၀ဂၤဟဲထီၣ် ၀ဲဒီး တၢ်တဲသကိး၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲလၢအိၣ်ကတာ်သး, တဘၣ်ထုးဖးသးဘၣ် ဒီးနီၢ်ကစၢ် တၢ်ပၢ လီၤသးခွဲးယာ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်တကးဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကပာ်၀ဲကီၢ်စၢဖှိၣ်သုးတဲတခါဧိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအအိၣ်ကတာ်ထီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ကလီၤစှၤအဂီၢ် အကျိၤအကျဲတဖၣ် တၢ် ကဃုအီၤဒီး တၢ်ကပာ်လီၤသုးထဲတခါဧိၤသနူသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ပာ်လီၤအီၤကန့ၢ်အဂီၢ်ဒီး ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်သနူလၢအမ့ၢ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲတခါဧိၤအံၤန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲကရူၢ် တူၢ်လိာ်၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်မၤနီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကပာ်လီၤ၀ဲသနူတခါလၢတၢ်ကပာ်၀ဲသုးတခါဧိၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ လၢပယီၤသုးတကပၤမၤကမၣ်၀ဲ ပှၤကညီအခွဲးအယာ်လၢကီၢ်ပူၤအံၤ သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီး (ICC)ကွီၢ်မ့ၣ်ဘျီၣ်အံၤအဖီခိၣ် တလီၤပလိာ်သးလၢတၢ်အိၣ်သး လၢကတီၢ်အံၤဘၣ်အဂ့ၢ် (IKO) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ