Home တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢစံး၀ဲသါကကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂ့ၢ်လၢတၢ်သဘျ့အပူၤအဖီခိၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်အတၢ်ပာ်သး

ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢစံး၀ဲသါကကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂ့ၢ်လၢတၢ်သဘျ့အပူၤအဖီခိၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်အတၢ်ပာ်သး

1476
0

တံနိ (သ၀ီတါ) လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၁သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။

ဖဲကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢကမၤ၀ဲလီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၆)၀ီတ၀ီအခါထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲကရၢမိၢ်ၦၢ်အတၢ်ပာ်သးလံာ်တဘ့ၣ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်(၁၀)သီ၂၀၁၈အနံၤအတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ-KNUလဲၤစံးကတိၤသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂ့ၢ်အတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.လၢအတၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစံး၀ဲ လၢတၢ်မၤ၀ဲတၢ်စံးကတိၤသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်န့ၣ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်လွဲကဒံလွဲကဒါတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးဒီးဖီၣ်ဃံးတၢ်ဒီးထံၣ်ဘၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ပာ်သးတတီတလိၤဘၣ်အိၣ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢကရိတခီပဲာ်ထံနီၤဖးဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲအတၢ်ထံၣ်အတၢ်ပာ်သးမ့ၢဒ်အဖီလာ်အ သိးလီၤ.

လၢတၢ်မၤ၀ဲတၢ်စံးကတိၤသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂ့ၢ်ဒီတကတီၢ်ညါန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်KNUအိၣ်လၢတၢ်ဖီလာ်တခီဒီးလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒ်ပယီၤသုးအတၢ်ဘၣ်သးအဃိၦၤလၢလူၤဃုဃိထံသ့ၣ်ညါကီၢ်ပယီၤထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၢ်တဖၣ်စံး၀ဲလၢKNUမ့ၢ်က လုာ်ဒူၣ်တၢ်ကရၢကရိတဖုလၢအရ့လိာ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ်ဒီးပယီၤအသုးမုၢ်န့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ့ၢ်လၢပယီၤပဒိၣ်ဒီးပယီၤ သုးတခီအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သးတဘျၢလၢတၢ်မၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤဘၣ်အဃိတၢ်မၤ၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်ကတာ်ထီဃာ်အသးလၢကျဲတီၤလိၤန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်နဲၣ်အဃိဒ်သိးဒီးတၢ်ဘှါလီၤမၤဘၣ်က့ၤတၢ်ကတာ်ထီဃာ်သးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤကန့ၢ်အဂီၢ်တၢ်ကဘၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးက့ၤတၢ်လၢနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ကရၢကရိအပူၤဒီးလၢတၢ်ကရၢကရိမၤသကိးတၢ်အဂၤတဖၣ်အကျါအဂီၢ် KNUကမၤ၀ဲတၢ်ကပတုာ်ဃာ်တၢ်ကလဲၤထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တစိၢ်တလီၢ်န့ၣ် IKO ထံၣ်၀ဲမ့ၢ်တၢ်လၢအကြၢးအဘၣ်တခါန့ၣ်လီၤ.

IKO တခီထံၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်မၤတၢ်မုာ်တၢ်ခု်ၣအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ကတာ်ထီဃာ်အသးလၢကျဲတီၤလိၤဒ်အံၤအတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ စးထီၣ်လၢတၢ်တဲသကိးတၢ်အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီအခါလံၤလံၤတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲအခံတပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတအိၣ်ဘၣ်အဃိတၢ်ဘၣ်ကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ IKO တခီထံၣ်၀ဲဒၣ်လယကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး KNUက လဲၤအဆဲး လီၤအမံၤဆူNCAပူၤတဖၣ်န့ၣ်ကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်ဆိ၀ဲCode of conductဒီးတၢ်ကဘၣ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်သုးအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအဆၢလီၤ တံၢ်လီၤဆဲးလၢအဆိန့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤတခီပထံၣ်ဘၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣလဲၤလူၤပိာ်မၤထွဲဒၣ်၀ဲဒ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီးပယီၤသုးအတၢ်ဘၣ်သးဒီးအတၢ်တွံၢ်တရူးအ၀ဲသ့ၣ်အခံန့ၣ်လီၤ.အဂ့ၢ် IKO ထံၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တကီၢ်ခါခဲအံၤ KNU စံး၀ဲလၢသါကကျဲးစၢးဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အစၢလၢတၢ်ကတဲသကိးတၢ်လၢတၢ်သဘျ့အပူန့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် IKO တခီအတၢ်ဘၣ်ယိၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်မ့ၢ်စူးကါသူကမၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဖုးတၢ်တဲသကိးတၢ်လၢတၢ်သဘျ့အပူၤန့ၣ်ကဲထီၣ်က့ၤတၢ်ဃူ တၢ်ဖိးအတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဖးဒိၣ်တခါလၢတၢ်ကရၢကရိအပူၤသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.IKOအတၢ်ထံၣ်တခီမ့ၢ်၀ဲတၢ်မ့ၢ်ကတဲသကိးတၢ်လၢတၢ် သဘျ့ပူၤန့ၣ်လၢတၢ်ကတဲသကိးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး NCA အတၢ်ကတာ်ထီဃာ်သးအတၢ်ဂ့ၢ်အလီၢ်တၢ်မ့ၢ်တဲသကိး၀ဲလၢ KNU အ Road map အတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်အဘျုးအိၣကဒိၣ်ဒၣ်တၢ်တက့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်တဲသကိးအီၤတဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢၦၤကိးဂၤဒဲးကဘၣ်သ့ၣ်ညါထွဲအီၤပျီပျီဖျါဖျါအသိးၦၤလၢကတီခိၣ်ရိၢ်မဲဟံးမူဒါလၢကလဲၤတဲသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်က ဘၣ်မ့ၢ်၀ဲၦၤလၢအတၢ်ကရၢကရိနာ်နၢ့်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢအတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီလၢအမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒြၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢအအိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ထဲသိးတုၤသိးလိာ်သးတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤဘၣ်နီၢ်ကစၢ်သးကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်IKO တခီထံၣ်၀ဲဒၣ် လၢပကဘၣ်အိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢသိၣ်မှံၤကရၢလၢကဘၣ်ဖီၣ်လိာ်အစုဃံးဃံးတဖုန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်၀ဲတခါန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ် မၣ်ဒီးပကမၤန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢအလီၤမၢ်န့ၢ်ပကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤ၀ဲတကီၢခါတၢ်တၢၣပီၣ်စံးကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအံၤအဖီခိၣ်IKO အတၢ်ထံၣ်မ့ၢ်၀ဲပယီၤသုးကရူၢ်အံၤ သူန့ၢ်၀ဲ NCAတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤဒ်တၢ်ပီးတၢ်လီတခါအသိးဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးအတၢ်မုၢ်လၢ်တိာ်ပာ်တဖၣ်ကလၢထီၣ်ၦဲၤ ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီးအလီၢ်ခံကတၢၢ်န့ၣ်ပကဘၣ်တၢ်နီနုာ်လီၤဖှိၣ်ပ၀ဲဒၣ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီး NLD ခဲလၢာ်ဆူ၂၀၀၈အတိာ်ကရၢပူၤ န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဒ်သိးဒီးသုးမီၤစိရိၤသနူဒီးကလုာ်ဒိၣ်စိသနူအံၤကဟးဂီၤလီၤမၢ်ကွံာ်၀ဲကသ့အဂီၢ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢIKO တခီဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီးဆီၣ်တခူထီၣ်န့ၢ်၀ဲကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ KNU အခံလၢကြၢးတၢ်ကဘၣ်အိၣ်ၦိၤဆီၣ်ထွဲသကိး တကီၢ်ခါ ICC ကရဲၣ်ကျဲၤ မၤ၀ဲတၢ်ကဟံးန့ၢ်ပယီၤသုးခိၣ်သုးနၢ်လၢအမၤကမၣ်ဘၢကွီၢ်တဖၣ်အရ့အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တံနိ (သ၀ီတါ)