Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဖီခိၣ် ကလီၤမၢ်အဂီၢ် ၁၆သီ KWO တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ကမျၢၢ် ၅၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဟဲထီၣ်ပၣ်ဃုာ်

တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဖီခိၣ် ကလီၤမၢ်အဂီၢ် ၁၆သီ KWO တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ကမျၢၢ် ၅၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဟဲထီၣ်ပၣ်ဃုာ်

2122
0

နိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၉ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ်

(KWO) ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးမၤ၀ဲ ၁၆ သီတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး လၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဖီခိၣ် ကလီၤမၢ်ကွံာ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်မၤအီၤဖဲ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ သုးက့(၁) တၢ်ပၢ တမိးဒီ (ကၠီၣ်တီၣ်)သ၀ီလ့ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်လီၢ်ဖဲနိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၅ သီအနံၤဒီး လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ တၢ်လီၢ်အါတီၤ ကညီပိာ်မုၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ် တဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအခိၣ်တီလၢအမ့ၢ်“စၢၤသွဲၣ်သီလၢကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး”အံၤ (KWO) တကပၤခၢၣ်စးလၢဒဲက၀ီၤသ့ၣ်တဖၣ်၊ ကီၢ်ရ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအဆိကတၢၢ်တဘျီဒီးမၤ၀ဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂ့ၢ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီ၀ဲၤကျိၤ မူဒါခိၣ်နီၢ်ဒါမုၣ်စံးဘၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒ်အံၤန့ၣ်(KWO)တကပၤလၢညါဟူးဂဲၤလၢကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤအါ၀ဲ၊ မ့ၢ်၀ံၤ (KWO)ဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်မၤအီၤတဆံးတက့ၢ်၊ မ့ၢ်၀ံၤလၢကၠိသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ၊ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါလၢအမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ၊ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်ကး လၢပိာ်မုၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်၊ ပိာ်မုၣ်အခွဲးအယာ်ဒီးဟံၣ်ပူၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး မၤအီၤလၢကီၢ်ပူၤဒ်အံၤတအိၣ်နီတဘျီဒံးဘၣ်ႉ ”အဂ့ၢ် နီၢ်ဒါမုၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တချုးတုၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲအံၤဘၣ်ကတီၢ်လၢနိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၄သီအနံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၊ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤဒီး လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ဃာ်၊ ဖျၢၣ်ထူ၊ ဖျၢၣ်ၦီၢ်ဒီး လၢဖိသၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်လိာ်ကွဲအဂၤန့ၣ် လီၤႉ လၢဟါခီကတီၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤ၀ဲခိၣ်ဖး၊ တၢ်တဲလီၤတၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ တၢ်တဲပၠးလီၤ၀ဲ ၁၆သီကတီၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်၊ ပိာ်မုၣ်အခွဲးအယာ်ဒီးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး ဟဲကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်တဖၣ်၊ လၢတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးပျံၤ၀ါတၢ်ပနီၣ်အခီပညီတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲကမျၢၢ်လၢအဟဲထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ်တဲ၀ဲလၢ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးကလီၤမၢ်ကံွာ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အံၤ လၢအဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကမျၢၢ်လၢ ဘၣ်ထဲဒွီး တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးကဲထီၣ်အသးလၢပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်အစၢလၢအဂ့ၤတခါဒီးမ့ၢ်တၢ်သးမံတခါလီၤအဂ့ၢ်တဲစံးဘျုး၀ဲ(KWO)န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ပိာ်မုၣ်လၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး လၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကတီၢ်တဖၣ် ဒီးပိာ်မုၣ်လၢအကဲဘၣ်သ၀ီသးၦၢ်မုၣ်လၢတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကတီၢ်ခဲလၢာ် ၄၁ ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၆)တၢ်ပၢအပူၤ သ၀ီသးၦၢ်မုၣ် နီၢ်အဲလ့ၣ် မူစံး၀ဲ လၢ“လၢယကဲသးၦၢ် အနံၣ်(၂၀)ဘျဲၣ်ကတီၢ်အံၤ ဟဲထီၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အံၤမ့ၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီလီၤႉ ဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အံၤဒီး ယက့ၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤ လၢယဟီၣ် က၀ီၤအပူၤ ပိာ်မုၣ်လၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး ဒီး အသံတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်အခိၣ်တီလၢတၢ်ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤဒီးကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒိၣ်မးလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ