Home တၢ်သံကွၢ်သံဒိး တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိးဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၤဒိၣ်မူ

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိးဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၤဒိၣ်မူ

1864
0

======
တကီၢ်ခါ တၢ်သူၣ်ထီၣ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်၊ တၢ်ကတိၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢတၢ်အအိၣ်ကတာ်ထီအသးတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် တဘၣ်ထုးဖးသးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယာ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ကပာ်က့ၤ သုးမုၢ်ဒိၣ်ထဲတခါဧိၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိး၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၤဒိၣ်မူ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ
=========

တၢ်သံကွၢ်။ ။ စးထီၣ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စးထီၣ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ဒီး တုၤလၢအခဲအံၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်သးလၢ အဟဲဆီတလဲထီၣ်အသးတဖၣ် မ့ၢ်မတၤလဲၣ်ႉ
တၢ်မုၢ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲန့ၣ်မ့ၢ်ဘၣ်တဲ အိၣ်ကတာ်ထီသးအခဲအံၤႉ လဲၤဆူမဲာ်ညါ တသ့က့ၤဆူအလီၢ်ခံဧါတသ့ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ် သ့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢမ့ၢ်ဘၣ်ကွာ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲသကိးအခါန့ၣ် (NCA)အပူၤန့ၣ်တၢ်တဲ ၀ဲ ဒၣ်လၢပကဘၣ် တဲသကိး၀ဲဒၣ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် ကီၢ်တဘ့ၣ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဒီး ဖဲၣ်ဒရဲၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ႉ အထံကီၢ်တဘ့ၣ်ပကသူၣ်ထီၣ်၀ဲခီဖျိ လၢပတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး အဆၢသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ဒီး အခီပညီန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢပကသူၣ်ထီၣ်ပကီၢ်လၢခါဆူညါထံကီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပှဲၤဒီးဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်သနူဒီးဖဲၣ်ဒရဲၣ်သနူသ့ၣ်တဖၣ်ကဆီလီၤ၀ဲႉ
အဃိန့ၣ်ပကသူၣ်ထီၣ်ထံကီၢ်ကဂီၢ်န့ၣ်ပကဘၣ်တဲသကိး၀ဲဒၣ်လၢဖဲၣ်ဒရဲၣ်သနူသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့စးထီၣ်လၢတၢ်တဲသကိး(UPC)ခံ၀ီတ၀ီန့ၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်န့ၣ်ဟဲသွီနုာ်လီၤ၀ဲ ဒၣ်လၢ(မခွဲထကွ်ရ) တၢ်ဂ့ၢ်စံးတၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီန့ၣ်ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဆၢကတီၢ်တဘျီ ပဃ့၀ဲဒၣ် တၢ်ထဲသိးတုၤသိး၊ ပတၢ်စံၣ်ညီတီနံလိာ်ပသးန့ၣ်သုးန့ၣ်အတၢ် ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအိၣ်၀ဲ လၢပကထုးဖးသး လီၤဒ်န့ၣ်၊
ဒီးပ၀ဲဒုပတဲတမ့ၢ်ဘၣ်တၢ် လၢပဟဲတဲသကိးတၢ် ဃုတၢ်အစၢလၢစီၤနီၢ်ခိၣ်ဖီခိၣ်န့ၣ်အခီပညီလၢ ပကဃု ကီၢ် တဘ့ၣ်လၢကအိၣ်တပူၤဃီတထုးဖးသးဘၣ်တဂၤဒီးတဂၤအိၣ်သဃဲၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီးတၢ်ထဲသိးတုၤသိးတၢ်ထံၣ်ခံကပၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ခိၣ်ခံလိာ်အသးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲသွီနုာ်လီၤသးဒီးတဲ၀ဲလၢ(Package Deal ) သုမ့ၢ်တူၢ်လိာ်အၢၣ်လီၤ၀ဲလၢ သုးမ့ၢ်တထုးဖးသးလၢ ကီၢ်မိၢ်ၦၢ်ပူၤမးန့ၣ်သုးကဒိးန့ၢ်တၢ်ခွဲးတ ယာ်လၢပကတဲသကိး၀ဲဒၣ် ဖဲၣ်ဒရဲၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ (State Constitution )တၢ်ဂ့ၢ်ႉ ဘျီဒီးကလုာ်ဒူၣ်တကပၤမၤဒ်န့ၣ်ခီတသ့တမ့ၢ်(NCA)အပူၤ ပာ်တ မ့ၢ်ဒီးတၢ်၀ဲကတာ် ထီအသးအဆီတဆီတုၤလၢအခဲအံၤလီၤႉ
ခံခါတခါခီန့ၣ်နမ့ၢ်ကွၢ်လၢ(NCA)အပူၤန့ၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်လၢပကတဲသကိးတူၢ်လိာ်သကိး၀ဲဒၣ်လၢသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖုကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ပကိး၀ဲဒၣ်လၢဖဲၣ်ဒရဲၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ႉ သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖုလၢကဒီသဒၢ၀ဲ ထံကီၢ်တၢ်ဆီၣ်သနံးဟဲလၢတၢ်ချၢ(External Threat ) ဒီး (NCA)အပူၤ ဒုတဲ၀ဲဒၣ်လၢပကဘၣ်တဲသကိး ကီၢ်စၢဖှိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ၤလၢပယီၤသုးပဒိၣ်တကပၤဟဲသွီလီၤ၀ဲဒၣ်အတၢ်ဆၢ ထၢၣ်တခါဒီးသု ကဘၣ်တူၢ်လိာ်ဆိ၀ဲဒိၣ်လၢ (Single Army) သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖု ဧိၤဆၢတဲာ်တန့ၢ်ဘၣ်ဒီးအိၣ်ကတာ်သးဖဲန့ၣ်ဒီးလီၤႉ အဃိန့ၣ်တၢ်ကတာ်သးအ မိၢ်ၦၢ်မ့ၢ်တၢ်ခံခါန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်။ ။ ဖဲအပူၤကွံာ်(NCA) တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်ၦဲၤထီၣ် ၃နံၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် တူၢ်လိာ်သကိး၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဆီလီၤပာ်လီၤက့ၤ သုးမုၢ်ဒိၣ်ထဲတခါဧိၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ နတၢ် ထံၣ်အိၣ် ဒ်လဲၣ်ႉ
ကြၢးတကြၢးအဂီၢ်န့ၣ်ပကဘၣ်တဲသကိးမီၤ၊ ဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်အခဲအံၤပတၢ်အၢၣ်လီၤ အီလီၤန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်လၢ တၢ်တဖုဃီဖဲၣ်ဒရဲၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖုလီၤႉ နာ်က့ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ထဲတဖုဒီး ပယီၤသုးအတၢ်တဖုဃီန့ၣ်တဒ်သိးစ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉ အ၀ဲဆၢထၢၣ်၀ဲဒၣ်လၢသုကဘၣ်ဟံးတၢ်အ၀ဲန့ၣ်ပတဲကဘၣ်တၢ် တဖုလၢၦၤခဲလၢာ်ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးသုးတဖုလၢပကသူၣ်ထီၣ်န့ၣ်ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်သုးတဖုဧိၤလီၤႉ တအိၣ်ခံဖုသၢဖုဘၣ်ႉ ထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်နန့ၣ်တအိၣ်သၢဖုလွံၢ်ဖုဘၣ်ႉ အခဲအံၤပထံကီၢ်တဘ့ၣ်န‹ၣ်သုးအဖု အိၣ်၂၀ ဘျဲၣ်မ့ၢ်ဘၣ်တဲအဃိန့ၣ်သုးတဖုဃီလၢပတဲန့ၣ် ကညီဧါ၊ ယိၤဒိၣ်၊ ကခၠ့ၣ်ဧါ ၊ ကရံၣ်နံၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ်ဧါ ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ပကဒုးအိၣ်အီၤအက့ၢ်ဂီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပကဘၣ်တဲသကိးတၢ်အမူ ဒါဒ်လဲၣ်တခါဒီးတၢ်ကွၢ်ဆိဒ်လဲၣ်န့ၣ်ပကဘၣ်တဲသကိးႉ
တၢ်မ့ၢ်ဘၣ်တဲလၢတၢ်ဆီတလဲဒု ပတဲသ့အိၣ်အါမံၤအါမၠိမီၤနီၤႉ မ့ၢ်ကွၢ်လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဖီခိၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ် ဒုးတၢ်ယၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်တစဲးတမှဲးဒုအိၣ်ပတဲသ့တၢ်၀ဲန့ၣ်ခီပဘၣ်ဘှါလီၤလၢလံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအိၣ်အသိး လီၤႉ ဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်အပတီၢ်အိၣ်ဒံးဒၣ်လၢ တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးပတီၢ် ဒံးလီၤႉ ပတန့ၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အဆၢဒံးဘၣ်အဃိ န့ၣ် ပတဲအီၤသ့လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးပတီၢ် အဖီလာ်အသိးန့ၣ်ပကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒၣ်လီၤႉ တကပၤန့ၣ်တၢ်ဒုးတၢ် ယၤဒုစှၤလီၤ၀ဲဒၣ်ဖးဒိၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ၤ တကပၤဒုကဘၣ်လဲၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ကွၢ်စိကလဲၤတုၤအဂီၢ် တပတီၢ်၊ ဒီးမ့ၢ်ကွၢ်လၢထံဖိကီၢ်ဖိတကပၤအဂီၢ်ဒု ပ(IDPs)သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒု ကဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်တစဲး ဖိဘၣ်လၢကအိၣ်ဒီး တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤခီဒု ကဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဆီတလဲလီၤႉ
ဒီးတကပၤခီန့ၣ်ပဆၢထၢၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တဖုဧိၤသနာ်က့ၤန့ၣ်ပမၤသကိးတၢ်န့ၣ်ပၦၤကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီႉ အဃိဒီးလၢညါန့ၣ်ပၦၤကလုာ်လၢကီၢ်ပူၤတကပၤန့ၣ်ကထံၣ်လိာ်သးဒီးၦၤန့ၣ်ကီကီခဲခဲ၊ အခဲအံၤန့ၣ်ပထံၣ်လိာ်သးပမၤသကိး တၢ်တကပၤဒီးတကပၤလၢတၢ်မုၢ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲဒီးသနၢၣ်အဂၤခဲလၢာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပတဲလၢအဂ့ၤအဘၣ်သ့လီၤမီၤႉ
မ့ၢ်ကွၢ်တကပၤဒီး တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်အဂ့ၤအိၣ်ဒီးအအၢအိၣ်လီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပကဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်၊ တၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးၦၤန့ၣ်ပကဘၣ်ဘှါလီၤအီၤလီၤႉ ဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ပအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကတီၢ်ဒံးလီၤႉ အဃိဒ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကတီၢ်ဒုတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉ အိၣ်ဒၣ်ဘၣ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဒီး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဆၢလၢအဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤမီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်။ ဘၣ်ထဲဒွီးတၢ်ကပာ်က့ၤ သုးမုၢ်ဒိၣ်ထဲတဖုဧိၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ မ့မ့ၢ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တခီ အတၢ်ပာ်သးအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ
တၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးတဲခီန့ၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးၦၤလၢ အစံးဆၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလီၤႉ ခိၣ်နၢ်လၢပလဲၤသ့ၣ်တဖၣ် မတၤတဂၤမးတတူၢ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အလဲၤတရံးအသးန့ၣ် ၦၤလၢတသ့ၣ်ညါအခိၣ်အခံတခီဒု ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်ခီန့ၣ်ကထံၣ်ကမၣ်၀ဲသ့မီၤႉ အဃိန့ၣ် ခီဒု ဒ်ယတဲတ့ၢ်အသိးလီၤႉ သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖုဃီန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတခါလၢထံကီၢ်ကိးဘ့ၣ် ဒဲမၤ၀ဲလီၤႉ သုးမုၢ်ဒိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တဲသကိး၀ဲ တၢ်တဲဖဲလဲၣ်မးလဲၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တဲသကိး၀ဲဒ်အဃိန့ၣ်ကတူၢ်လိာ်အၢၣ်လီၤန့ၣ်တဲဒ်တဂ့ၤ တၢ်၀ဲန့ၣ်မ့ၢ် ဒၣ်တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်တဲသကိးဆိလီၤႉ
နာ်က့နမ့ၢ်ကွၢ်လၢတၢ်ကစီၣ်တၢ်ကတိၤကျိၤတကျိၤဖိခီဒု ဟါႉႉႉ ၦၤကဆိမိၣ် လၢအ၀ဲအံၤဒု လဲၤလံတပျၢ်လံလီၤႉ တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ် ပတူၢ်လိာ်အၢၣ်လီၤ ခီဒု မ့ၢ်ဒၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တ ဖုဃီလၢအမ့ၢ်ကီၢ် စၢဖှိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တခါအဂီၢ်န့ၣ်ဒီးကီၢ်ပဒိၣ်သုးမုၢ်တခါန့ၣ် ပကပာ်ဖှိၣ်အဂီၢ် ပကတဲသကိးအီၤဒ်လဲၣ်အဃိန့ၣ် ပတၢ် ပာ်သးခီဒုသုးမုၢ်ဒိၣ်အမူအ ဒါန့ၣ် ကဘၣ်ဒီသဒၢတၢ်လၢအထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်အဃိ နမ့ၢ်ကွၢ်လၢကီၢ်တဘ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ (External Threat) လီၤႉ အဃိ(Internal Threat)န့ၣ်မတၤကတဲသကိးလဲၣ်န့ၣ် အ၀ဲစ့ၢ်ကီး ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလီၤႉ အခဲအံၤ နမ့ၢ်ကွၢ်လၢကီၢ်ပဒိၣ်သုးတကပၤန့ၣ် ( External threat ဧါႉInternal Threat) အ၀ဲဟံးခဲလၢာ်လီၤဟံးဃုာ်၀ဲဒီး တၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်ပတလိးကီ သုးမုၢ်ဒိၣ်ဒ်န့ၣ် ဘၣ်ပလိးကီ သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖု လၢကလုာ်ဒူၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအမိၢ်ၦၢ်ဒီးအတၢ်ကွၢ်စိန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢကဒီ သဒၢ၀ဲကီၢ်ချၢတၢ်ဆီၣ်သနံးအဖီခိၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒု တၢ်ဆၢကတီၢ်ကဘၣ်လဲၤဖးထီလၢ ကဘၣ်တဲသကိးတၢ်လီၤမီၤႉ

တၢ်သံကွၢ်။ လၢ(၃)နံၣ်ၦဲၤ (NCA) ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဘၣ်ထဲဒွီး တဘၣ်ထုးဖးအသးဘၣ်(ခဲမွထကွ်ရ)တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ တၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအီၤဒီး တၢ်တဲသကိးဘၣ်အီၤ ကီခဲ၀ဲလဲၣ်ႉ
မ့ၢ်ဘၣ်တဲတီတီန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ထံၣ်လၢ(ခွဲမထကွ်ရ)အဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်ထံၣ်တခါဃီလီၤႉ စံးတၢ်န့ၣ်လၢ(NCA)ပူၤခီ တပၣ်ဘၣ် (NCA)အပူၤခီန့ၣ်နကဘၣ်တဲသကိး၀ဲ ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီး နကဘၣ်တဲသကိး၀ဲဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဒ်လဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်လီၤႉ
တၢခံသၢအ၀ဲဟဲနုာ်လီၤလၢနကျါဒီးဟဲကးတံာ်၀ဲနကျဲဒီးအဃိ ကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်တၢ်ပာ်သးဒု တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ် လဲၤကျဲလၢကဘၣ်တဲသကိးအီၤ န့ၣ်အိၣ်လၢ(NCA)အပူၤဒီးကဘၣ်တဲသကိး၀ဲဒ်န့ၣ်အဃိ န့ၣ်ၦၤခဲလၢာ်ဘၣ်သးလၢထုးထီၣ်ကွံာ်တၢ်တခါန့ၣ်လီၤႉ
သနာ်က့ၤပယီၤတကပၤခီဒီး အ၀ဲဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီ၀ဲဒၣ် လၢဆၢထၢၣ်၀ံၤဒီး သုကဟးထီၣ်ကဟးထီၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ မ့ၢ်ဘၣ်တဲလၢၦၤကညီန့ၣ်နးဒ်အဂၤဒံးႉ ၦၤကညီန့ၣ်အိၣ်သဃဲၤ၀ဲဒၣ် လၢမ့ၢ်ကွၢ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ၊ ထံထၣ်စွ့မ့ၢ်ဂ့ၤ၊ ၀့ၢ်ပကိမ့ၢ်ဂ့ၤအိၣ် သဃဲၤ၀ဲဒၣ်ဘၣ် ဆၣ်သနာ်က့ ပထံၣ်၀ဲဒၣ်လၢ (ခွဲမထကွ်ရ) တၢ်ဂ့ၢ်လၢဟဲပၢၢ်ထီၣ် ၀ဲန့ၣ်အဲၣ်ဒိး မၤလီၤစှၤ၀ဲလၢပဖဲၣ်ဒရဲၣ်အပတီၢ်အဃိန့ၣ်ဧါန့ၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိမိၣ်အိၣ်ဒ်န့ၣ်မီၤႉ အဃိလၢပ(ခ့ၣ်အဲၣ် ယူၣ်)ပဆၢထၢၣ်လိၤလိၤ(ခွဲမထကွ်ရ)န့ၣ်(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)ပူၤတပၣ်ဘၣ်အဃိန့ၣ် ၀ံသးစူၤ က့ၤထုးထီၣ်ကဒါက့ၤ (အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်) သိး ပကဆဲးတဲသကိးႉ

တၢ်သံကွၢ်။ တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် လၢအဟဲကဲထီၣ်အသး သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကလဲၤခီပတုာ်ကွံာ်အီၤအဂီၢ် ကြၢးမၤအီၤဒ်လဲၣ်ႉ
မ့ၢ်ဘၣ်တဲန့ၣ် ပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအခဲအံၤန့ၣ်တၢတခါပတၢ်တဲသကိးန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်လၢ ပထိၣ်ဃူ၀ဲဒၣ်လၢ သနူသ့ၣ် တဖၣ်အဖီခိၣ်ႉ အဃိန့ၣ်ကီၢ်ပဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ၊ သုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဆၢထၢၣ်ဒံးဒၣ်လၢ အ၀ဲအသနူအဖီခိၣ်ဒံး လီၤႉ အသနူန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဆဲးဒိၣ်စိဒံးဒၣ်တၢ်လီၤႉ ဒီးတသ့တဘၣ် မ့ၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီး ကကွၢ်စိကမိၣ်၀ဲဒၣ်အပတီၢ်ပ၀ဲဒၣ်ခီဒီးပဆၢထၢၣ်လၢပၦၤကလုာ်ကန့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တုၤသိးထဲသိးဒီးဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဒီးကစံၣ်ညီၣ်တီနံဒၣ်၀ဲပကစၢ်ကဂီၢ်အဃိန့ၣ်ပဆၢထၢၣ်စ့ၢ်ကီးလၢပကစၢ်သနူအဖီခိၣ်လီၤမီၤႉ
အဃိန့ၣ် မ့ၢ်ဘၣ်တဲအခဲအံၤတၢ်တဲသကိး၀ဲတၢ်ထိၣ်ဃူအပတီၢ်န့ၣ်တဂၤလၢအတၢ်ဆၢထၢၣ်အသိးန့ၣ်ဆၢထၢၣ် ဒံးဒၣ်တၢ်လီၤႉ တၢ်အဆၢတအိၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်ဒု တၢ်မုၢ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲဒု လဲၤဒံးတၢ်ကဒံကဒါန့ၣ်လီၤႉ ပလိၣ် ဘၣ်၀ဲဒၣ် လၢပကဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤလၢ ပတၢ်ဆၢထၢၣ်ဖီခိၣ်ဒီးပကဃုကျဲဒီးမၤသကိးတၢ်လၢ ထံရူၢ်ကီၢ် သဲးဖီခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤကိးတီၤဒံးန့ၣ်ပကဘၣ်မၤလိသကိး၀ဲဒၣ် ကဘၣ်ဃု၀ဲဒၣ်ကျဲလၢ ခံခီခံကပၤကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်တနၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ခီ ပဆၢထၢၣ်ဒၣ်လၢ ဒ်ပခီကရဲၣ်တၢ်ပာ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ပဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဒီးပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်၀ဲဒၣ်လၢပသနူအဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီးႉ

တၢ်သံကွၢ်။ ။ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤအပူၤ (အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်) ပဒိၣ် အ ဖီလ်စံၣ်သနူတဖၣ် သုပလၢၢ်ဘၣ်အီၤဒ်လဲၣ်ႉ
ပတၢ်ထံၣ်တၢ်စိကမိၣ်ဒီးကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးပယီၤသုးတၢ်ထံၣ်တၢ်စိကမိၣ်န့ၣ် တဂၤတမံၤလီၤႉ ပဆဲးလီၤစုမုၢ် ကျၢၢ်လၢ(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)ပကသူၣ်ထီၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ပကဆၢထၢၣ်၀ဲဒၣ်လၢဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဒီးဖဲၣ်ဒရဲၣ်သနာ်က့ပတၢ်ကွၢ်စိဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဒု တဒ်သိးဘၣ်ႉ
ပတဲအဒိ=ကီၢ်ပဒိၣ်ကလီကီ၀ဲဒၣ်ကီၢ်ပဒိၣ်တဖုလၢအဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဃုထၢအဖီခိၣ် ယဲၢ်နံၣ်တဘျီ၊ ယဲၢ်နံၣ်တဘျီအဃိန့ၣ် ပထံၣ်၀ဲဒၣ်လၢအတၢ်ဆိမိၣ်ဆိမး လၢထံကီၢ်ဒီတ ဘ့ၣ်လၢအ၀ဲတၢ်ကွၢ်စိမူာ်မူာ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်ပတထံၣ်ဖျါဘၣ်ႉ အတၢ်ဆိမိၣ်ဒုကွၢ်စိဒၣ်ထဲဧိၤလၢ၂၀၂၀ဒီး ၂၀၂၀အလီၢ်ခံ တၢ်ဃုထၢကဟဲကဒါဒီး ကန့ၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဖးအဂီၢ်ႉ အဃိန့ၣ် အတၢ်ထံၣ်လၢက သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တဒ်သိးဒီး ပတၢ်ထံၣ်ဘၣ်ႉ ဒ်န့ၣ်အသိး ကီၢ်ပဒိၣ်အသုးတဖုစ့ၢ်ကီးအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ် ကွၢ်စိဒီးတၢ်ထံၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပ ကွၢ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ ကဆ့ၣ်နီၤ၀ဲဒၣ်လၢ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အဖီခိၣ် ဒီးကဘှီဘၣ်က့ၤ၀ဲတစဲးတ မှဲးဒီးကကျးတံၢ်၀ဲ ဒၣ်လၢဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ကီၢ်တဘ့ၣ်ႉ အဃိန့ၣ်အကီၢ်တဘ့ၣ်လၢအလီကီ၀ဲဒၣ်ဒီး ပကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်လိးကီ၀ဲန့ၣ်ကလီၤဆီ၀ဲဒၣ်လီၤတဒ်သိးစ့ၢ်ကီးဘၣ်လီၤနီၤႉ