Home တၢ်ကစီၣ် မဲၢ်ဆီး-ရၤမတံ နီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤ အသီတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤ ဟံၣ်ဒူၣ်လၢကဘၣ်သုးသး(၆)ဒူၣ်အံၤ တန့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒံးဘၣ်

မဲၢ်ဆီး-ရၤမတံ နီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤ အသီတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤ ဟံၣ်ဒူၣ်လၢကဘၣ်သုးသး(၆)ဒူၣ်အံၤ တန့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒံးဘၣ်

1329
0

နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်၊ စးအဲၣ်ဆူ

မဲၢ်ဆီး-ရၤမတံ နီၣ်ဂံၢ်(၂) တိၤအသီတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အသိးတၢ်ကမၤ၀ံၤ မၤတဲာ်အီၤဒီး ဒ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲအသိးတၢ်ကက့ၤဟ့ၣ်စ့အီၣ်လိး၊ တၢ်သုးလီၢ်သုး ကျဲအလုၢ်အၦ့ၤအဖီခိၣ် ဖဲလါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၁၂သီအနံၤ ဟံၣ်ဒူၣ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်(၆)ဒူၣ်ဒီး ပၢပြးခိၣ်နၢ်၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအီၤဒီး တမၤန့ၢ် ၀ဲတၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢၣ်ပီၣ်အပူၤ ရၤမတံနီၣ်ဂံၢ်(၂)တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ၊ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး အူသဲၣ်စ့ၣ်အီၣ်တဲ၀ဲလၢ “ကတီၢ်အံၤ ကၠီၣ် တဲၣ်ကီၢ်ပယီၤတိၤနီၣ်ဂံၢ်(၂)အံၤ ဘူးက၀ံၤ၀ဲဃၣ်ဃၣ်လံႉ ၂၀၁၈နံၣ်၊ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အံၤ ကဘၣ်မၤတုၤလၢအ၀ံၤဒီး ကဘၣ်က့ၤဟ့ၣ် လီၤက့ၤလၢကၠီၣ်တဲၣ်အအိၣ်၊ တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤအံၤတခီ ဘၣ်၀ဲဟံၣ်ဒူၣ်(၉၀)ဘျဲၣ်ဒီး ကတီၢ်အံၤဟံၣ်ဒူၣ်အိၣ်တ့ၢ်၀ဲ (၆)ဖျၢၣ်ဒီး တလါ အံၤ ၁၃သီအံၤ ကဘၣ်မၤ၀ံၤအီၤန့ၣ်တၢ်ထုးထီၣ်လံာ်ဒီးမဟါကၢာ်တၢ်တဲသကိးအဖီခိၣ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မ့မ့ၢ်လၢဟံၣ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တခီစံး၀ဲ လၢတၢ်ဘၢၣ်၀ဲကျဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘၢၣ်ကမၣ် ၀ဲကျဲမုၢ်ဒီး ဟဲဘၣ်၀ဲအဟံၣ်အဂ့ၢ်၊ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်တီၣ် ထီၣ်၀ဲလံာ်လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤအဂ့ၢ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတဲသကိးဘျီ၀ဲအံၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်ဒီး ကလဲၤ၀ဲဒ်တၢ်ဘျၢသဲစး အသိးလီၤအဂ့ၢ် အူသဲၣ်စ့ၣ်အီၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ဟံၣ်ဒူၣ်(၉၀)ဘျဲၣ်လၢအဘၣ်၀ဲဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤဟီၣ်က၀ီၤအံၤ
တဖၣ်အဂီၢ်ဖဲအပူၤကွံာ်၂၀၁၆နံၣ်လါယူလံကတီၢ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤစ့အီၣ်လိးတဖၣ်၀ံၤလံဘၣ်ဆၣ်ဟံၣ်ဒူၣ်(၆)ဒူၣ်အိၣ်တ့ၢ်ဒံး၀ဲအဃိဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်၊ကီၢ်ရ့ၣ်၊ကီၢ်ဆၣ်၊ပၢပြးဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်ပတီၢ်၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကိးထံၣ်လိာ်သးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

“လၢညါခါန့ၣ်ကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဖီခိၣ် ကမၤပျီကွံာ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်လၢ၀ၣ်နုာ်ကတီၢ်အဃိ ဘျီၣ်ဒိၣ်တကပၤဃ့ကညး လၢမၤအီၤဒ်တဂ့ၤအဃိ ပ၀ဲတကပၤဒ်လီၢ်က၀ီၤဖိတၢ်ဘၣ်သးအသိး ပရဲၣ်ကျဲၤအီၤဒ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပရဲၣ်ကျဲၤတဲသကိးအီၤတၢ်သးလီၤပလိာ် မ့ၢ်တအိၣ်တခီလၢတၢ်မၤပၢအသိး ပကရဲၣ်ကျဲၤရှဲပျီအီၤန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ် အူသဲၣ်စ့ၣ်အီၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၂) တိၤအံၤ လၢကီၢ်ပယီၤတကပၤ အအိၣ်၀ဲဖဲ ရၤမတံနီၢ်ဂံၢ်(၅)က၀ီၤဒ့၊ ထံကိၣ်တၢ်လီၢ်ဒီး မ့မ့ၢ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤန့ၣ် ဘၣ်၀ဲဖဲ မဲၢ်ဆီး၀့ၢ်၊ ၀ဲၣ်စက့သ၀ီတကပၤဒီး တိၤအံၤတၢ်စးထီၣ်တ့ အီၤဖဲ၂၀၁၅နံၣ်လါအီကူး၃၀သီန့ၣ်လီၤႉ

နီၣ်ဂံၢ်ခံတိၤအံၤအထီ အိၣ်၀ဲ(၇၆၀)မံထၢၣ်၊ အလဲၢ်(၁၇)မံထၢၣ်၊ တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီတခါန့ၣ် အထီအိၣ်၀ဲ ၁၂ႉ၄၀ ကံလိမံထၢၣ်ဒီးတိၤ၀ဲန့ၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်တကပၤတူၢ်လၢာ်၀ဲအကကွဲၢ် လၢစ့ယိၤ (၃၉၀၀)အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကျဲၤမုၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ဲၤကျိၤအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤတၢ်တ့ထီၣ်၀ဲတိၤက၀ံၤကတဲာ်မျးကယၤၦဲၤထီၣ်လံဒီး နံၣ်လၢကဟဲ၂၀၁၉နံၣ် လါမးရှးအပူၤ တိာ်ပာ်၀ဲလၢ တၢ်ကအိးထီၣ်အီၤအဂ့ၢ် ခံခီခံကပၤထံကီၢ်ပဒိၣ်တဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ