Home တၢ်ကစီၣ် ၂၀၁၈ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖးအဂီၢ် တၢ်ဆှၢထီၣ်၀ဲမံၤန့ၢ်လံ

၂၀၁၈ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖးအဂီၢ် တၢ်ဆှၢထီၣ်၀ဲမံၤန့ၢ်လံ

1437
0

နိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၉ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ

(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါဒီးအမၢၤနၣ်ကၠ့ၣ်ရွ့ၣ်အဂီၢ်တၢ်ပညိၣ်အီၤဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ(Phan Foundation)အံၤဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ၂၀၁၈နံၣ်အဂီၢ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖးအဂီၢ် ဆှၢထီၣ်၀ဲအမံၤန့ၢ်လံအဂ့ၢ်(Phan Foundation)ရၤလီၤ၀ဲ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဖဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှၣ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤ မ့ၢ်၀ဲၦၤလၢအတကွၢ်တၢ်လၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုး ဂီၢ်ဘၣ်ဒီးလၢကလုာ်အဂီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤ၊ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့ၢ်ဂ့ၤ၊ ၦၤကညီခွဲးယာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ၦၤလၢဟ့ၣ်လီၤအသးဒီးအဟူးဂဲၤ မၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ် ၃၅နံၣ် ဆူအဖီလာ်ကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါဖိခွါဆံးစးလိၣ်ဖါစံး၀ဲလၢ“နံၣ်ကတီၢ်အ၀ဲအံၤ ကညီသးစၢ်လၢကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢ ကီၢ်ဆၢသ့ၣ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်တဲသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ အဃိတနံၣ်အံၤ ပအဲၣ်ဒိးလၢကဆှၢထီၣ်မံၤအါအါန့ၣ်လီၤႉ စၢၤသွဲၣ်သီသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအရ့ဒိၣ်ဒီးစၢၤသွဲၣ်သီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဟူးဂဲၤအါထီၣ်လၢတၢ်ကရၢကရိဒီးကလုာ်တၢ်မၤအါထီၣ်အဂီၢ်ပဟ့ၣ်ခိၣ်ဖးအံၤလီၤႉ”။

ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အသိးသးစၢ်လၢအမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖးအံၤန့ၣ်တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢကီၢ်အမဲရ့ကၤစ့ဒီလၣ်(၂၀၀၀)ဒီးၦၤလၢအဒိးန့ၢ်ခိၣ်ဖးအံၤတၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤဖဲ၂၀၁၉နံၣ်ထီၣ်အကတီၢ်ဒီးတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤဖဲကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤ(၇၀)နံၣ်ၦဲၤထီၣ်တၢ်ရၤတၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်စရီအဂီၢ် မံၤ၊ သးနံၣ်၊ အိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီ၊ တၢ်လီၢ်၊ တၢ်ကရၢကရိအမံၤ၊
တမ့ၢ်လၢနနီၢ်ကစၢ်ဘၣ်တီၣ်ထီၣ်မံၤဘၣ်ဒီးကညီတၢ်ကရၢကရိတဖုဖုတီၣ်ထီၣ်၀ဲသ့တုၤလၢလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်၃၁သီလီၢ်ခံကတၢၢ်ဒီးဆှၢထီၣ်အီၤသ့လၢကညီ၊ ပယီၤ၊ ကီၤလၤ၀ါကျိာ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ(bwabwa.phan@phanfoundation.org)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤခီဖျိ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ လၢအစူးကွံာ်အသးဖဲ၂၀၀၈နံၣ်၊ လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ၁၄သီ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ၊ ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီးအပူၤ ၦၤလၢတၢ်တသ့ၣ်ညါအမံၤတဂၤဟဲခးသံအီၤဒီး အဖိမုၣ်၊ အဖိခွါတဖၣ်လၢအမ့ၢ် စီၤစ့စ့ဖါ၊ နါဘွါဘွါဖါ၊ နါစိၣ်ယဖါ၊စးစလိၣ်ဖါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပညိၣ်၀ဲလၢအပၢ်အဂီၢ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ