Home Hotnews တၢ်ဟဲထီထီၣ် စုဒိခီၣ်ဒိလၢအဘၣ်ဒိခီဖျိဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်တဖၣ်စှၤလီၤအဂ့ၢ်

တၢ်ဟဲထီထီၣ် စုဒိခီၣ်ဒိလၢအဘၣ်ဒိခီဖျိဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်တဖၣ်စှၤလီၤအဂ့ၢ်

1290
0

ဒံၣ်စ့ဘၢၣ်၉သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်၊ စီၤရှါ

ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတကပၤ ခီဖျိဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိၦၤစုတူာ်ခီၣ်တူာ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထီထီၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ် စုဒိခီၣ်ဒိတဖၣ် တနံၣ်ဒီးတနံၣ်စှၤလီၤ၀ဲအဂ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤစုဒိခီၣ်ဒိ၀ဲၤကျိၤလၢအအိၣ်ဆီလီၤအသး ဖဲဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ တီၣ်ကလ့အံၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စုဒိခီၣ်ဒိ ၀ဲၤကျိၤအ၀ဲန့ၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတကပၤလၢတၢ်လီၢ်(၅)တီၤဒ်အမ့ၢ်ကညီ၊ ကရ့ၣ်နံၣ်(ကယါ)၊ တလၢၤကီၢ်စဲၣ်၊ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီး တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လၢကထီန့ၢ်ၦၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢ အလိၣ်ဘၣ် စုဒိခီၣ်ဒိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

တီၣ်ကလ့တၢ်မၤစၢၤစုဒိခီၣ်ဒိ၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်အူထိထိလၣ်စံး၀ဲလၢ“လၢညါၦၤဟဲထီစုဒိခီၣ်ဒိ (၆၀)မျးကယၤန့ၣ်ဘၣ်၀ဲ ဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်လီၤႉအခဲအံၤတဘျီ လၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအဖီခိၣ်တနံၣ်ဒီးတနံၣ်ဟဲစှၤလီၤ၀ဲလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိတၢ်ဟဲထီထီၣ်၀ဲ စုဒိခီၣ်ဒိ စှၤလီၤဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအဃိၦၤဟဲထီထီၣ်၀ဲ စုဒိခီၣ်ဒိ အနီၣ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ် အဂ့ၢ် အူထိထိလၣ်တဲကဒီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤဂာ်တဲာ်ဂီၤကရူၢ်ဒီး ထံကီၢ်ဘီမုၢ် ဂာ်တဲာ်ဂီၤကမံးတံာ်(ICRC)ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ တီၣ်ကလ့ တၢ်မၤစၢၤ စုဒိခီၣ်ဒိ၀ဲၤကျိၤအံၤ လၢ၂၀၀၃နံၣ်၊ လါယနူၤအါရံၤန့ၣ်လီၤႉ၀ဲၤကျိၤအ၀ဲန့ၣ် တုၤကတီၢ်အံၤ ဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဂၤတဖၣ်အဃိ ၦၤဟဲထီထီၣ် စုဒိခီၣ်ဒိအနီၣ်ဂံၢ် ခဲလၢာ်(၇၄၁၅)ဂၤလံအဂ့ၢ်၀ဲၤကျိၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ၦၤလၢဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤသးသမူအိၣ်ဒံး၀ဲဒီး ဘၣ်ထဲဒွီး တၢ်မၤရှဲမၤပျီဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ် လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်ဒီးပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်မၤဖျါထီၣ်၀ဲအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အဂံၢ်စၢ်အဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ် တဖၣ်အပူၤဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်၀ဲဒံး၀ဲ အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤႉ