Home တၢ်သံကွၢ်သံဒိး တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲ

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲ

1209
0

====

တကီၢ်ခါတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအိၣ်ကတာ်ထီသးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်အဲလ်အ့ၣ်သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်(၂)သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤဘီကၠီၣ်ဟဲတဲ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

=======

သံကွၢ်။ ။ ဘၣ်ထွဲဒီးတကီၢ်ခါတၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအိၣ်ကတာ်ထီအသးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤနတၢ်ထံၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်။

စံးဆၢ။ ။(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)တၢ်လဲၤကျဲအိၣ်ကတာ်ထီသးအံၤန့ၣ်ဂ့ၤလီၤဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ်န့ၣ် ပတကြၢးလဲၤဒ်သိးပယီၤ ပဒိၣ်တၢ်ပာ်လီၤ အသိးဘၣ်၊အဃိန့ၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲလၢအခဲအံၤအိၣ်အဘ့ၣ်ခိၣ်ဒီးအယီးအဘျၣ်လီၤနီ၊နကဘၣ်ပြၢဒီးအဘၣ်ကျိၤဘၣ်ကျဲဒီးတဘၣ်ကျိၤဘၣ်ကျဲဘၣ်န့ၣ်နကဘၣ်တဲအါလိာ်သးလီၤမီၤ၊အဃိန့ၣ်မ့ၢ်ဘၣ်အိၣ်ပတုာ်ဘၣ်အိၣ်ပတုာ်မ့ၢ်ဘၣ်မၤဟးဂီၤန့ၣ်နဘၣ်မၤဟးဂီၤလီၤ၊အခီပညီန့ၣ်မ့ၢ်ကြၢးဘၣ်ဒီးနၦၤကလုာ်အဖီတၢၣ်န့ၣ်လဲၤမ့ၢ်တဘၣ်န့ၣ်နဘၣ်ပာ်ပတုာ်အီၤလီၤမီၤ၊အဃိန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ် လဲၤကျဲအံၤပကဘၣ်က့ၤဃိထံက့ၤအီၤဒီဘၣ်က့ၤကွၢ်မၤဘၣ်က့ၤတၢ်လဲၤကျဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲး၀ံၤမးလီၤ။
စံးဆၢ။ ။လဲၤအသးဘျ့ဘျ့ရှီရှီတမ့ၢ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ထုးယံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဆီတဆီအဃိန့ၣ်ပမ့ၢ်တဲလၢပကလဲၤအ၀ဲသ့ၣ်တဲလၢအခိၣ်အနၢ်တချုးဘၣ်၊အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တဲလၢလဲၤန့ၣ်ပဘၣ်လဲၤလီၤမီ၊အဃိပဘၣ်ကနၣ်လိာ်သးကလုၢ်ဘၣ်ပာ်ကဲလိာ်သး မ့ၢ်ပာ်ကဲလိာ်သးတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်မးပသူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကန့ၢ်လီၤမီ၊ထဲပ၀ဲတကပၤတန့ၢ်ဘၣ်အ၀ဲတကပၤနာ်က့တန့ၢ်ဘၣ်။

သံကွၢ်။ ။တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်ကတာ်ထီသးအံၤန့ၣ်ပယီၤပဒိၣ်တခီတဲအါထီၣ်၀ဲ(တစ်ခုထည်းသောတပ်မေတာ်)၊၂၀၀၈တၢ်ဘျၢ၊တဘၣ်ထုးဖးသးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤကလုာ်ဒူၣ်မ့ၢ်တူၢ်လိာ်မးအ၀ဲသ့ၣ်ကတဲသကိးတၢ်အဖီခိၣ်နအဲၣ်ဒိးပဲာ်ထံနီၤဖးဒ်လဲၣ်။။

စံဆၢ။ ။ပယီၤပဒိၣ်တၢ်ပာ်သးန့ၣ်ကမၤကတၢၢ်ကွံာ်၀ဲတၢ်ပၢၢ်ဆၢ၊ကမၤပတုာ်ကွံာ်၀ဲကလုာ်ခဲလၢာ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢဒီးကပၢ၀ဲဒၣ်လၢ၂၀၀၈တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဟဲလီၤလၢလီၢ်ခၢၣ်သးလီၤ၊ဒ်သိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအပူၤကွံာ်လီၤ၊သုးမုၢ်ဒိၣ်တခါဃီန့ၣ်တမ့ၢ်ခဲအံၤဘၣ်လၢ၂၀၁၂-၁၃ခါန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလိၤလိၤလီၤ၊ပာ်လီၤကွံာ်တၢ်စုက၀ဲၤဟဲက့ၤအိၣ်က့ၤတဖုဃိဒီးပကဘၣ်မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ်တမ့ၢ်ဖဲမဟါတဟါဘၣ်လၢအခီၣ်ထံလံၤလံၤလီၤ။

သံကွၢ်။ ။အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ပာ်သးမ့ၢ်အိၣ်ကျၢၤမုဆှုဒ်အံၤဆူညါတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤမ့ၢ်ကလဲၤအသးဒ်လဲၣ်။

စံးဆၢ။ ။မ့ၢ်ပာ်လီၤ၀ဲကျၢၤမုဆှုန့ၣ်နကဘၣ်ဟါမၢ်ဘၣ်ကတၢၢ်လီၤ၊နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးအိၣ်လၢနဖီတၢၣ်၊တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီၤန့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးန့ၣ်နကဘၣ်အိၣ်ပတုာ်နလဲၤတန့ၢ်ဘၣ်၊ကဘၣ်ဟးဂီၤလီၤကျဲအဂၤတအိၣ်ဘၣ်၊နမ့ၢ်တမၤဟးဂီၤမ့ၢ်တလဲၤဘၣ်န့ၣ်နဘၣ်မၤကတၢၢ်နဖီတၢၣ်လီၤ၊

သံကွၢ်။ ။အခဲအံၤလၢပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤသုးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်လီၤဆီအိၣ်ဖျါထီၣ်တမံၤမံၤလံဧါ။

စံးဆၢ။ ။အခဲအံၤဒုလၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤအတၢ်လီၢ်၊ဟဲအါထီၣ်ဆီတလဲအသုး၊မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်ဆဲးကျိးကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤ၀ဲထီဘိထီဘိလီၤ၊တၢ်၀ဲန့ၣ်တမ့ၢ်အိၣ်ဃိဒိဘၣ်မၤ၀ဲထီဘိလီၤအတလီဆီဘၣ်ဒ်သိးလၢအပူၤကွံာ်လီၤ၊နမ့ၢ်တကွၢ်ထံဘၣ်ခီနတသ့ၣ်ညါဘၣ်နမ့ၢ်ကွၢ်ထံခီလီဆီထီဘိလီၤ။

သံကွၢ်။ ။ ထီဘိန့ၣ်နတဲလၢပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တပၤန့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်ပာ်သးတတီတလိၤဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်နအဲၣ်ဒိးစံးအခီပညီဒ်လဲၣ်ႉ

စံးဆၢ။ ။ယဲယတဲလိၤလိၤလီၤ(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)ကျဲတၢ်ပာ်လီၤအံၤမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ကူၣ်တရံးတခါလီၤဒ်သိးကတုၤလၢအ၀ဲတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်အသိးန့ၣ်၊ယတဲထီဘိထီဘိန့ၣ်အခီၣ်ထံးတဲ၀ဲလၢပကတဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး၊ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးသနာ်က့ၤပကတဲသကိးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်တဘ့ၣ်မ့ၢ်၀ံၤမးပကလဲၤထီၣ်လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢန့ၣ်ပၠံၣ်တီၣ်လၢ၂၀၁၅ပကဆဲးလီၤသကိးဖဲန့ၣ်၊အခီၣ်ထံးန့ၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလီၤ၊ကလုာ်ဒူၣ်န့ၣ်ဃ့ထီၣ်က့ၤအီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်၊ကဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်(တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး)၊ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကဘၣ်လဲၤလၢ၂၀၁၅န့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တအိၣ်လၢာ်ဘၣ်၊လဲၤ၀ဲတညီလၢာ်ဘၣ်အဃိန့ၣ်၀ံၤမးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ကတိၤတခါလၢ(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)အံၤပကကွဲးသကိးအီၤ၀ံၤပကဆဲးလီၤအီၤအ၀ဲန့ၣ်ပယီၤအတၢ်၊ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အတၢ်ကူၣ်တရံး၊အဃိတၢ်၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိပဘၣ်ပိာ်ထွဲက့ၤအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤ။

သံကွၢ်။ ။ တကီၢ်ခါတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤအဖီခိၣ်နအဲၣ်ဒိး ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲကညီခိၣ်နၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ

စံးဆၢ။ ။ပတၢ်ပၢၢ်ဆၢအတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ၊ပတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်ဒီးတၢ်လဲၤကျဲအံၤလိၤလီၤအသးဧါမ့ၢ်တလိၤလီၤသးဘၣ်န့ၣ်ပတဘၣ်တူၢ်လိာ်ဘၣ်အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ။ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်လၢပပာ်လီၤအီၤန့ၣ်လိၤလိာ်အသးဧါမ့ၢ်တလိၤဘၣ်န့ၣ်ပဘၣ်ပတုာ်ကွံာ်အီၤလီၤ။

သံကွၢ်။ ။ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤနအဲၣ်ဒိးတဲအါထီၣ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါ။

စံးဆၢ။ ။တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်န့ၣ်ပအဲၣ်ဒိးကိးဂၤဒဲးလီၤ၊ ပအိၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤမးန့ၣ်တၢ်တမုာ်တခုၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒ်၊ အဃိအဲၣ်ဒိးတဲန့ၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအဘၣ်ကျိၤဘၣ်ကျဲန့ၣ်ပကဃုဒီးပကသူၣ်ထီၣ်သကိး၊ သုတမ့ၢ်တကပၤဒ့တဂ့ၤ၊ ပကပာ်ဖှိၣ်လိာ်သကိးပတၢ်ထံၣ်ဒီးပကသူၣ်ထီၣ်သကိး၊တမ့ၢ်လၢနပာ်လီၤဒီးပကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်၊ ပမၤသကိးတၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်၊ တမုာ်ဘၣ်န့ၣ်မးပကဃုကျဲလၢကမုာ်ဒ်လဲၣ်ဒီး ပကတဲသကိးအ၀ဲန့ၣ်မးပသူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကသ့လီၤႉ