Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံ အသ၀ီကျဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စးထီၣ်တ့လံ

ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံ အသ၀ီကျဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စးထီၣ်တ့လံ

1474
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၁သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ နါဖီၤမွံၤရှါ

ဧရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ ကၣ်ကၠံဒီၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကီၢ်ခိၣ် စီၤဘးအူကၠံအိၣ်ဖျဲၣ်လီၢ် ဘဲကယဲးသ၀ီကျဲမုၢ်အံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီး ဖဲလါယူလံ(၁၈) အနံၤန့ၣ် စးထီၣ်တ့န့ၢ်၀ဲကျဲမုၢ်လံန့ၣ်လီၤႉ

ကျဲမုၢ်၀ဲန့ၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိအတၢ်နဲၣ်လီၤ၀ဲအဃိ တၢ်စးတ့၀ဲကျဲမုၢ်လၢမံၣ်ခၠီတယၤ(မိချောင်းတစ်ရာ)သ၀ီတုၤ ဘဲကယဲးသ၀ီလၢအဘၢၣ်စၢၤအိၣ်၀ဲ(၂)မံးလာ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤရၣ်နဲၣ်လၢအဟံးန့ၢ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် စီၤမူးတူစ့ဖိအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအံၤ စံး၀ဲလၢ“ အခဲအံၤစးထီၣ်တ့မၤၦဲၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ညၣ်အိၣ် ခီၣ်ယီၢ် (ပေ) ၂၀လံႉ ဟီၣ်ခိၣ်ညၣ်မ့ၢ်၀ံၤကစးထီၣ်တ့လၢ(ကးတရၣ်)ကျဲ ၁၄ ခီၣ်ယီၢ် န့ၣ် လီၤႉ လၢကတ့(ကးတရၣ်)ကျဲအဂီၢ် ကဘၣ်ၦ့ၤလၢၢ်၊ မဲးအဂီၢ်ပဂုာ်ကျဲးစၢးန့ၣ်လီၤႉ စ့ဒုတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉ ကမၤအီၤတုၤအ၀ံၤတချုးလၢမူခိၣ်စူၤလီၤဘၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဖဲအလဲၤလၢကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံသ၀ီ ကတီၢ် ထံၣ်ဘၣ်၀ဲကျဲအံၤတဂ့ၤဒီး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဃိ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၆ သီအနံၤဖျးလီၤ၀ဲတၢ်တၢၣ်ပနီၣ် ဖဲကညီနံၣ်ထီၣ်သီအနံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤ အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ဟဲထီၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ခိၣ်လီၢ်လံၤစီၤဘးအူကၠံအံၤ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတ့ၢ်တၢ်လၢ ကညီတၢ်တုၤသိးထဲသိးအဂီၢ် တဂၤဒီး အိၣ်ဖျဲၣ်၀ဲဒၣ်လၢအ့ၣ်ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ အစီၤစုၤ၀ဲဒၣ်ဒီး၀့ၢ်ပသံၣ်အတၢၣ်(၄၀)ဖဲဘဲကယဲးသ၀ီ ဖဲ၁၉၀၅နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ