Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤမၤကၤကသံၣ်မူၤဘှီးဖိလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဖီၣ်န့ၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢကက့ၤဟ့ၣ်လီၤလၢအအိၣ်

ၦၤမၤကၤကသံၣ်မူၤဘှီးဖိလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဖီၣ်န့ၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢကက့ၤဟ့ၣ်လီၤလၢအအိၣ်

936
0

လါယနူၤအါရံၤ ၂၃ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ စီၤမၠးအူသၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ၊ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် အစုဒုၣ်တီၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်KNLA သုးရ့ၣ်(၁၆)အၦၤဒီး ကညီပၢၤကီၢ်သုးတဖၣ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ(၁၈)သီအနံၤန့ၣ် လဲၤဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ ၦၤစိာ်ဆါမၤကၤကသံၣ်မူၤဘှီးဖိအဂၤ ဖဲ ဘရီၣ်သ၀ီ၊ ယ့ကီၢ်ဆၣ်၊ လမၢၢ်ကီၢ်ဆၣ်နီၤဖးကရူၢ်၊ တလၢၤကီၢ်စဲၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်၊ ကီၢ်ဆၢဘံၣ်ဘၢဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်တခီ ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢကဟ့ၣ်လီၤက့ၤဆူအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်အသးအံၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ၁၈သီ၊ ဟါခီ(၇)နၣ်ရံၣ်တခီကတီၢ် ဖဲလမၢၢ်ကီၢ်ဆၣ်၊ ဘရီၣ်သ၀ီဟံၣ်တဖျၢၣ်အပူၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်နုာ်လီၤဃု၀ဲကတီၢ် ထံၣ်န့ၢ်၀ဲကသံၣ်မူၤဘှီးတကလုာ်လၢအမ့ၢ်(ICE and WY))ကသံၣ်ဖျၢၣ်(၆၈)ဖျၢၣ်ဒီးဟံၣ်ကစၢ်တခီဘၣ်တၢ်ဖီၣ်က့ၤကိးအီၤဆူ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်၀ဲၤဒၢးဒီး ဖဲလါယနူၤအါရံၤ(၂၂)သီအနံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်ဆၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်၀ဲၤကျိၤဆှၢထီၣ်၀ဲလံာ်ဆူ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အအိၣ်ဒီး ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒ်န့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်ဆၢဘံၣ်ဘၢဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် အလံာ်အပူၤ စံး၀ဲ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) တကပၤလၢတၢ်ပၢတၢ်ပြးတကပၤသုးတနုာ်လီၤ မၤဃုာ်သးဘၣ်အဂ့ၢ်၊ ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤတဂၤအံၤ ဒ်သိးတၢ်ကဟံးအီၤအရ့လၢ ထံကီၢ်သဲးစးအသိး ကသ့၀ဲအဂီၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တကပၤကက့ၤဟ့ၣ်လီၤက့ၤ၀ဲဆူကီၢ်ပဒိၣ်အိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤဃ့ထီၣ်၀ဲဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်ဆၣ် တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) လ့ၢ်လိၤလ့ၢ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤဒီး ၦၤလၢအဖီၣ်န့ၢ်၀ဲန့ၣ်တၢ်ကစံၣ်ညီၣ်အီၤဒ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ဘျၢအိၣ်အသိးလီၤအဂ့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤမီၣ်ရွ့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ
“ပကတြီဆၢကသံၣ်မူၤဘှီးသ့ၣ်တဖၣ်ဖဲအန့ၢ်လီၤႉ ပကလဲၤဒ်သိး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ပာ်လီၤဃာ်၀ဲတၢ်ဘျၢသဲးစးအသိးလီၤႉ ကတီၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်လိာ်သးကတီၢ်လီၤႉ လၢပဖီၣ်၀ဲၦၤမၤကမၣ်တၢ်ကတီၢ်တဂၤဒီးတဂၤတကရူၢ်ဒီးတကရူၢ် ဘၣ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးလီၤႉ”အဂ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤမီၣ်ရွ့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လီၢ်လၢၦၤဖီၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤမၤကၤအီၣ်တၢ်မူၤတၢ်ဘှီးအလီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဟီၣ်က၀ီၤလၢခံခီခံကပၤဟူးဂဲၤအလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်တကပၤဖီၣ်လိာ်စုဒီး ဟီၣ်က၀ီၤကရူၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီး လၢအပူၤကွံာ် ၂၀၁၈နံၣ်၊ လါအီးကထိဘၢၣ်အပူၤ လူၤဖီၣ်၀ဲ ကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢဖါပြး၊ ၀့ထီ၊ ကါကဒ့ၣ်၊ နါခွံ၊ ပနီကျဲခံ၊ နိၣ်စူးနဲၣ်၊ ခိခီ၊ ၀့ခနး၊ တည့ၣ်၊ လိးရှါသ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤဖီၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤမၤကၤအီၣ်ကသံၣ်မူၤဘှီးဖိ(၃၀၀)ဂၤဒီး ဟ့ၣ်တ့ၢ်ပာ်၀ဲ တၢ်ကမၣ်တဖၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ဖဲ၂၀၁၆နံၣ်၊ လါယူၤလံတုၤ ၂၀၁၈နံၣ်ကတီၢ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ(WY)ကသံၣ်ဖျၢၣ် တကလီၢ်ဘျဲၣ်ဒီး ၦၤတၢ် ကမၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ကမၣ်ဒ်ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ဘျၢသဲစးအသိး ကသံၣ်မူၤဘှီးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်လီၤဒွဲၣ်အူ ထီၣ်အီၤလၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါ(၄)ဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ