Home တၢ်ကစီၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီးကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တဖၣ် တၢ်ကပာ်ကဲအီၤအဂီၢ် (KWO) ဃ့ထီၣ်

ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီးကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တဖၣ် တၢ်ကပာ်ကဲအီၤအဂီၢ် (KWO) ဃ့ထီၣ်

1162
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်၊ စးအဲၣ်ဆူ

ကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်ကထုးကွံာ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤအဖီခိၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကပာ်ပနီၣ် ပာ်ကဲ၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီး သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤအဂ့ၢ် ကညီပိာ်မုာ်ကရၢ(KWO) ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ် ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤ ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရၢစိ (NLD) ပဒိၣ်ဒီး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤ အဖီလာ် ပၢၤကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤ ပာ်ပနီၣ်၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်အိၣ်လီၤလိာ်အသးတဖၣ်ဒီး တၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်ပာ်စၢၤသ့ၣ်တဖၣ်မး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီ ကအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် (KWO) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(KWO)အနဲၣ်ရွဲၣ် နီၢ်ကညီဖီစံး၀ဲလၢ“ကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တဖၣ်တၢ်ဃ့ထီၣ်အံၤကြၢးကဲထီၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ပဒိၣ် ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကတီၢ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တကြၢးကဲထီၣ်ဘၣ်ႉ ကထုးလီၤကွံာ်တၢ်ဂီၤ စိးပျၤအံၤမးတကးဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆိကမိၣ်၀ဲကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ၀ံၤမး ကဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ကီၢ်ပဒိၣ်အံၤ တသ့ၣ်ညါ မၤသကိးတၢ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်အမဲာ်ညါ က့ၤမၤဘူးလိာ်က့ၤအသးဒီးသုးမီၤစိရိၤအဃိ တၢ်လီၤဖးယံာ်လိာ်အသးဒီး ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဖီခိၣ် လၢတၢ်ကက့ၤသူၣ်ထီၣ်က့ၤထံကီၢ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်လၢအမ့ၢ်အတီအဂီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်တၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်သ့အဂ့ၢ် နီၢ်ကညီဖီစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဟဲပာ်လီၤသုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါတၢ်ဂီၤစိးပျၤအဖီခိၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ် ကရ့ၣ်နံၣ် ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်တဖၣ် မၤ၀ဲဒၣ် တၢ်ထီဒါ၊ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးဒီး လၢထံကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ တက့ၤဟ့ၣ် တၢ်စံးဆၢနီတမံၤဘၣ်အဃိ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၂ သီအနံၤ ကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲထီၣ်၀ဲ လီၢ်က၀ီၤဖိ လၢအကထိတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးဘၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအ၀ဲန့ၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်ပၢၤကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် သူ၀ဲတၢ်မၤသံမ့ၣ်အူထံပဲး၊ ရီဘၢၣ်ကျိချံတဖၣ်ဒီး ဂုာ်ကျဲးစးမၤပြံပြါကွံာ်၀ဲ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအံၤ လၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအဃိ သးစၢ်လၢပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးတနီၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဒီး ကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်လၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်(၅၅)ဂၤစ့ၢ်ကီး ဘၣ်တၢ်တယါစဲအွီၤ(လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်)န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပဒိၣ် တၢ်မၤ၀ဲအံၤအဖီခိၣ် (KWO)ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ (NLD)ပဒိၣ်တကပၤကဒိကနၣ် ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အကလုၢ်ဒီးကထုးထီၣ်ကွံာ်၀ဲသုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါတၢ်ဂီၤစိးပျၤတဖၣ်လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသး လၢကလုာ်ဒူၣ်တၢ်လီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ သုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါဟ့ၣ်လီၤဃာ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကအိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးဒ်ပ့ၣ်လိၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤအသိးန့ၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးသုးတကပၤကမၤထွဲအဂ့ၢ် (KWO)ပာ်ဖျါထီၣ်ဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ