Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢ အဖိးသဲစး ကစးထီၣ်က့ၤအဂီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကရၢတဖၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး

တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢ အဖိးသဲစး ကစးထီၣ်က့ၤအဂီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကရၢတဖၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး

801
0

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤထိလ့

တကီၢ်ခါ ကီၢ်ပယီၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လၢအဖိးသဲစး ကစးထီၣ်က့ၤအသးအဂီၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ် ဖဲဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇သီအနံၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် မၤ၀ဲ ၂၁ ဘျီတဘျီ တၢ်အိၣ် ဖှိၣ် (Forum) လၢ၀့ၢ်တကူၣ်၊ ပစိၣ်တီၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ (Orchid)ဟိးအကတီၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ အူသွ့ၣ်လ့အီၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲပတၢ်ထံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးပကမၤစၢၤ၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤလၢတုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤႉ ခဲအံၤ တၢ်ပတုာ် ဃာ်၀ဲတၢ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤဒ်သိးတၢ်ကစးထီၣ်တဲသကိးအီၤလီၤႉ တၢ်ပညိၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး လၢတၢ်က့ၤ စးထီၣ်က့ၤအီၤကန့ၢ်အဂီၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(၂၁) ဘျီတဘျီ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကရူၢ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်မၤအီၤ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၄သီ ၅သီအနံၤ လၢ၀့ၢ်တကူၣ်၊ ပဲၣ်ဒၣ်ဟိးထဲအံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ
တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အလံာ်ပရၢတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ လံာ်ပရၢအ၀ဲန့ၣ်တၢ်ကဆှၢထီၣ်၀ဲ ဆူ NRPC -တၢ်က့ၤမၤဘၣ်ဂီၢ်ကလုာ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဒီၤအီၤဆါစူးကၠံၣ်ဒီး တၢ်ဒီသ ဒၢသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်၊ သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ မ့အီၣ်လဲၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါလံာ်ပရၢအ၀ဲန့ၣ် ကဆှၢဃီၤ၀ဲဆူ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီး ကရ့ၣ်နံၣ် ကလုာ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီပၣ်တံၣ်၊ (FPNCC-Federal Political Negotiation Coordination Committee)သ့ၣ်တဖၣ် အအိၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“လံာ်ပရၢအ၀ဲန့ၣ် ပကဆှၢဃီၤလၢၦၤလၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ံၤပထံၣ်လိာ်သးဒီး အ၀ဲသ့ၣ်၀ံၤမး ပ ကရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤ၀ံၤ ကမျၢၢ်တဖၣ်တူၢ်ဘၣ်ဒ်အံၤႉ သဂၢၢ်ဘၣ်ဒ်အံၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဆဲးတဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပကရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤ”အဂ့ၢ် အူသွ့ၣ်လ့အီၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

လံာ်ပရၢအ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲ ဒ်အမ့ၢ်(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)လံာ်ဃံးဃာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီၤအသိး ဖဲကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်လီၢ်တၢ်ကလူၤပိာ်မၤထွဲအီၤ၊ ခံခီခံကပၤဆဲးလီၤ ဃာ်၀ဲလံာ်ဃံးဃာ်အံၤ ကပာ်ကဲလူၤပိာ်မၤထွဲအီၤ၊ ကဆဲးမၤ၀ဲကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး၊ ဘၣ်ဃးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤ ကပာ်ဖှိၣ်မၤအီၤဒီးပာ်ပနီၣ်၀ဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် လၢတၢ်လီၢ်တတီၤဘၣ်တတီၤဒီး တၢ်ဘျၢလၢ အတလၢတၢ်နဲၣ်လီၤအီၤ တဖၣ်တၢ်ကက့ၤကွၢ်ဘှီဘၣ်အီၤအဂ့ၢ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်(Forum)အံၤ တၢ်စးထီၣ်အီၤ မၤ၀ဲ လၢ၂၀၁၂နံၣ်အပူၤဒီး မ့မ့ၢ် (၂၁)ဘျီတဘျီၦဲၤထီၣ် ( Forum) ဘျီ၀ဲန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီး ကီၢ်ခီဒိၣ် (၁၄)ဘ့ၣ်အပူၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကရၢကရိ(၁၀၇) ဖု ခၢၣ်စးတဖၣ်၊ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ခဲလၢာ်(၁၈၈)ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ