Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကဖီၣ်၀ဲ သိလ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်အဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဟဲအါထီၣ်

တၢ်ကဖီၣ်၀ဲ သိလ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်အဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဟဲအါထီၣ်

1167
0

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤရှါ

တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ကဟးလူၤဖီၣ်၀ဲ သိလ့ၣ်ဒီး သိလ့ၣ် ယီၢ်(ဆဲးကဲး)တဖၣ် အဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဒီး ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်တဖၣ် ဟဲအိၣ်အါထီၣ်၀ဲဒီး သဂၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ် အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ခံနွံတနွံ တုၤကတီၢ်အံၤတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ကူလဲၢ်မၤကၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး တၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတဖၣ် သဂၢၢ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠၤအ့ဆ့းကၠံ ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်တဂၤလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤ အံၤ စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ(၅)သီအနံၤ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤဧါ၊ အနီၢ်ကီၢ်တခီဧါန့ၣ် တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်ႉ တၢ်စံး၀ဲလၢ ကတီၢ်အံၤလၢချၢၣ်၊ တကူၣ်တဲၣ်သ၀ီတကးဘၣ်၊ ကၠိၣ်ခ၀ဲၣ်၊ ဖါပြးသ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လူၤဖီၣ်၀ဲတုၤဟံၣ်ခီၣ်ထံးလီၤႉပ၀ဲနာ်က့ၤပဘၣ်သူ(စူးကါ)အီၣ်၀ဲသိလ့ၣ်တဖၣ်အံၤလီၤႉ ကတီၢ်အံၤပလဲၤတၢ်ဒီးသိလ့ၣ်လၢတကူၣ်တဲၣ်မးတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့ဆ့းကၠံကီၢ်ဆၣ်၊ ၀ီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအံၤ အစဲဘူးလိာ်အသးဒီး ၀့ၢ်မူးဒိၣ် (အိၣ်လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ်အပူၤ) အဃိ ဘၣ်ဃးလၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်၊ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၊ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢအမ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်လဲၤ၀ဲဒၣ်ဆူ မူးဒိၣ်၀့ၢ်လီၤအဃိ တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤဒ်အံၤအဖီခိၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲအါထီၣ်အဂ့ၢ် အ၀ဲတဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲဖၣ်အၣ်၊ မၠဲၣ်ကလ့သ၀ီအံၤ ကမျၢၢ်လၢ တအဲၣ်ဒိး ပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစ့ၢ်ကီး စံး၀ဲ “လၢ၀့ၢ်ဖၣ် အၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီးနၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်လၢၦၤဖီၣ်သိလ့ၣ်အဃိ ၦၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ်လဲၤက့ၤမးတဘူၣ်ဘၣ်ႉ လဲၤၦ့ၤတၢ်လၢဖၣ်အၣ်ပူၤမး တဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉ လၢ၀့ၢ်အပူၤမ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤလၢအပူၤကွံာ်ဒီး ခဲအံၤန့ၣ်သိလ့ၣ်ရှဲထီၣ်ဖးဒိၣ်ညါ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤကမျၢၢ်အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်န့ၣ် ၦ့ၤသူ၀ဲ သိလ့ၣ်အၦၤ့စှၤလၢကလီၤလၢ၀ဲလၢ စ့ပယီၤ(၁၀)ကၠးအခိၣ်အဃၢၤလၢအမ့ၢ်၀ဲသိလ့ၣ်အလံာ်အုၣ်သးတအိၣ်(Without Car)သိလ့ၣ်တဖၣ်ဒီး စူးကါ၀ဲလၢ အ၀ဲသ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၊ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၊ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီး မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထဲဒွီးတၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤပၢၤကီၢ်တဂၤစံး၀ဲလၢ“ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်တဖၣ်တလိၣ်ကိၢ်ဂီၤအါအါဘၣ်ႉ တုၤကတီၢ်အံၤလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢကလူၤဖီၣ်၀ဲ သိလ့ၣ်တခီ တအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ် လၢ၀့ၢ်ပူၤဟီၣ်က၀ီၤသ့ၣ်တဖၣ် ၦၤလၢအတလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ် န့ၣ် တၢ်ဖီၣ်အီၤ ကိးနံၤဒဲးလီၤႉ ၦၤနီသိလ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး လံာ်အုၣ်သးတဖၣ်ႉ ၦၤနီသိလ့ၣ်ယီၢ် တဖၣ်ကဘၣ်ဖျီၣ်၀ဲခိၣ်ကုတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်န့ၣ်လီၤႉ”