Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဟီၣ်က၀ီၤ မိၢ်ဒၢဒီး (၂)နံၣ်ဆူအဖီလာ် ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ကီၢ်ပဒိၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲ

တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဟီၣ်က၀ီၤ မိၢ်ဒၢဒီး (၂)နံၣ်ဆူအဖီလာ် ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ကီၢ်ပဒိၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲ

1347
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နၣ်ဖီမွံၤရှၤ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤ ကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤဃာ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသ့ၣ်တဖၣ် အအိၣ်ဆီလီၤအသးတၢ်လီၢ် ဟီၣ်က၀ီၤ၊ တၢ်လီၢ်လၢအစီၤစုၤဒီးခူခိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အပူၤ မိၢ်ဒၢ်တဖၣ်ဒီး ၂နံၣ်ဆူအဖီလာ် ဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်အဂီၢ် ထံကီၢ်ပဒိၣ် ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ စ့တၢ်မၤစၢၤဆူ ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ KDHW အအိၣ်တဆီန့ၣ်လီၤႉ

မိၢ်ဒၢဒီးဖိသၣ်ဆံးသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကလၢၦဲၤဒီး တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ် ပညိၣ်ဃာ်၀ဲဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်၊ ပယီၤကလုာ် ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် အူတ့ၤစၣ်ထိလဲၣ်ထွ့ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဆူ မိၢ်ဒၢ(၂၈၀)ဂၤ၊ (၂)နံၣ်ဆူအဖီလာ် ဖိသၣ်ဆံး (၉၁)ဂၤ ခဲ လၢာ်(၃၇၁)ဂၤအံၤ လၢစ့ပယီၤ(၁၄,၂၅၀,၀၀၀)ကၠး ဖဲလါဖြ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇သီအနံၤ လၢ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်၊ ကမီၣ်ကစ့ၣ် သ၀ီသီ(KDHW)အရူန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်စၢၤစီၤဟဲနရံၣ်ထိစံး၀ဲလၢ“ပကဆဲးကျိးဒီး ကမျၢၢ်လၢပဟ့ၣ်တ့ၢ်ဃာ်တၢ်သိၣ် လိ၀ံၤတဖၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤဘျီ အ၀ဲသ့ၣ်ကက့ၤဟ့ၣ်လီၤတဆီန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်အံၤလီၢ် က၀ီၤကမျၢၢ်လၢပဆဲးကျိးန့ၢ်တဖၣ် ပစးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်လံႉ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤအ၀ဲအံၤ ကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲ ဖိသၣ်လၢအိၣ်ဖျဲၣ်လီၤ ဖဲ ၂၀၁၈နံၣ်၊ လါအိးကထိ ဘၢၣ်(၁)သီ အလီၢ်ခံတဖၣ်ဒီးၦၤမိၢ်ဒၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ တလါန့ၣ်(၁,၅၀၀)ကၠးဒီး လၢ ၃လါတဘျီန့ၣ်လီၤႉ

မိၢ်ဒၢဒီး ဖိသၣ်ဆံးစရီလၢ တၢ်ထၢဃာ်အခဲအံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲစရီလၢကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် လၢအမၤန့ၢ် ဃာ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤအဖီခိၣ် တၢ်လီၢ်တနီၤ တၢ်နုာ်လီၤထၢ၀ဲစရီ တန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢထီဘိကမံးတံာ်၊ လၢအမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် ဒီကထၢၣ်မၣ်တၤတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤစ့တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲကီၢ်စၢဖှိၣ် ပဒိၣ်စ့တိာ်ပာ်ဒီး ဒ်တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤဒီး တၢ်ပာ်လီၤက့ၤလီၢ်ကျဲ၀ဲၤကျိၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအသိး ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲၦၤဂ့ၢ်၀ီ၀ဲၤကျိၤ၊ ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ ဒီး တၢ်ပၢတၢ်ပြး၀ဲၤကျိၤသ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး၀ံၤ ဟ့ၣ်လီၤကဒါက့ၤဆူ (KDHW) အစုပူၤတဆီန့ၣ်လီၤႉ