Home လုၢ်ဖိထါဖိ မ့ၤဖျၢၣ်ဝါဟဲက့ၤအီၣ်က့ၤႇ ကွဲမု၁်နၤဖဲ ကီၢ်သူလ့ၤ

မ့ၤဖျၢၣ်ဝါဟဲက့ၤအီၣ်က့ၤႇ ကွဲမု၁်နၤဖဲ ကီၢ်သူလ့ၤ

1911
0

-စီၤကီၢ်ဖျါစ့(လါယနူၤအါရံၤ-၂၀၁၉)

(၁)လၢထံးလၢသီပကညီႇ အီၣ်သကိးမ့ၤတဖျၢၣ်ဃီ
ပၢ်စဂီၤဒီးမိၢ်ပအိၣ်ႇ လၢခံလီၤစၢၤစှီၤဒီးပှိၢ်
ခ့မ့ၢ်သံပ၁်တ့ၢ်အဖံးႇ ၦၤကညီသံန့ၢ်အမံၤ
ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢႇ တူၢ်တန့ၢ်ကညီပၢၢ်ဆၢ.

(၂)တလၢၤမီစိၤအခ့ခါႇ ကညီဘၣ်ပၢၢ်ဆၢထီဒါ
ပယီၤမီစိၤတုၤကဒီးႇ ထွံၣ်ဖါကျံအ့ၣ်ယူၢ်မၤဂီၤ
ကွၢ်တရံးက့ၤပလီၢ်ခံႇ တၢ်စံၣ်စိၤအုၣ်သးဒ်အံၤ
တၢ်ပၢၢ်ဆၢခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိႇ ကစၢၢ်ယုၤသုလၢထါဖိ

(၃)ကွၢ်ကဒီး တၢခွံလွံၢ်ခွံႇ (၁၉၄၉) တုၤခဲအံၤအိၣ်နံၣ်နွံဆံ (၇ဝ)
စံၣ်စိၤနု၁်ပၢၢ်ဆၢထီဒါႇ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါ
ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဒုးခံဘျီခါႇ BIA မၤသံမၤဆါ
ကညီဖိဂၢ်သွံၣ်ဂၢ်စီႇ ဒ်ဂ၁်လွံၢ်တဲ၁်သံကလီ

(၄.)ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဒုးဝံၤလီၢ်ခံႇ ဘၣ်ဖဲ တၢခွံလွံၢ်ယဲၢ်နံၣ် (၁၉၄၅)
ကညီဖိခိၣ်နၢ်တၢၣ်ပီၣ်ႇ KCO ဝဲၤလီၤအိၣ်ထီၣ်
ခံခွံႇ နွံႇ တၢခွံလွံၢ်ယဲၢ်(၂၉.၇.၁၉၄၅)ႇ ဒ်ကန့ၢ်ကညီကီၢ်စဲၣ်
ဖဲ ယဲၢ်ႇ ခံႇ တၢခွံလွံၢ်နွံ (၅.၂.၁၉၄၇)ႇ KNU အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံ.

(၅) ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအါႇ ကညီဂၢၤသးဟဲအိၣ်ဖျါ (KNDO)
အီၣ်ဆါ သံဝံၤအလီၢ်ခံႇ အူနူးဟံးန့ၢ်ပၢကီၢ်လံ (၁၉.၇.၁၉၄၇)
ဘျီၣ်ဒိၣ်သဲစးလံ၁်ဃံးဃ၁်ႇ ကညီဖိတတူၢ်လိ၁်ဘၣ်
ထံကီၢ်န့ၢ်တၢ်သဘျ့ဝံၤႇ ကညီဖိဃ့ကီၢ်တဝံၤ.

(၆)တၢတၢႇ ခံႇ တၢခွံလွံၢ်ဃိး (၁၁.၂.၁၉၄၈)ႇ ဃ့ထံကီၢ်သတြီဟးကိး
ဟ့ၣ်ကညီကီၢ်တဘျီဃီႇ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတသးလီ
တၢ်ကိးသတြီအိၣ်လွံၢ်ဘီႇ ကညီဖိဧၢ..ဖုသ့ၣ်နီၣ်
ဖ.ဆ.ပ. လအခိၣ်ကိၤႇ မ့ၢ်ဝဲဒၣ်သုးမီၤစိရိၤ.

(၇)ဒံၣ်စဲဘၢၣ် တၢခွံလွံၢ်ဃိး(၁၉၄၈)ႇ ကညီဖိသံဆူၣ်သံစိး
ဖ.ဆ.ပ. လဟူးဂဲၤလံႇ ကညီဖိအါမးဘၣ်သံ
အ့စ့ၣ်တၢ်ဒုးစးထီၣ်လံႇ မ့ၢ်ဝဲဖဲတၢခွံလွံၢ်ခွံ (၁၉၄၉)
တၢ်ပၢၢ်ဆၢ ဒုးတၢ်ခီၣ်ထံးႇ မ့ၢ်သမဲ တၢတၢတၢ သီယံာ်(တၢ်ဒုးလိ၁်သးယံ၁်ဝဲ ၁၁၁ သီ).

(၈)ယနူၤအါရံၤ သၢဆံတၢ (၃၁)ႇ ကညီစးထီၣ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢ
ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဆူကညီႇ သကုၤဆူကညီအိၣ်လီၢ်
ကျိချံႇ ပှ၁်သၣ်ယူၤဝ့ၤဝီၤႇ တၢ်သံတၢ်ၦၢ်အိၣ်ကိးတီၤ
ကညီဖိထီဒါပၢၢ်ဆၢႇ တုၤပစိၤအံၤတကတၢၢ်.

(၉)ဒုၣ်ဒါတၢ်မၤအၢမၤနးႇ တုၤခဲအံၤအိၣ်ဒံးအါမး
ကညီဖိအိၣ်ဒၣ်အတၢ်ႇ မီၤစိရိၤမံတန့ၢ်ဘၣ်
ကညီဖိဖံးအီၣ်မၤအီႇ ဝါဃံအီၣ်ယူၢ်ဃု၁်ဒ့လီ (ဒူသဝီ)
လၢခွံဖျၢၣ်ကညီအိၣ်လီၢ်ႇ ထွံၣ်ယီၢ်ဘၢက့ၤထိးခီၣ်လီၢ်.

(၁ဝ)ကီၤမ့ၤန့ၢ်အီၣ်ဘၣ်မ့ၤမံႇ ကီၤထံန့ၢ်အီဘၣ်ထံဆှံ
တၢ်ဝံၣ်အိၣ်လၢတၢ်အကီႇ သူၣ်ထီၣ်သကိးကီၢ်ကညီ
တၢ်ဃူတၢ်ဖိးတၢ်တုၤသိးႇ ကညီဖိထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး
မ့ၤဖျၢၣ်ဝါဟဲက့ၤအီၣ်က့ၤႇ ကွဲမု၁်နၤဖဲ ကီၢ်သူလ့ၤ.

လၢ – တၢ်အဲၣ်ကကွဲၢ်ကဘီ
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
၃၁.၁.၂ဝ၁၉
ထါလံ၁်ဒိးသန့ၤ- ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤစၢဖှိၣ်အလံ၁်