Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်ကဟံးမူဒါဘှီန့ၢ်၀ဲကၠါကလ့=ကီးတရံးကျဲမုၢ်

ကီၢ်ပဒိၣ်ကဟံးမူဒါဘှီန့ၢ်၀ဲကၠါကလ့=ကီးတရံးကျဲမုၢ်

1101
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ၂၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

လၢတၢ်စူၤလါကတီၢ်ဒ်သိးကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤက့ၤကညီထီၣ်အဂီၢ်ႇစးထီၣ်တလါအံၤကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကဟံးမူဒါဘှီဂ့ၤထီၣ်၀ဲကၠါကလ့-ကီးတရံးကျဲမုၢ်အံၤအဂ့ၢ်ကျဲမုၢ်ကျဲဘိႇ ဟီၣ်လာ်တၢ်ထုးတၢ်တီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ကိတိာ်စီၤပၠံၣ်သၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကျဲမုၢ်၀ဲန့ၣ်တၢ်ကတ့အီၤလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်အစ့ပာ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်ကလုာ်ကလုာ်အဖီခိၣ်လၢတၢ်က့ၤဘှီထီၣ်၀ဲစၣ်သပၠ့ၣ်ႇကီးတရံးကျဲမုၢ်တၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤကညီထီၣ်အဂီၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ဟံးမူဒါဘှီဂ့ၤထီၣ်ကၠါ ကလ့-ကီးတရံးကျဲန့ၣ်လီၤႉ

 “လၢတၢ်စူခါကတီၢ်ဒ်သိးကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကညီအဂီၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တ့ထီၣ်၀ဲပတြီာ်ဒ် လီၤႉ လၢအ၀ံၤအတဲာ်တခီ(CRBC)ခီပနံၣ်ကဟဲမၤအီၤလီၤႉ ကတီၢ်အံၤတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်၀ဲအပတီၢ်ဒီး တမ့ၢ်လၢဒ်ကီၢ်ပ ဒိၣ်တၢ်ဘျၢ အသိးဘၣ်ႉ တချုးအ၀ဲသ့ၣ် ဟဲတ့ကျဲဘၣ်ကတီၢ် ဒ်သိးကမျၢၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကညီအဂီၢ် လၢပအိၣ်စ့ပာ်ကီၤတအိၣ်ဘၣ်ႉ ပမၢခီပနံၣ်လၢညါဘှီ၀ဲကျဲအံၤလီၤ”အဂ့ၢ် ကိတိာ်စီၤပၠံၣ်သၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ 

ကျဲမုၢ်လၢတၢ်ကတ့ဂ့ၤထီၣ်ခဲအံၤန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအဖီခိၣ် (Steel Stone)ဒီး လ့ငွ့ၣ်ယီၣ်ခီပနံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဟံးမူဒါဘှီအီၤဒီး မ့မ့ၢ်လၢအ့ၣ်ဒူၣ်တုၤ သၣ်မညးကျဲဘၢၣ်စၢၤအံၤစ့ၢ်ကီး (CRBC)ခီပနံၣ်ကဘှီဂ့ၤထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်ကိတိာ်ခိၣ်တဲၦဲၤအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ ကျဲမုၢ်လၢ အဟးဂီၤနာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကမၤန့ၢ်ဆိ၀ဲ တၢ်မၤဃူဟီၣ်ခိၣ်ႇမၤၦဲၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီးဒါလီၤလၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢအပူၤကွံာ်၂၀၁၆နံၣ်အပူၤ ကျဲမုၢ်၀ဲန့ၣ် (CRBC)ခီပနံၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးကတ့ထီၣ်၀ဲကျဲအသီခဲလၢာ်ဒီး မၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲကျဲမုၢ်လၢအအိၣ်ပာ်စၢၤအဃိ ကျဲမုၢ်ဟးဂီၤနာ်ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ ကီခဲဒိၣ်ထီၣ်၀ဲတုၤအခဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ