Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကအိးထီၣ်၀ဲပိာ်မုၣ်တၢ်ဆးစဲးတၢ်မၤလိ အဆိကတၢၢ်တဘျီဖဲ၀့ၢ်မအူၣ်ပ့ၣ်

တၢ်ကအိးထီၣ်၀ဲပိာ်မုၣ်တၢ်ဆးစဲးတၢ်မၤလိ အဆိကတၢၢ်တဘျီဖဲ၀့ၢ်မအူၣ်ပ့ၣ်

1339
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၇ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ နၣ်ဖီမွံၤရှၣ်

ဒ်သိးကလုာ်ဒူၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် တၢ်ပညိၣ်အီၤဒီး မအူၣ်ပ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ကမံးတံာ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးကအိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆးစဲးတၢ်မၤလိလၢအယံာ်၀ဲ(၃)လါလၢတဘၣ်ဟ့ၣ်အလုၢ်အၦ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤလိအံၤ တၢ်ကအိးထီၣ်အီၤ ဖဲဧရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ မအူၣ်ပ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ မဲၣ်ပ့ၣ် ပရံၣ်ယတံၣ် သီခါဖၠၣ်တၢ်သိၣ်လိလီၢ်အပူၤ ဖဲလါမးရှး (၆)သီအနံၤ တုၤလါယူၤ(၆)သီအနံၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသိၣ်လိအီၤလၢလံာ်ဒီးစုသ့ခီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မအူၣ်ပ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမါအီၣ်မ့နဲၣ်စံး၀ဲ“ကညီဖိ အနီၣ်ဂံၢ် အအါကတၢၢ်လီၤႉ ပယီၤသနာ်က့ပၣ် ဃုာ်လီၤႉ ၦၤဖိသၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်သ့မ့ၢ်ဘၣ်ထီၣ်သၦၢ်ကတၢၢ်ဒီး တၢ်မၤမ့ၢ်လဲၤအသးဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါန့ၣ် ကကဲထီၣ်တၢ်သးမုာ်လီၤႇပပညိၣ်ဒ်သိးပၦၤကညီကလုာ်ကမၤန့ၢ်တၢ်မၤအကျိၤအကွာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သိၣ်လိ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ် ၦၤကဟဲထီၣ် တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်အမံၤ စရီတၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤ အစဲၤခံကတၢၢ်ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၂၆)သီဒီးဒ်ၦၤဟဲဆှၢထီၣ်မံၤသ့ၣ်တဖၣ်အသိး တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤလၢၦၤကထီၣ်တၢ်မၤလိပိာ်မုၣ်(၆၂)ဂၤအဂ့ၢ် တၢ်သိၣ်လိၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဆးစဲးတၢ်သိၣ်လိအဂီၢ် သရၣ်မုၣ်(၅)ဂၤ ကဟ့ၣ်လီၤတၢ်သိၣ်လိဒီး တၢ်သိၣ်လိ တၢ်ဆၢတီၢ်ဂီၤတခီန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲ ခီ(၈) နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ(၄)နၣ်ရံၣ်တခီႇတနွံအတီၢ်ပူၤ(၆)သီႇတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတၢ်သိၣ်လိစးထီၣ်လၢအခီၣ်တဃာ်တဆီဘၣ်တဆီတုၤအသ့ထီၣ်တစုန့ၣ်လီၤႉ