Home တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးၦၤသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖီၣ်လိာ်စုကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ကညီသးစၢ်ဘျးစဲ

ဒ်သိးၦၤသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖီၣ်လိာ်စုကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ကညီသးစၢ်ဘျးစဲ

1530
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၄ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ဖဲတလၢၤကီၢ်စဲၣ်၊ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢ ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ် မၤတဖၣ် ဖီၣ်လိာ်သးစုအဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ကညီသးစၢ်ဘျးစဲတခါန့ၣ်လီၤႉ

ကညီသးစၢ်ဘျးစဲ၀ဲန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ၀့ၢ်ဘံလ့၊ ဘိၣ်တ့ၣ်စၣ်က၀ီၤဒ့၊ စကဲပရံၣ်ယဲးတံၣ်သီခါဖၠၣ်အပူၤ ဖဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၇သီ၊ တၢ်မၤ၀ဲဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး တၢတ၀ီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ဘျးစဲကဂ့ၤထီၣ် ၦၤနဲၣ်တၢ်နီၢ်န့သစ့ၣ်မၠ့ၣ်စံး၀ဲလၢ “ဘံလ့ကီၢ် ဆၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဒဲကဒဲကရ့လိာ်သ့ၣ်ညါလိာ်အသး၊ ပၢၤဃာ်က့ၤကညီ တၢ်ဆဲးတၢ်လၤကန့ၢ်အဂီၢ် တကးဘၣ်လၢတၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် တကပၤကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်အဂီၢ် တၢ်ပညိၣ်အီၤဒီး တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဘံလ့ကညီသးစၢ်ဘျးစဲ၀ဲန့ၣ် တၢ်ဆဲးကျိးမူဒါခိၣ်ဒီး တၢ်မၤဆူညါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်ဒံးလၢ တၢ်ကဆဲးဆီလီၤပာ်လီၤအီၤဒံးအဂ့ၢ် နီၢ်န့သစ့ၣ်မၠ့းတဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ကညီသးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ခၢၣ်စးတဖၣ်၊ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤ၀ဲၤဒ့ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်၊ တလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)၊ ကညီသးစၢ်ဘျးစဲကရူၢ်(KYN)ခၢၣ်စးတဖၣ် ဒီ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ကညီသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် (၂၀၀)ဂၤဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်ဘျီ၀ဲန့ၣ်အပူၤ သးစၢ်လၢဟဲထီၣ်တဖၣ် ဒ်သိးဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢသးစၢ်ဂ့ၢ်၀ီကန့ၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤ၊ ကဒဲကဒဲကဆဲးကျိးဆဲးကျၢလိာ်အသးဒီးမၤသကိးတၢ်တဖၣ်တၢ်တဲသကိးအီၤအမဲာ်ညါ၊ လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲၤအံၤအပူၤ လၢသးစၢ်တကပၤကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်တဲသကိးအီၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ကညီသးစၢ်ကရၢလၢအမ့ၢ်(KYO) ဒီး(KYN)တဖၣ် ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ဘၣ်ထွဲ အ၀ဲသ့ၣ် တၢ်မၤခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်၊ တကီၢ်ခါ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအပူၤ တၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်တၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ

ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်တီၣ်ကလ့သ၀ီဖိ သးစၢ် စီၤမိကၠီၣ်စွၣ်ထိစံး၀ဲလၢ “ကတီၢ်အံၤဒ်သိးပၦၤကလုာ် တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤ ထီၣ်အဂီၢ် ဒ်ယမ့ၢ်သးစၢ်တဂၤအသိး ယဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် ပၦၤကလုာ်တဖၣ်တၢ် လၢဘၣ်ဘှီ မ့ၢ်အိၣ်ပဘၣ်ဘှီအီၤလီၤႉ ကညီသးစၢ်ခဲလၢာ်ကြၢးပာ်ဃုာ်န့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလၢၤကီၢ်စဲၣ် သထိၣ်ဒီး ကၠဲးမရီကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)၊ ကညီသးစၢ်ဘျးစဲကရူၢ်(KYN) လၢအမ့ၢ် ကညီသးစၢ်ကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဆီသးပာ်စၢၤလံဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်တခီတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ