Home တၢ်ကစီၣ် မဲၢ်ကနဲသ၀ီအပူၤ ဟံၣ်ဃီလၢၦၤတအိၣ်ဆိးဘၣ်တဖၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤဟးဂီၤ

မဲၢ်ကနဲသ၀ီအပူၤ ဟံၣ်ဃီလၢၦၤတအိၣ်ဆိးဘၣ်တဖၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤဟးဂီၤ

1304
0

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၃သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်၊ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်(၃)ဖု ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တၢ်တဲသကိးအဖီခိၣ် ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်၊ ရၤမတံကီၢ်ဆၣ်၊ မဲၢ်ကနဲသ၀ီအပူၤ ဟံၣ်လီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီကဲထီၣ်အသးအံၤ လၢတၢ်ကဘှါရှဲအီၤအဂီၢ် ဟံၣ်ဃီလၢၦၤတအိၣ်ဆိးဘၣ်တဖၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤဟးဂီၤကွဲာ်အီၤလံအဂ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢအပူၤကွံာ်ရွ့ၣ်မၠးစၣ်ဒံၣ်(a&GSjrpef’D) ဟံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဃိ (ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်) သုးခိၣ် ညံၣ်ညံၣ်ဟံးန့ၢ်၀ဲ လီၢ်က ၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် အစံာ်လီၢ်ဒီး ဆါလီၤ၀ဲဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ် လၢတၢ်ကဘှါရှဲ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်ဃ့ထီၣ်အိၣ်အ ဖီခိၣ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ၊ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် (ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်)၊ (KNNU/KNLA-PC)ကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကးဒီး (BGF) သုးခိးကီၢ်ဆၢနုာ်လီၤ မၤရှဲ၀ဲအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤယဲၣ်နဲၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ။

“တၢ်ကဲထီၣ်သးဒီတခါအံၤအဖီခိၣ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်လဲၤ၀ဲလၢအဖိးသဲစးဒီး ကမၤ၀ဲလၢတၢ်တီတၢ်လိၤ လီၤႉ ၦၤလၢအဘၣ်ဒိတဖၣ် ဒ်သိးတဘၣ်ဒိဘၣ်အဂီၢ် ကမၤန့ၢ်၀ဲ လၢအဖိးသဲစးခဲလၢာ်အဂ့ၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ အဂ့ၢ် ”သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤယၣ်နဲၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်=ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်တၢ်တဲသကိးအဖီခိၣ် ကတီၢ်အံၤ ၦၤလၢအလဲၤအိၣ်လဲၤဆိး ဖဲတၢ်လီၢ်၀ဲန့ၣ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကလုာ်ကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ဒ်အဖိးသဲစးဒီး ၦၤလၢလဲၤအိၣ်အနီၢ်ကီၢ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် တၢ်ကဟ့ၣ်အခွဲးလၢအိၣ်ဆိး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဟံၣ်လီၢ်လၢၦၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီးကရၢၢ်လၢၦၤနီၢ်ကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်တၢတပတီၢ်တၢ်ကမၤရှဲပျီအီၤအဂ့ၢ်သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိစီၤယဲၣ်နဲၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ
လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ၦၤလဲၤအိၣ်လဲၤဆိးလၢ တၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ်အပူၤတဖၣ် ဒ်သိး ကကဲထီၣ်ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါအဂီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် ကတဲသကိးဒီးတၢ်အစၢလၢဟဲထီၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကမၤဖျါထီၣ်က့ၤ အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီ ကဲထီၣ်အသးတၢ်လီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ ဒ် ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ် တၢ်ဘျၢသဲစး နီၣ်ဂံၢ်(၇)အသိး တၢ်နီၤဖးဃာ်၀ဲ ဟီၣ်ခိၣ်ကလုာ်(၄)ကလုာ်ဒ်အမ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ႇ တၢ်မၤဟးဂီၤသ့ၣ်ၦၢ်ႇ က၀ီၤဒိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်လၢတၢ်တမၤဟးဂီၤဘၣ်ဒံးသ့ၣ်ၦၢ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မဲၢ်ကနဲသ၀ီဖိစီၤနပိၣ်လံၣ်ယၣ်စံး၀ဲလၢ“တနံၤအံၤတၢ်ဟဲမၤပျီကွံာ်၀ဲဟံၣ်လၢၦၤတအိၣ်ဘၣ်အဖျၢၣ်(၁၀)ႉ ဟံၣ်တနီၤထံၣ်ဘၣ်လၢအကစၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ တနီၤခီဟဲထီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢအနီၢ်ကစၢ်ကဟဲမၤပျီအီၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဟဲတီၣ်ဖျါထီၣ်အဖီခိၣ်တၢ်တဲသကိးအီၤ၀ံၤတၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢအပူၤကွံာ်၂၀၁၅ နံၣ်န့ၣ် သုးခိၣ်ညံၣ်ညံၣ် လၢဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်တဂၤအံၤ ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် အဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်၀ံၤက့ၤဆါလီၤအီၣ်၀ဲ တဆီအဖီခိၣ် ဒ်သိးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ကဘှါရှဲန့ၢ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ် ဖဲ၂၀၁၈ နံၣ်ႇ လါယူၤ ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢကျဲမုၢ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲ ၂၀၁၃နံၣ်အပူၤ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီလၢကီၢ်ပဒိၣ် ဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်ဒီး တၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်၀ဲ မဲၢ်ကနဲ သ၀ီ လီၢ်လံ ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်(၃၁၇ႉ၇၁)အ့ကၢၣ်လီၤႉ ဒီးက့ၤဆါလီၤ၀ဲဒၣ်ဟံၣ်လီၢ်တက၀ီၤန့ၣ် တကလီၢ်ကၠးတုၤယဲၢ်ကလီၢ်ကၠး ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် အစရီအသိးကမျၢၢ်(၁၇)ဂၤ တၢ်ဟံးန့ၢ်အဟီၣ်ခိၣ်အဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဲ၀ဲန့ၣ် လီၤႉ