Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်စူၤကတီၢ်ဂီၢ် ခီတီၢ်(မၠဲးကၠံငူၣ်)လီၢ်အိၣ်ကမှံ တဒိးန့ၢ်ဒံး၀ဲဟံၣ်ခိၣ်လၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်

တၢ်စူၤကတီၢ်ဂီၢ် ခီတီၢ်(မၠဲးကၠံငူၣ်)လီၢ်အိၣ်ကမှံ တဒိးန့ၢ်ဒံး၀ဲဟံၣ်ခိၣ်လၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်

979
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၈ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီတီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဒဲက၀ီၤအပူၤ ဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤထီၣ်လံဒီး လၢတၢ်ကက့ၤဘှီဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်လိၣ်၀ဲ ဟံၣ်ခိၣ်ဒုး ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်စူၤခါကတီၢ်အဂီၢ်အဃိ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ခီတီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိ တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ကတီၢ်အံၤ ခီတီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတနီၤ က့ၤဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤအဟံၣ်လၢ နီၢ်ကစၢ်ဂံၢ်ဘါအိၣ်၀ဲသနာ်က့ ဟံၣ်ခိၣ်အါဖျၢၣ်ကတီၢ်အံၤသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ် ခဲအဖၢမုၢ်လီၤအဂ့ၢ် လီၢ်အိၣ်ကမှံ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

အ့လ့မၠဲးရှ့ၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံ ဒဲက၀ီၤနဲၣ်ရွဲၣ်စီၤအီၣ်၀့ထိစံး၀ဲ“တၢ်စူၤခါကတီၢ်ဘူးထီၣ်လံ တၢ်လီၢ်ဖဲအံၤ အါတက့ၢ်ဟံၣ်ခိၣ်ဒုးလၣ်ဒီး၀ၣ်တအိၣ်ဘၣ်အါ၀ဲႇ မုၣ်ကမဲလၢတအိၣ်ဒီး ဖိမုၣ်ဖိခွါလၢဒိၣ်တုၤခိၣ်ၦဲၤတဖၣ်နးကတၢၢ်လီၤႉ ၦၤဒ်န့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဖဲအံၤအိၣ်၀ဲတုၤလၢတ၀ာ်ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤချ့ချ့တခီ က့ၤတ့ဂ့ၤထီၣ်၀ဲလၢအဆိအချ့သ့လီၤႉ လၢကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဟဲကတီၢ် ပတီၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤလီၤႉ လၢလံာ်လဲၢ်တကပၤတီၣ်ဖျါထီၣ်တအိၣ်ဘၣ်”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်ဖဲ ၂၀၁၈ နံၣ်လၢာ်ဒီး၂၀၁၉နံၣ်ထီၣ်သီကတီၢ် ၦၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ဟဲစှၤလီၤအဖီခိၣ် ခီတီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တကပၤ မၤစၢၤ၀ဲ(၃)လါတဘျီလၢတၢ်အီၣ်မိၢ်ၦၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ၤ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤလၢၦၤကမၤစၢၤလၢ ဟံၣ်ခိၣ်လၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်တဲ၀ဲလီၤ.

ဟံၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်က့ၤဘှီဂ့ၤထီၣ်တဖၣ်အံၤ အလဲၢ်အထီအိၣ်၀ဲ အပျၢ်(၁၀)က၀ီၤ ၁၅ပ့ၣ်ႇ ဒီးဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်အစှၤကတၢၢ် လၣ်ကလၢာ်၀ဲ ၃၀၀ဒီး ၀ၣ်အဖျၢၣ် ၁၀၀ကလၢာ်၀ဲႇဟံၣ်တဖျၢၣ်အဂီၢ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤန့ၣ် တၢ်တယးကွၢ်အီၤ ကလီၤလၢ၀ဲလၢစ့ပယီၤ(၅၀ႇ၀၀၀)အဂ့ၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ၦၤပၢဆှၢတၢ်ခိၣ်,၂ စီၤန့ၣ်လ့ထဲးတဲ၀ဲ“ဘၣ်ဃးလၢဟံၣ်ခိၣ်လၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တခီ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟဲတီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်ကတိၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢလံာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်နီတမံၤဒံးဘၣ်ႉ တအိၣ်ဒံးဘၣ်အဖီခိၣ် တၢ်မ့ၢ်ဟဲတီၣ်ဖျါထီၣ်တခီ ပ၀ဲတကပၤ ပကတီၣ်ဖျါထီၣ်ဒီး ပကမၤစၢၤန့ၢ်အ၀ဲ သ့ၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ ဟံၣ်ခိၣ်လၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တခီပကဆဲးကျိးကဒါက့ၤဒီးလီၢ်အိၣ်ကမှံ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲလီၤ.

ခီတီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဒဲက၀ီၤခံဘ့ၣ်အပူၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲခဲလၢာ် (၅ႇ၂၇၄)ဂၤႇလၢအ့လ့မၠးရှ့ၣ်အပူၤ (၃ႇ၈၉၂)ဂၤ ဒီးလၢမၠးပဲ၀ိၣ်မိၣ်အပူၤ (၁ႇ၄၇၂)ဂၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ၂၀၁၉နံၣ်ႇ လါယနူၤအါရံၤ၁သီ စရီတၢ်ပာ်ဖျါအသိးန့ၣ်လီၤ.