Home တၢ်သံကွၢ်သံဒိး တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး ကီၢ်ခဲနဒၢ် ကညီ၀ၢ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စလိၣ်ဖါ

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး ကီၢ်ခဲနဒၢ် ကညီ၀ၢ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စလိၣ်ဖါ

1330
0

၂၀၂၀ ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဃုထၢလၢကဟဲႇတကီၢ်ခါ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးဒီး ဘၣ်ထွဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ခဲနဒၢ် ကညီတ၀ၢ (ခ့ၣ်စံၣ်စံၣ်)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စလိၣ်ဖါအတၢ်ထံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်,… ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအပူၤ ထံကီၢ်ပဒိၣ်လၢကဟဲထီၣ်လၢအသီတဖုအံၤ (ခ့ၣ်စံၣ်စံၣ်)တၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်သးအိၣ်ဒ်လဲၣ်.

စံးဆၢ,… ပဒိၣ်တဖုဂ့ၤႇ တဖုဂ့ၤ လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်ခိၣ်ပာ်သး လၢအနၢ်ပၢၢ်ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီ အနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်ႇ အခီပညီန့ၣ်အမၤသကိး တၢ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်က ဘၣ်ထံၣ်၀ဲ ဒၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ် လၢတၢ်ထဲသိးတုၤသိးမ့ၢ်ဂ့ၤႇ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်တဆှၢန့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ခဲလၢာ်မီၤ ဒီးၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ် တၢ်အ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်ပာ်ဃုာ်ခဲလၢာ်ခဲစ့မး ကမ့ၢ်ခိၣ်နၢ် လၢအကဲဘျုးလၢၦၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ပမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ် ကီၢ်ပယီၤ ပမ့ၢ်ဘၣ်ထိၣ်သတြီၤဒီး ကီၢ်ခဲနဒၢ်န့ၣ် ထိၣ်သတြီၤတဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉ ပကဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဒီဒူၣ်ႇ အဃိန့ၣ် ပဒိၣ်န့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်လၢအမ့ၢ်အတီဒီးအအဲၣ်ကလုာ်ဒူၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်မနုၤလဲၣ် ကီၢ်ပယီၤန့ၣ် အအိၣ်အါလၢကလုာ်ဒူၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအနၢ်ပၢၢ် ကီၢ်ပယီၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးကီၢ်ပယီၤတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤမူာ်မူာ်နီၢ်နီၢ် ဒီးတၢၣ်ပီၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီသ့ၣ်တဖၣ် ခဲလၢာ်ခဲဆ့န့ၣ်လီၤ.

သံကွၢ်,… ခ့ၣ်စံၣ်စံၣ် ထံၣ်၀ဲ တကီၢ်ခါ ကီၢ်ပယီၤထံရူၢ် ကီၢ်သဲးအဖီခိၣ် ဒ်လဲၣ်.

စံးဆၢ,… ၂၀၀၈တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် ပထံၣ်လၢမ့ၢ်တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်တဘ့ၣ် လၢအဲၣ်ဒိးမၤယံာ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် သုးတၢ်ပၢႇ သုးတၢ်ပၢကယံာ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဒီသဒၢ၀ဲဒၣ်လၢ၂၀၀၈တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်ႉ အဃိန့ၣ်ပထံၣ် လၢ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် အဃိန့ၣ် ပမၤတၢ်တခါဂ့ၤတခါဂ့ၤတညီဘၣ်ႉ အဒိ တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ပတုာ်ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့န့ၣ် လဲၤလၢ၂၀၀၈တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အဖီလာ်လီၤႉ ပတဲအီၤသ့မီၤ တဲသကိးတၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်နီၢ်နီၢ်ႇ ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် လၢအမ့ၢ်အတီလၢအဘၣ်ႇ လၢအပာ်ဃုာ်ဒီးၦၤကိးဂၤဒဲး လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ထဲသိးတုၤသိး လၢအပာ်ဃုာ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ် တဖၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤသးသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်ႉ အဃိန့ၣ် ၂၀၀၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်ဒု ကဲ၀ဲဒၣ် တၢ်နိးတၢ်ဘျးအဒိၣ်ကတၢၢ်တခါလီၤႉ မ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် တၢ်မ့ၢ်တ့ထီၣ်တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်လၢအသီန့ၣ် ကဘၣ်ပာ် ဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်ခဲလၢာ် ဒီးတၢ်ကဘၣ်ဆိကမိၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ထဲသိးတုၤသိးႇ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤသးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ပာ်ဃုာ်ခဲလၢာ်မး ဒီးပထံၣ်လၢထံကီၢ်ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီန့ၣ်လီၤ.

သံကွၢ်,… တကီၢ်ခါ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဆိကတီၢ်ဃာ်၀ဲ တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လၢအဖိးသဲစးအံၤအဖီခိၣ် နတၢ်ထံၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်.

စံးဆၢ,… ပကရၢမိၢ်ၦၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤန့ၣ် ပသးခုဖးဒိၣ်ညါ လၢအ၀ဲသ့ၣ် ပတုာ်၀ဲဒၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ် သးဒီးဒုၣ်ဒါႇ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သး လၢအဖိးသဲစးန့ၣ် ပတုာ်ဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ဲတၢ်သးခုတခါ ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ်န့ၣ် ကျဲတဘိန့ၣ် ပထံၣ်လၢပလဲၤတန့ၢ်ဘၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ် ပ၀ဲစ့ၢ်ကီး ခီဖျိလၢပခိၣ်ပနၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ် ပတုာ်၀ဲအဃိသးန့ၣ် ပတဲတၢ်သ့ၣ် လၢပအိၣ်တကပၤန့ၣ် ပတဲခဲနဒၢ်ပဒိၣ်ပၦၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကွၢ်တၢ်အိၣ်သးတလဲၤနီတပူၤဒံးဘၣ်ႉ ပခိၣ်ပနၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မးန့ၣ် ပတုာ်ဃာ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒံးႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပတဲသ့အဃိန့ၣ် တၢ်အိၣ်သးခါဆူညါဒု ပထံၣ်လၢကဂ့ၤထီၣ်လီၤမီၤႉ အရ့ဒိၣ်ပ၀ဲဒၣ်တဂၤ လၢပလီၢ်ပသနၢၣ် ပကနုာ်လီၤမၤသကိးတၢ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ.

သံကွၢ်,… နအဲၣ် ဒိးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် ကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်.

စံးဆၢ,… ခီပညီ ခါဆူမဲာ်ညါန့ၣ် တဂၤလၢပသနၢၣ်ခီဒု ပကဘၣ်မၤသကိးတၢ်လီၤႉ အဃိန့ၣ် ယထံၣ်လၢအရ့ဒိၣ်မး လၢစၢၤသွဲၣ်သီခဲအံၤတစိၤအံၤ လၢပကဘၣ်စီၣ်မဲာ်စီၣ်နါ လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးမ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတခါဂ့ၤတခါဂ့ၤန့ၣ် လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် ပအဲၣ်ဒိး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢကဖးလံာ်အါအါဒီး ဃုသ့ၣ်ညါကဒါက့ၤ ပၦၤ ကညီဖိအ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးႇ အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ကဃုသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး ကီၢ်ပယီၤဒီဘ့ၣ် အထံရူၢ်ကီၢ်သဲးႇ အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ ဒီး ကဃုသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤအတၢ်ပၢၢ်ဆၢ အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ႉ အဃိန့ၣ် ၦၤလၢအနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဒ်န့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်အါအါမး တၢ်ပၢတၢ်ဆၢသ့ၣ်တဖၣ် ကကဲထီၣ်ဃံးဃီၣ်ဒီၣ်ႇ ပဒုၣ်ပဒါနာ်က့ တမ့ၢ်လၢလံၣ်အီၣ်ၦၤကန့ၢ်ဘၣ်ႉ ပမ့ၢ်နၢ်ပၢၢ်က့ၤ ပထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ပတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ႉ

ကီၢ်ခဲနဒၢ်ကညီတ၀ၢ(KCC)
ကီၢ်ခဲနဒၢ်ကညီတ၀ၢ(KCC)အံၤ ကီၢ်ပယီၤအပူၤ တၢ်မၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တဖၣ်ႇ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိဒီး ကီၢ်ပူၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိ လၢဘၣ်ဃ့ၢ်မှံ ဟးဖျိးတဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ အဂီၢ်ဒီး ကဟူးဂဲၤကရၢကရိ၀ဲ ကီၢ်ခဲနဒၢ်ပဒိၣ် လၢကဆီၣ်သနံး၀ဲ ကီၢ်ပယီၤ ပဒိၣ်လၢအမၤကမၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးအမဲာ်ညါ ဒ်သိးကအံထွဲ ကွၢ်ထွဲ၀ဲ ကညီဖိလၢအတုၤအိၣ်ဖဲကီၢ်ခဲနဒၢ်တဖၣ်ဒီး ကဟံးဃာ်ပၢၤဃာ်က့ၤ ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအဂီၢ် တိာ်ပာ်၀ဲ၀ံၤဘၣ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၉၈နံၣ် လံၤလံၤန့ၣ်လီၤ.