Home တၢ်သံကွၢ်သံဒိး တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်

တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်

1096
0

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢအဖီလာ် ၀ဲၤကျိၤ(၁၄)ဘိအကျါ ၀ဲၤကျိၤတဘိလၢအမ့ၢ် စံၣ်ညီၣ်ပီ တ့၀ဲၤကျိၤအတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအပတီၢ်တဖၣ် ဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဆံးတက့ၢ်အဂ့ၢ် ပထံၣ်လိာ်သံကွၢ်၀ဲဒီး လီၢ်ခၢၣ်သးစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်နီၢ်မၠဲၣ်ဖိ ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်,… ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအသး အကျိၤအကွာ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် အမၤမနုၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်ႉ

စံးဆၢ,… ပ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အံၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အိၣ်၀ဲ (၄) ပတီၢ် ဒူသ၀ီပတီၢ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်ပတီၢ်ႇ ကီၢ်ရ့ၣ်ပတီၢ်ဒီးလီၢ်ခၢၣ်သးပတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီးစံၣ်ညီၣ်ပီတ့လၢဒူသ၀ီအပတီၢ်န့ၣ် မ့မ့ၢ်စ့ပယီၤန့ၣ် စံၣ်ညီၣ်၀ဲန့ၢ်၀ဲဒၣ် ၅ ကလးလီၤႉ မ့ၢ် အါန့ၢ် ဒ် ၅ ကလးန့ၣ် ဒူသ၀ီပတီၢ်စံၣ်ညီၣ်၀ဲတပၢဘၣ်ႉ အဃိ ဘၣ်လဲၤထီၣ်ဆူကီၢ်ဆၣ်အပတီၢ်ႇ ဒ်န့ၣ်အသိးလီၤႉ လၢကီၢ်ဆၣ်ပ တီၢ်သနာ်က့တၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၢ်အီၤစ့ၢ်ကီးလီၤႉ အဒိ, ၦၤတဂၤအံၤအမၤကမၣ် ကွီၢ်မ့ၣ်မတၤလဲၣ်ႉ ကဘၣ်လီၤဃိာ်ၦဲၤနံၣ်လဲၣ်ႉ တဘၣ်အါ န့ၣ်သၢနံၣ်ဘၣ်), တၢ်ကမၣ်တခါအံၤဒု မၤသံတၢ်လီၤအဃိႇ မၤသံတၢ်န့ၣ်အစှၤကတၢၢ်အနံၣ် ၁၀လီၤအဃိႇအနံၣ်တ ဆံဒုအ၀ဲမၤ၀ဲတပၢဘၣ်အဃိ ကဘၣ်ဆှၢထီၣ်၀ဲဆူကီၢ်ရ့ၣ်လီၤႉ

လၢကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ် အ၀ဲစံၣ်ညီၣ်၀ဲဒၣ်သ့တုၤလၢတၢ်သံအပတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ သနာ်က့အ၀ဲမၤသံ၀ဲတပၢဘၣ်ႉ ၦၤတဂၤလၢအမၤ ကမၣ်၀ဲကွီၢ်မ့ၣ်လၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤဘၣ်သံန့ၣ် ကဘၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူလီၢ်ခၢၣ်သးစံၣ်ညီၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်အအိၣ်ႉ လီၢ်ခၢၣ်သးစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ် ကျၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ထံၣ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတၢ်ပျဲမး မၤသံ၀ဲပၢလီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢလီၢ်ခၢၣ်သးပတီၢ်န့ၣ် ၦၤကဘၣ်သံန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲပၢဘၣ်ဆၣ် သနာ်က့ၤ ၦၤလၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အ၀ဲမ့ၢ်တသးမံဘၣ်န့ၣ် အ၀ဲဃ့၀ဲတၢ်သးကညီလၢကီၢ်ခိၣ်အိၣ်သ့၀ဲလီၤႉအဃိန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကီၢ်ခိၣ်န့ၣ် အ၀ဲမၤစှၤလီၤကွံာ်ဆီတလဲကွံာ်၀ဲတၢ်မူး တၢ်ရၣ်တခါအံၤန့ၣ်သ့လီၤႉ (အဒိ, တၢ်သံ က့ၤပာ်ကွံာ်၀ဲလၢတစိၤ သး) အဃိ အ၀ဲတသံဘၣ်လၢၤဘၣ်ႉ အ၀ဲန့ၣ်ကီၢ်ခိၣ်မၤ၀ဲသ့န့ၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်,… ဘၣ်ဃးတၢ်ကွဲးလီၤ၀ဲတၢ်ဘျၢသဲးစးမ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အပတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတကီၢ်ခါခဲအံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ အပူၤကွံာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ်ႉ

စံးဆၢ,… ဖဲတၢ်ဆဲးလီၤက့ၤ၀ဲစုမုၢ်ဒိၣ်ဒီးကီၢ်ပဒိၣ်၀ံၤန့ၣ် လၢဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဘျီၣ်ဒိၣ်လာ်ခီမ့ၢ်ဂ့ၤ ၀ၣ်နုာ်လီၤဆူပအိၣ် လၢတၢ်ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်ႇ ဘၣ်သးတဲၦၤ လၢအၢအၢသီသီသနာ်က့ၤ တတဲ၀ဲဘၣ်ဘၣ်ဆၣ် တကျၢၤသးဘၣ်ၦၤဘၣ်အဃိန့ၣ် တၢ်မၤတံာ်တာ်ၦၤအိၣ်ႉ လၢ(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)ပူၤန့ၣ် ကွဲးလီၤပာ်၀ဲပ၀ဲဒၣ်ပတၢ်ပ မၤ၀ဲတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် လၢပတၢ်ကရၢကရိအပူၤန့ၣ် ပမၤသ့သနာ်က့ ပမ့ၢ်ဟူးဂဲၤထီၣ်လံန့ၣ် အ၀ဲတကပၤတၢ်တြီအိၣ်ထီၣ်လီၤႉ ဒ်သိးပဟးဟ့ၣ်လီၤ၀ဲထံဖိ ကီၢ်ဖိတဖၣ် ကသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ဘျၢသဲစးတဖၣ် ဒီးကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲ ကီၢ်သူတၢ်ဘျၢသဲစးအဂီၢ် ပဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိႇ ပမ့ၢ်ဟးဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်ဒ်န့ၣ်ကတီၢ် လံာ်တၢ်တြီတဖၣ်ဟဲထီၣ်လီၤႉ

သံကွၢ်,… လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့န့ၣ် တၢ်လီၤဆီလိာ်အသးအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ

စံးဆၢ,… ပ၀ဲဒၣ်န့ၣ် လီၤဆီတခါ လၢပတသူ၀ဲပီၢ်ရီဘၣ်ႉ ပပီၢ်ရီအိၣ် ပတသူအီၤဘၣ်ႉ လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဆူၣ်အဃိန့ၣ် လၢပစံၣ်ညီၣ်တၢ်အကတီၢ်န့ၣ် ပတသူ၀ဲပီၢ်ရီတဖၣ်ဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်လၢကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်န့ၣ်အသူ၀ဲဒၣ်ပီၢ်ရီ တၢ်မူးတၢ်ရၢ်တဖၣ် ကွီၢ်တဖၣ် တယံာ်တထီဘၣ်န့ၣ် ဘၣ်ထီထီၣ်လီၤႉ ထဲပီၢ်ရီတဖၣ်တဲန့ၣ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်လူၤကနၣ်၀ဲထဲပီၢ်ရီတဖၣ် အတၢ်တဲန့ၣ် လဲၤအသးဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် ယံာ်ထီၣ်မးယံာ်ထီၣ်ႇ အဃိတၢ်လီၤဆီလိာ်အသး ကၠါန့ၣ်အိၣ်ႉ

သံကွၢ်,… တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အံၤ အကံၢ်အစီလၢတၢ်မ့ၢ်ထိၣ်ဖံဘၣ်ခိၣ် ဒီး ပဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးသုတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉ

စံးဆၢ,… ပတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အံၤ ပမ့ၢ်ၦၤတဖုလၢအတန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအါအါဘၣ်ႉ ပတကျၢၤသးလီၤပသးဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဘၣ်က့ၤကွၢ်ကဒါက့ၤန့ၣ် လၢခံန့ၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤသ့ၣ်တဖၣ် က့ၤလီၤဃိထံၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤ၀ဲ လၢပျီပူၤအသိးန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်က့ၤလၢပပတီၢ်န့ၣ် ၦၤထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးၦၤအိၣ်၀ဲ ၇၄ မျးကယၤ အဃိကဲထီၣ်တၢ်သးမုာ်ႇ ပမ့ၢ်တဲန့ၣ်ပကီၢ်သူလ့ၤစံၣ်ညီၣ်ပီတ့အံၤ ၦၤအဲၣ်ၦၤအါႇ ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ်န့ၣ် ပ၀ဲဒၣ်န့ၣ်ပတမၤလၢာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ႉ ပတအီၣ်ခိၣ်ဖးလာ်ဆှိးဘၣ်ႉ အဃိန့ၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်ဟဲလူၤၦၤတီၣ်ထီၣ်တၢ်မူးတၢ်ရၢ်လၢပအိၣ်န့ၣ်အါႇ အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်သး၀ဲကီၢ်သူလ့ၤစံၣ်ညီၣ်ပီတ့အကျိၤအကျဲၤန့ၣ်လီၤႉ