Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤလၢအခးသံအမၢၤ လၢကျိအံၤ တၢ်ကဟံးအီၤအရ့လၢသုးဂ့ၢ်၀ီတကပၤ

ၦၤလၢအခးသံအမၢၤ လၢကျိအံၤ တၢ်ကဟံးအီၤအရ့လၢသုးဂ့ၢ်၀ီတကပၤ

1248
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ် က၀ီၤဒ့(၃)အပူၤ သုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအၦၤတဂၤလၢ အခးသံကွံာ်၀ဲ အမၢၤလၢကျိအံၤ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤဒီး တၢ်ကဟံးအီၤအရ့ ဒ်သုး တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢ အသိးလီၤအဂ့ၢ် ကီၢ်ဆၣ်ပၢ(ပၢၤ)ကီၢ်ခိၣ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကဲထီၣ်အသးအံၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် (……)သီ ဂီၤခီ ၉နၣ်ရံၣ်တခီ အဆၢကတီၢ် မၠိထဲၣ်၀့ လၢအအိၣ်၀့ၢ်ကၠဲးမယီ အမၤတၢ်လၢသုးဂ့ၢ်၀ီဘံၣ်ဘၢတဂၤအံၤ ဒိးထီၣ်၀ဲသိလ့ၣ်(Honda Fit)အံၤဒီး လဲၤ၀ဲဆူ မၣ်သၤကၠၤမိ (၂၈)နံၣ်လၢအအိၣ်ဖဲ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ႇ က၀ီၤဒ့(၃)အပူၤတဂၤအံၤ အဟံမဲာ်ညါဒီး ထုးထီၣ်၀ဲကျိဖုၣ် (9-MM)လၢအဖျီၣ်ခံထၢၣ် ၀ံၤခး၀ဲပိာ်မုၣ်အံၤ န့ၣ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ် ပိာ်မုၣ်၀ဲန့ၣ်အသးနါၦၢ်လၢအစ့ၣ်တကပၤ ကျိချံနုာ်လီၤဖျိထီၣ်က့ၤလၢအလီၢ်ခံထဲတထံၣ်ဧိၤဒီးအသးသမူဟးထီၣ်ကွံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ၦၤခးတၢ်ဂၤန့ၣ် ဖဲမုၣ်ထူၣ်(၁၁)နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ် က့ၤဒိးဖီၣ်အသး လၢ၀့ၢ်မီၣ်လမၠဲၣ် သုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အအိၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ် န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်ဆၣ်ပၢၤကီၢ်ခိၣ် ၀့နဲၣ်စံး၀ဲ “မဟါကၢာ် ဂီၤခီကတီၢ် အဒီမါ၀ၤခံဂၤတဲအါလိာ်အသးဒီး ကဲထီၣ်တၢ်အ့ၣ်လိာ်အသးဒီး တဂၤဒီး တဂၤသးထီၣ်လိာ်အသးဒီး မၤလိာ်အသးလၢတလၢစုတလၢခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ကျိတထံၣ်လၢအသးနါၦၢ် ၦၤမၤ ကမၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲၦၤ လၢသုးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအၦၤအဃိ တၢ်ကဟံးအီၤအရ့ ဒ်သုးဂ့ၢ်၀ီန့ၣ်လီၤႉ ပ၀ဲနာ်က့ပဆဲးကျိးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်၀ံၤ ပသံကွၢ်သံဒိးလီၤ လၢပ၀ဲတကပၤပအိးထီၣ်ဃာ်တၢ်မူးတၢ်ရၢ်လီၤႉ လၢအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤဟံးအရ့လၢ သုးတကပၤအိၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကဟံးအီၤအရ့ ဒ်လဲၣ်ပကတဲသကိး၀ံၤကမၤထွဲအီၤလီၤ”အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထဲတွၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ မၣ်သၤကၠၤမိ အမိၢ် ဒီၣ်အ့မီၣ်တကပၤ အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်မူးတၢ်ရၢ်လၢ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ် ပၢၤကီၢ်ရူဒီး ပၢၤကီၢ်ရူအံၤ လိာ်ကွီၢ်က့ၤ မၠိထဲၣ်၀့ ဒ်(ပ)၄၃ /၂၀၁၉ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ် ကွီၢ်မ့ၣ် နီၣ်ဂံၢ် ၃၀၂ အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပၢၤကီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.