Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ လၣ်ႇသ့ၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တနံၣ်ဒီးတနံၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ လၣ်ႇသ့ၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တနံၣ်ဒီးတနံၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်

1159
0

လါမ့ၤ ၂၁သီႇ၂၀၁၉ႇနါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဟံၣ်ဃီသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တလးအီလၣ်ႇတၢ်ဒူၣ်ႇ၀ၣ်ဒီးသ့ၣ်တၢၣ်တဖၣ်တနံၣ်ဒီးတနံၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဆါ ဖုဒါဒီးတလးအီလၣ်လၢၦၤကဒုးဟံၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဟံၣ်ဃီဂီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ခီဖျိကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ သ့ၣ်၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤစှၤ၀ဲအသိး လၢၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဘူးအလဲ ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤအဘူးအလဲသ့ၣ်တဖၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ တၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ စီၤ၀ၣ်တိၣ်လၢအမၤတၢ်ကၤတၢ်လၢတၢ်ဆါႇတၢ်ၦ့ၤတၢ်ထ့ဖုဒါတဂၤစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤန့ၣ် လိၣ်၀ဲအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်လၢအယံၤသ့ၣ်တဖၣ်ဟးထီၣ်၀ဲထီဘိလီၤႉ လၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ႇ ၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲအဘူးအံၤ တအိၣ်အါအါလၢၤဘၣ်ႉ တက့ၤသူၣ်ကဒါက့ၤ၀ဲနီတဂၤဘၣ်အဃိ ဘၣ်လဲၤဟံးန့ၢ်လၢတၢ်လီၢ်ဖးယံၤအဃိ တီဆှၢတၢ်အဘူးအလဲဒီး ၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဘူးအလဲ လၢာ်အါ၀ဲအဃိ တၢ်အလုၢ်အၦ့ၤသ့ၣ်တဖၣ် အါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် အ၀ဲစံးဘၣ်၀ဲခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ တကီၢ်ခါအံၤ လၢကညီၢ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ၦၤလၢအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲသုးလီၢ်သုးကျဲဒီးဟဲဖံးတၢ်မၤတၢ်အဃိ လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဟံၣ်ဒီး ကျးလၢတစိၢ်တလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၣ်ႇ၀ၣ်ႇတၢ်ဒူၣ်ဒီး သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ တၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဆါအီၤန့ၢ်ဒံးအဖၢမုၢ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

နံၣ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ် လၣ်တကြ့ၤလၢအိၣ်၀ဲအဘ့ၣ်တကယၤန့ၣ် ကဘၣ်ဖဲ(၁၀ႇ၀၀၀) ကၠးအခိၣ်အဃၢၤ န့ၣ် တနံၣ်အံၤန့ၣ် အၦ့ၤအိၣ်လၢ (၁၂ႇ၀၀၀)ကၠး၊ႇလိၣ်လၣ်တခီလၢမဟိကၢၤန့ၣ်တကြ့ၤန့ၣ်(၁၈ႇ၀၀၀) ကၠးဒီးအခဲအံၤန့ၣ်(၂၄ႇ၀၀၀ကၠးႇသ့ၣ်တခီတဘိန့ၣ် (၄ႇ၀၀၀)ကၠး ဒီးအခဲအံၤအၦ့ၤထီၣ်၀ဲ (၅ႇ၀၀၀)ကၠးဒီးမူခိၣ်မ့ၢ်စူၤထီဘိန့ၣ်အၦ့ၤကထီၣ်ဒံး၀ဲသ့အဂ့ၢ်ၦၤမၤကၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ် လီၤႉ

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇခူနံၣ်သ၀ီဖိနါမူမူစံး၀ဲလၢ“ လၢညါပမၤကၤဒၣ်တၢ်ဆဲးဆါအီၣ်တလးအီလၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကိၢ်ခါဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပမၤဒၣ်တၢ်မၤတခါအံၤလီၤႉ အခဲအံၤ၀ၣ်ၦၢ်ႇ တလးအီၦၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်က့ၤကီၣ်ကျီးလၢာ်လံအဃိ တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးမံတအိၣ်လၢပမၤကၤက့ၤအဂီၢ်လၢၤဘၣ်ႉ တလးအီလၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒုအၦ့ၤထီၣ်ႉ တမ့ၢ်ထဲလၢ၀့ၢ်ပူၤဘၣ်ႉ လၢဒူသ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအၦ့ၤထီၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်စံးဘၣ်၀ဲခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟံၣ်ဃီတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်သူဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်ဒ်အမ့ၢ်တလးအီလၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အါတက့ၢ်ဟဲ၀ဲ လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီၤတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ႇဆၣ်မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢလိၣ်လၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တခီ အါတက့ၢ်ဟဲလၢတလၢၤမိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဘံလ့တကပၤဒီး အသ့ၣ်၀ဲဆှၢ၀ဲဆူဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤဒီးပာ်လီၤဆါ၀ဲလၢဟံၣ်ဃီတၢ်ဖိတၢ်လံၤအကျးန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်သူဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်လဲၤကျီန့ၢ်လၢ ၀ၣ်လၢ အဟဲမဲထီၣ်လၢန့ဆၢၣ်လၢအကစၢ်ဒၣ်၀ဲဒီး ၀ၣ်လၢၦၤသူၣ်ဆါအီၤသ့ၣ် တဖၣ်အိၣ်စှၤဒံး၀ဲအဂ့ၢ် ၦၤလၢအမၤကၤဟံၣ်ဃီတၢ်ဖိတၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ